Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Mašinski fakultet u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi 

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

Broj studenata koji se mogu upisati

 • broj studenata čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije: 520

  • broj studenata sa invaliditetom: 5

  • broj studenata pripadnika romske nacionalnosti: 5

  • broj studenata državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2016/2017. godini završili srednju školu u inostranstvu: 5

 • broj studenata koji sami plaćaju školarinu: 20

Visina školarine za studente koji sami plaćaju školarinu iznosi 66.000,00 dinara (plaćanje u najviše deset rata).

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit samo iz predmeta Matematika.

Učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole koji su pojedinačno osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta: matematika, fizika, elektrotehnika/elektronika, kompjuterska grafika 2D, modelovanje mašinskih elemenata i sklopova, informatike ili statike, na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, ne polažu prijemni ispit, već po tom osnovu stiču maksimalni broj bodova sa prijemnog ispita (60).

Za polaganje prijemnog ispita i druge troškove koje ima Fakultet u vezi sa prijavom i polaganjem prijemnog ispita, kandidati uplaćuju pojedinačno za studijski program za koji konkurišu naknadu od 3.000,00 dinara na žiro-račun Mašinskog fakulteta broj: 840-1876666-10 sa svrhom uplate naknada za prijemni ispit za odgovarajući studijski program i pozivom na broj 121 (uplatnica se dobija uz Informator).
 

Pripremna nastava za prijemni ispit iz matematike šk. 2020/21
Pripremna nastava za prijemni ispit iz matematike šk. 2020/21 počinje 7. decembra 2019. godine i održavaće se svake subote od 10 do 13 časova u sali 102. Fond časova je 65, a cena 20.000 dinara, u pet rata.

Prijava kandidata za kurs je na času. Svi polaznici pripremne nastave dobijaju knjigu: “Zbirka zadataka za pripremu kvalifikacionog ispita za upis na Mašinski fakultet u Beogradu”.
 

Prijavljivanje kandidata

Prilikom prijave na konkurs kandidat podnosi (fotokopije dokumenata se ne vraćaju):

 1. popunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave se nalazi u Informatoru),
 2. popunjenu potvrdu o prijavi na Konkurs (obrazac potvrde se nalazi u Informatoru),
 3. ORIGINALNA DOKUMENTA na uvid (vidi stavke od 4. do 6.),
 4. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (neoverena, ali čitljiva),
 5. fotokopije svedočanstava za sva četiri razreda završene srednje škole (neoverene, čitljive),
 6. fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu (neoverena, čitljiva),
 7. popunjenu izjavu o dobrovoljnom davanju ličnih podataka ovlašćenom licu (obrazac izjave se nalazi u Informatoru),
 8. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 9. diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji ih oslobađa polaganja prijemnog ispita (fotokopija i original na uvid).

 

Pravila o održavanju prijemnog ispita

 1. Ispit traje 3 (tri) sata efektivno.
 2. Kandidati na ispitu treba da imaju samo dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš), Potvrdu o prijavi (overenu prilikom podnošenja dokumenata) i moraju koristiti isključivo hemijsku olovku koju su dobili od dežurnog tj. koja se nalazila na klupi sa vežbankom i obrascom za odgovore.
 3. Tekst zadatka, svesku za izradu zadataka i obrazac za odgovore kandidat dobija u sali od dežurnog.
 4. Odmah po početku ispita dežurni proverava identitet kandidata kao i podatke koje je kandidat upisao na obrascu za odgovore. Po završetku identifikacije, ličnu kartu ili pasoš kandidat obavezno sklanja sa stola, tako da na stolu ostane samo hemijska olovka, potvrda o prijavi i materijal dobijen od dežurnog.
 5. Na ispitu je zabranjeno unošenje i korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (mobilnih telefona, džepnih računara i slično). Za vreme ispita nije dozvoljeno pušenje.
 6. Na obrascu za odgovore, na delu koji je za to predviđen, kandidat upisuje prezime, ime jednog roditelja (kao na prijavnom listu), svoje ime i broj prijave sa potvrde o prijavi. Kandidat je obavezan da na obrascu za odgovore upiše šifru dobijenog zadatka. Obrazac koji nema šifru donosi isti broj negativnih bodova kao i zadatak na kome su svi odgovori netačni.
 7. Kandidat ne sme potpisivati, niti stavljati bilo koji drugi znak na obrazac za odgovore osim onoga što je predviđeno. Kandidat koji na bilo koji način dodatno označi obrazac za odgovore biće diskvalifikovan.
 8. Broj zadataka na ispitu je 20. Tačno urađen zadatak donosi kandidatu 3 boda.
 9. Kandidat rešava zadatke u svesci. Na osnovu dobijenog rešenja i ponuđenih odgovora, kandidat zaokružuje samo jedan odgovor za svaki zadatak u obrascu za odgovore pod brojem koji odgovara broju zadatka.
 10. Za svaki zadatak ponuđeno je po 6 odgovora, od kojih je samo 1 tačan. Tačan odgovor donosi 3 boda. Netačan odgovor donosi negativne bodove (- 0,3 boda). Odgovor “ne znam” (na obrascu za odgovore označen je slovom “N”) ne donosi nikakve bodove.
 11. Dozvoljeno je zaokružiti samo jedan od ponuđenih odgovora. Nezaokruživanje nijednog odgovora, zaokruživanje dva ili više odgovora, kao i precrtavanje jednog ili više odgovora, donosi negativne bodove predviđene za netačan odgovor.
 12. Upozoravaju se kandidati da obrasce za odgovore popunjavaju vrlo pažljivo. Na obrascu za odgovore nije dozvoljeno vršiti nikakvo brisanje ili ispravljanje već zaokruženih odgovora. Kandidat ima pravo zamene obrasca za odgovore tako što će dizanjem ruke obavestiti dežurne i zahtevati zamenu obrasca za odgovore.
 13. Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima, biće udaljeni sa ispita i diskvalifikovani.
 14. Izlazak iz sale je dozvoljen najranije jedan sat posle početka ispita, uz obaveznu predaju popunjenog obrasca za odgovore, teksta zadatka i sveske. Povratak u salu nije dozvoljen. Ukoliko se desi da je kandidat nešto od ličnih stvari zaboravio u sali, potrebno je da sačeka kraj ispita i sa jednim dežurnim ode do klupe u sali gde je sedeo.
 15. Kada kandidat smatra da je završio ispit, poziva dežurnog dizanjem ruke. Dežurni preuzima popunjen obrazac za odgovore, tekst zadatka i svesku, i potpisuje Potvrdu o prijavi na konkurs i upisuje broj sale. Potpisanu Potrvdu o prijavi vraća kandidatu. Potpisanu potvrdu o prijavi na konkurs treba čuvati do završetka upisa na fakultet, jer je ona dokaz da je kandidat predao zadatak.
 16. Obaveštenja o početku ispita, proteklom vremenu, vremenu kada sme da se otpočne sa napuštanjem ispita, dobiće se u sali od dežurnog.
 17. Za vreme održavanja prijemnog ispita u salu mogu da uđu samo Dekan fakulteta i članovi Komisije za prijemni ispit za upis studenata na Fakultet.

Nepoštovanje bilo kojeg od navedenih pravila povlači za sobom diskvalifikaciju kandidata, bez obzira na prethodno osvojene bodove, a diskvalifikovani kandidat ne može da se upiše na Mašinski fakultet.

 

Formiranje rang liste

Izbor kandidata za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija obavlja se na osnovu: a) rezultata postignutih na prijemnom ispitu i b) opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. RANG LISTA se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenom načinu bodovanja. Kandidat može da osvoji ukupno najviše 100 bodova.

 

Način bodovanja

a) Na prijemnom ispitu kandidat može maksimalno da stekne 60 bodova (20 zadataka x 3 boda = 60 bodova).

b) Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se broj bodova koji se dobija kao zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Prosečna ocena u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog