Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Mašinsko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Mašinski fakultet u Beogradu (u daljem tekstu: Fakultet) organizuje Doktorske studije u cilju:

 • unapređenja nauke i tehnologije kroz naučni doprinos ostvaren u disertaciji,
 • podizanja naučnog nivoa na Mašinskom fakultetu,
 • formiranja vrhunskih stručnjaka u oblasti mašinskog inženjerstva osposobljenih za naučnoistraživački rad,
 • obrazovanje mladih istraživača za kompetentan rad sa studentima kroz učešće u nastavnom procesu na nižim nivoima studija (Osnovnim i Master akademskim studijama).

Uslovi za upis

U prvu godinu Doktorskih studija može da se upiše lice u skladu sa Zakonom i Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta. U prvu godinu doktorskih studija može da se upiše lice koje ima:

 1. završene odgovarajuće Master akademske studije, odnosno integrisane akademske osnovne i master studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na Osnovnim akademskim i Master akademskim studijama;
 2. završene Master akademske studije, odnosno integrisane akademske i master studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove, na način uređen opštim aktom Fakulteta;
 3. akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju u skladu s odredbom člana 128. Zakona.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama i ostvarenih naučni rezultata, na način predviđen opštim aktom fakulteta, u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Uslovi upisa na Doktorske studije definisani su članom 7, a procedura upisa članom 11, Pravilnika o Doktorskim studijama Mašinskog fakulteta. Maksimalan broj studenata koji se upisuje na Doktorske studije je 50.

Doktorske studije imaju 180 ESPB i traju najmanje tri, a najviše šest godina uključujući odbranu disertacije. Sastoje se iz praćenja i polaganja 4 obavezna kursa (predmeta) i 5 izbornih sa liste ponuđenih predmeta.

Svaki predmet je jednosemestralan, vredi 5 ESPB i sadrži 35 školskih časova aktivne nastave uz dodatne konsultacije i provere znanja u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Procenat bodova koji nose predmeti je 25%.

Sve izborne predmete student bira obavezno u dogovoru sa potencijalnim mentorom. Student kod jednog nastavnika može imati najviše tri predmeta. Pritom za maksimalno tri predmeta postoji i mogućnost biranja predmeta koji se ne nude na Mašinskom fakultetu već na listama koje nude drugi fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Istraživanja i priprema disertacije

 • Laboratorijska istraživanja u vezi sa okvirnom temom disertacije koja je navedena u planu istraživanja. Rad na projektima i druge naučnoistraživačke aktivnosti koje su u okviru oblasti usavršavanja. Navodi se opisni naslov izvedenog laboratorijskog rada i/ili istraživanja zajedno sa procenjenim brojem bodova (ESPB).
 • Objavljeni radovi u međunarodnim časopisima ili u zbornicima radova sa međunarodnih konferencija. Jedan rad kategorije M21 vredi 15 ESPB, M22 vredi 14 ESPB, M23 vredi 13 ESPB, M24 i M51 vrede 10 ESPB, M52 vredi 8 ESPB, M33 vredi 6 ESPB, M34 vredi 4 ESPB. Broj bodova za radove sa više autora deli se sa n-1, gde je n – broj autora rada. Ukupni broj bodova po ovom osnovu u sva četiri izveštaja može u zbiru biti najviše 40, bez obzira na broj radova. U izveštaju se navodi rad sa svim bibliografskim podacima zajedno sa dodeljenim brojem bodova.
 • Održana nastava na Osnovnim i na Master studijama vrednuje se sa jednim ESPB po času nedeljno i po semestru (2 časa nedeljno tokom jednog semestra vredi 2 ESPB). Po ovom osnovu u sva četiri izveštaja može da se ostvari 30 ESPB, bez obzira na broj časova koji se održi. Navodi se naziv predmeta sa pozicijom u nastavnom planu i ID brojem u knjizi predmeta, broj održanih časova i broj ESPB.

Prosečna ocena se računa kao aritmetička sredina ocena ocenjenih aktivnosti ispitnim prijavama. Da bi upisao drugu godinu studija kandidat mora da položi tri obavezna predmeta i ostvari broj ESPB u skladu sa Zakonom.

Da bi upisao treću godinu studija kandidat mora da položi sve predmete i stekne potreban broj ESPB u skladu sa Zakonom.

Da bi mogao da podnese zahtev za izradu disertacije student mora da stekne 120 ESPB iz prve dve godine studija, uključujući i odbranjen Projekt ideje doktorske disertacije.

Da bi predao doktorsku disertaciju mentoru na pregled (i zatim odbranu) kandidat mora da objavi rezultate svoga rada u najmanje jednom članku u međunarodnom časopisu koji ima impakt faktor (IF) na listi ISI-JCR-SCI, gde je prvi autor ili jedini autor bez doktorata, u suprotnom je potrebno više ovakvih radova.

Pored ovih obaveza, doktorand je obavezan da radi i naučno-stručne projekte kojima se obrazuje i za privredno okruženje (primena predmeta OMNIR) – doktor nauka mora da bude i lider u budućem širenju svog znanja. Vreme koje doktorand mora da provede u ovakvom radu određuje se u dogovoru sa mentorom.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog