Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Fizički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Slobodna mesta na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu posle prvog upisnog roka:

Opšta fizika (nastavni smer) 25 (Budžet) + 0 (Samofin.)
Teorijska i eksperimentalna fizika 50 (Budžet) + 0 (Samofin.)
Primenjena i kompjuterska 40 (Budžet) + 10 (Samofin.)
Meteorologija 25 (Budžet) + 5 (Samofin.)

 

Prijem dokumenata 23., 24. i 25. jun od 10 do 13 časova u Studentskoj službi Fakulteta (Cara Dušana 13, prizemlje, soba 1)
Polaganje prijemnog ispita iz fizike  28. jun u 14 časova u sali 60, Cara Dušana 13
Polaganje prijemnog ispita iz matematike  29. jun u 14 časova u sali 60, Cara Dušana 13
Rezultati prijemnog ispita (preliminarna rang lista)  30. jun
Primedbe na preliminarnu rang listu  1. i 2. jul
Donošenje rešenja po žalbi  5. jul
Konačna rang lista Fakulteta  7. jul


Za upis u prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje.Opšti uslovi

 

Prijava 

Za prijavu je potrebno:

 • Prijavni list (ovde možete pogledati šifarnik srednjih škola)
 • fotokopija svedočanstava sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000 dinara na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice)

Kandidati koji se prijavljuju na osnovu programa afirmativnih mera, prilažu još i potpisane izjave i to:

Kandidati srpske nacionalnosti koji su državljani susednih zemalja prilikom prijave podnose još i: 

 

Prijemni ispit

Svi prijavljeni kandidati polažu po izboru prijemni ispit iz fizike ili matematike, ili oba, u kom slučaju se boduje bolji rezultat. Kandidati koji su tokom trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri pojedninačne nagrade na republičkom takmičenju iz fizike ili matematike oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

Prijemni ispit je pismeni i traje 3 sata. Na ispit je potrebno poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš) i potvrdu o predatim dokumentima (sa brojem prijave). Kandidati na prijemnom ispitu dobijaju vežbanku i hemijsku olovku. Test je zatvorenog tipa, sastoji se od 20 zadataka sa ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan tačan. Zadaci se rešavaju u vežbanci, a zatim se zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora na testu.

NAPOMENA: Radi efikasnijeg rešavanja određenog tipa zadataka, kandidati na prijemni ispit treba da ponesu i kalkulator.

Zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.

 

Rang lista

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu, a na osnovu jedinstvene rang liste koja se formira za svaki studijski program posebno, prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Prioritet prilikom rangiranja imaju kandidati koji su se prijavili na dati studijski program, dok se ostali kandidati rangiraju na preostala mesta na tom studijskom programu.

Najveći mogući broj bodova koje kandidat može da osvoji je 100. Opšti uspeh u srednjoj školi nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Ne računaju se ocene fakultativnih predmeta kao i ocene iz vladanja. Prijemni ispit donosi maksimalno 60 poena.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi određenog studijskog programa do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ukoliko ima više od 51 boda. Za upis na samofinansiranje neophodno je ostvariti ukupno 31 bod.

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo žalbe.

 

Upis

Dokumenta potrebna za upis:

 • indeks (dobija se na Fakultetu)
 • 2 obrasca ŠV-20 (možete ga odštampati ovde ili dobiti na Fakultetu)
 • overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda srednje škole (originali na uvid)
 • overena fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (originali na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa uplaćenih na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice) i to 1.600 dinara za budžetske studente, a 3.100 dinara za samofinansirajuće studente
 • za samofinansirajuće studente dokaz o uplati I rate školarine na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara i može se platiti u 4 rate).
 • školarina za strane državljane iznosi 2.650,00€.


  Upis kandidata koji su prijemni ispit položili na drugom fakultetu

  Fizički fakultet priznaje prijemni ispit iz matematike ili fizike položen na drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ti kandidati će se upisivati po zavšetku upisa primljenih kandidata, ukoliko ostane slobodnih mesta.

  Pored dokumenata potrebnih za upis, kandidati treba da ponesu sa sobom potvrdu o položenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu sa brojem osvojenih bodova.

   

   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog