Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Pravo da se prijave na konkurs imaju svi kandidati koji:   

 1. su završili četvorogodišnju srednju školu;   
 2. studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi;   
 3. studiraju na drugoj studijskoj grupi Filozofskog fakulteta u Beogradu. 

Izbor kandidata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:  

 1. uspeh na prijemnom ispitu;  
 2. opšti uspeh u srednjem obrazovanju u sva četiri razreda;  
 3. izraženi redosled želja.

Maksimalan broj bodova koji se može steći na prijemnom ispitu iznosi 60, a po osnovu školskog uspeha 40.

Prijemni ispit sastoji se iz: 

 • testa opšte informisanosti i 
 • testa znanja iz oblasti za koju kandidat konkuriše. 

Na studijskim grupama za filozofiju i klasične nauke umesto testa znanja polaže se pismeni ispit, na način utvrđen Konkursom za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu. 

Za upis na studije utvrđuje se Konačna rang-lista za studente koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu, a mestom na rang-listi određuje se da li će student u prvoj godini studija imati status budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, u skladu sa kvotom budžetskih mesta koje određuje Vlada Republike Srbije. 

Ako se kandidati izabrani na Konkursu ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će u roku naznačenom u Konkursu umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata prema redosledu na Objedinjenoj listi prioriteta za upis na prozivci, odnosno prema redosledu na posebnim konačnim rang-listama po programu afirmativnih mera.

Prijava na konkurs

Kandidati su, prilikom prijavljivanja, dužni da donesu na uvid originalna dokumenta, a predaju neoverene fotokopije sledećih dokumenata, koje se ne vraćaju kandidatima:   

 • svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole;  
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;   
 • dokaz (priznanicu) o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati imaju pravo da na prijavnom listu navedu redosled željenih studijskih grupa. Studijske grupe koje kandidati na osnovu redosleda želja imaju pravo da rangiraju kao drugu, treću itd. želju su: andragogija, arheologija, etnologija i antropologija, istorija, istorija umetnosti, klasične nauke, pedagogija, sociologija i filozofija. Kao drugi, treći itd. izbor ne rangira se: psihologija.   

Ukoliko nije stekao pravo da se na osnovu ukupnog broja bodova upiše na onu studijsku grupu koja mu je bila primarna želja, kandidat stiče pravo da se na osnovu ukupnog broja bodova rangira za upis na studijskim grupama koje je naveo u redosledu želja, ukoliko na tim grupama ima slobodnih mesta.

Upis

Kandidati koji steknu pravo da se upišu, prilažu: 

 • overene fotokopije školskih dokumenata i originalna dokumenta na uvid; 
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za državljane Republike Srbije); 
 • jedan odštampan i potpisan primerak ŠV-20 obrasca 
 • indeks - dobija se bez naknade na Fakultetu prilikom upisa;  
 • dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm;  
 • dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine za samofinansirajuće studente.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog