Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Fizički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit

Važni datumi

Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije u prvom upisnom roku može se ostvariti na dva načina:

- Online prijava – od 12. do 21. juna. Da biste se online prijavili, potrebno je da pošaljete mail na upis2023@ff.bg.ac.rs  sa predmetom: Prijava na konkurs 2023/24. Iz studentske službe Fakulteta će vam poslati link ka elektronskom prijavnom listu. Prijavljivanje je preko prijavne forme koju je potrebno da popunite i učitati dokumenta u pdf ili jpg formatu (svedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diploma i fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih). Kandidati koji se prijavljuju na osnovu programa afirmativnih mera, kao i kandidati srpske nacionalnosti, državljani zemalja iz okruženja, na mail upis2023@ff.bg.ac.rs  treba da pošalju propratnu dokumentaciju.

- Prijava u Studentskoj službi fakulteta  (Cara Dušana 13, prizemlje, soba br. 1) – 21. juna i 22. juna od 10 do 13 časova. Kandidat predaje fotokopije dokumenata, orginale donosi na uvid, popunjava i potpisuje prijavni list i odgovarajuće izjave.

Za prijavu je potrebno:

 •  Prijavni list (ovde možete pogledati šifarnik srednjih škola)
 •  fotokopija svedočanstava sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 •  fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 •  izjava o dozvoli korišćenja ličnih podataka
 •  dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 4.000 dinara na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice)

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2022/23. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu osnovnih studija u budžetskom statusu

Kandidati koji se prijavljuju na osnovu programa afirmativnih mera, prilažu još i potpisane izjave i to:

 • Izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnosti, Preporuku Nacionalnog saveta za romsku manjinu
 • Izjavu o telesnom oštećenju

Kandidati srpske nacionalnosti koji su državljani susednih zemalja prilikom prijave podnose još i:

 • Izjavu o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini;
 • Potvrdu o započetom postupku nostrifikacije srednjoškolske diplome (osim za diplomu stečenu u Republici Srpskoj koja ne podleže nostrifikaciji).

Nakon prijave, kandidat dobija Potvrdu o prijavi na konkurs, koja sadrži broj prijave i koja predstavlja dokaz da je kandidat predao dokumenta za konkurs za upis. Ovu Potvrdu je potrebno poneti na polaganje prijemnog ispita.

Napomena: ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Objavljivanje spiska prijavljenih kandidata četvrtak 22. juna do 15 časova.

Primedbe na tačnost podataka petak 23. jun do 12 časova u studentskoj službi Fakulteta (Cara Dušana 13, prizemlje, soba 1).

Konačna lista prijavljenih kandidata petak 23. jun do 14 časova.

Svi prijavljeni kandidati polažu po izboru prijemni ispit iz fizike ili matematike, ili oba, u kom slučaju se boduje bolji rezultat. Kandidati koji su tokom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri pojedinačne nagrade na republičkom takmičenju iz fizike ili matematike oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

Prijemni ispit iz fizike će se održati u ponedeljak 26. juna 2023. godine u 14 časova u sali 60, Cara Dušana 13.

Prijemni ispit iz matematike će se održati u utorak 27. juna 2023. godine u 14 časova u sali 60, Cara Dušana 13.

Prijemni ispit je pismeni i traje 3 sata. Na ispit je potrebno poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš) i potvrdu o predatim dokumentima (sa brojem prijave). Kandidati na prijemnom ispitu dobijaju vežbanku i hemijsku olovku. Test je zatvorenog tipa, sastoji se od 20 zadataka sa ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan tačan. Zadaci se rešavaju u vežbanci, a zatim se zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora na testu.

NAPOMENA: Radi efikasnijeg rešavanja određenog tipa zadataka, kandidati na prijemni ispit treba da ponesu i kalkulator.

Rang lista

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu, a na osnovu jedinstvene rang liste koja se formira za svaki studijski program posebno, prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Prioritet prilikom rangiranja imaju kandidati koji su se prijavili na dati studijski program, dok se ostali kandidati rangiraju na preostala mesta na tom studijskom programu.

Najveći mogući broj bodova koje kandidat može da osvoji je 100. Opšti uspeh u srednjoj školi nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Ne računaju se ocene fakultativnih predmeta kao i ocene iz vladanja. Prijemni ispit donosi maksimalno 60 poena.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi određenog studijskog programa do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ukoliko ima više od 51 boda. Za upis na samofinansiranje neophodno je ostvariti ukupno 31 bod.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni na sajtu Fakulteta na jedinstvenoj rang listi svih prijavljenih kandidata najkasnije do srede 28. juna u 15 časova.

Na rang listu kandidati imaju pravo žalbe upisnoj komisiji i dekanu Fizičkog fakulteta. Žalbe upisnoj komisiji podnose se u četvrtak 29. juna 2023. godine od 10 do 12 časova u Studentskoj službi Fakulteta (Cara Dušana 13, prizemlje, soba br. 1). Komisija će rešenja po žalbama doneti  u petak 30. juna 2023. godine u 12 časova. Kandidati koji ne budu bili zadovoljni rešenjem Komisije, imaju pravo žalbe dekanu Fakulteta. Žalbe dekanu se podnose u ponedeljak 3. jula 2023. godine do 12 časova u Studentskoj službi. Dekan će rešenja po žalbama doneti u utorak 4. jula 2023. godine do 12 časova.

Konačna rang lista primljenih kandidata biće objavljena u sredu 5. jula 2023. godine u 15 časova na sajtu Fakulteta.

Upis

Upis primljenih kandidata obaviće se u Studentskoj službi Fakulteta u Cara Dušana 13 (prizemlje, soba br. 1) u četvrtak 6. i petak 7. jula 2023. godine od 10 do 13 časova. Fakultet će smatrati da su kandidati koji se ne upišu u predviđenom roku odustali od upisa.

Upis kandidata koji su ostali ispod crte (PROZIVKA) obaviće se u ponedeljak 10. jula u 12 časova.

Dokumenta potrebna za upis:

 • indeks (dobija se na Fakultetu)
 • 2 obrasca ŠV-20 (možete ga odštampati ovde ili dobiti na Fakultetu)
 • overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda srednje škole
 • overena fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa uplaćenih na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice) i to 1.600 dinara za budžetske studente, a 3.100 dinara za samofinansirajuće studente
 • za samofinansirajuće studente dokaz o uplati I rate školarine na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (školarina za samofinansirajuće studente iznosi 66.000 dinara i može se platiti u 4 rate)
 • za strane državljane izvod iz matične knjige rođenih (za državljane RS Fakultet izvod pribavlja po službenoj dužnosti)

Upis kandidata koji su prijemni ispit položili na drugom fakultetu

Fizički fakultet priznaje prijemni ispit iz matematike ili fizike položen na drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ti kandidati se upisuju po zavšetku upisa primljenih kandidata, ukoliko ostane slobodnih mesta.

Pored dokumenata potrebnih za upis, kandidati sa sobom treba da ponesu i potvrdu o položenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu sa brojem osvojenih bodova.

Kandidati podnose dokumenta za upis u Studentskoj službi Fakulteta (Cara Dušana 13, prizemlje, soba br 1) u utorak 11. jula od 10 -12 časova u Studentskoj službi Fakulteta. Rang lista će biti objavljena u sredu 12. jula. Upis primljenih kandidata obaviće se u četvrtak 13. i petak 14. jula od 10 do 12 časova.

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog