Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Fizioterapija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina, Zdravstvena nega,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Master strukovne studije u okviru studijskog programa Fizioterapija predstavljaju visoko stručnu edukaciju medicinskog kadra sa akcentom na strukovnom teorijskom i praktično primenjivom znanju.

Moderno koncipiran nastavni plan i program, visoko profesionalni i renomirani nastavni kadar, sa ogromnim kliničkim iskustvom, kao i renomirane nastavne baze, garantuju optimalnu edukaciju visokog strukovnog medicinskog kadra na nivou master strukovnih studija. Sadržaj studijskog programa pokriva sva područja bitna za obrazovanje i rad budućeg strukovnog master fizioterapeuta u oblasti habilitacije i rehabilitacije. Program je usklađen i u izvesnoj meri unapređen u odnosu na slične studijske programe u okolnim zemljama i Evropi. Metode izvođenja nastave su osavremenjene video prezentacijama, demonstracijama i potpunim uvežbavanjem potrebnih veština, diskusionim grupama, javnim časovima, elementima istraživačke metodologije u habilitaciji i rehabilitaciji, radom na računarima, informatikom i statistikom, mentorskim praćenjem svakog studenta i na kraju izradom završnog master rada. Suština ovog studijskog programa je teorijska i praktična edukacija za strukovne master fizioterapeute koji treba da usvoje veštine koje se primenjuju u savremenim konceptima rehabilitacije bolesnika u različitim oblastima medicine i kod različitih oboljenja u neurologiji, ortopediji, hirurgiji, internoj medicini, sportskoj medicini i dr., da ovladaju rukovanjem modernim elektronskim aparatima za primenu odgovarajućih rehabilitacijskih procedura, i da usvoje najsavremenije habilitacione i rehabilitacione metode i tehnike. Program je definisan u skladu sa sledećim principima, definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, kao i Bolonjskom deklaracijom:

 • Master strukovne studije traju dve godine (četiri semestra).
 • Nastava iz jednog predmeta se izvodi u toku jednog semestra.

Studijski program ima ukupno 16 predmeta, a od tog broja student polaže 14, uz završavanje 240 sati kliničke stručne prakse i odbranu završnog rada.

 • Na prvoj godini studija student ima sedam nastavnih predmeta i stručnu praksu.
 • Na drugoj godini studija student ima pet nastavnih predmeta (tri obavezna predmeta i dva izborna predmeta), stručnu praksu, predmet završnog master rada (PIR) i master rad.
 • Student je opterećen aktivnom nastavom do 24 časa, tokom jedne radne nedelje.
 • Primenjen je evropski sistem prenosa bodova (kredita) - ESPB.
 • Strukovne master studije imaju ukupno 120 ESPB.
 • Ukupan broj ESPB, za svaki predmet, student ostvaruje na osnovu stepena izvršavanja predispitnih i ispitnih obaveza.
 • Ocenjivanje studenata se izvodi ocenama od 5 do 10, odnosno na osnovu evropske skale, koja je istovetna za sve zemlje Evrope, koje pripadaju „Evropskom obrazovnom prostoru”.
 • Svi predmeti, predviđeni nastavnim planom i programom, podeljeni su na obavezne (12) i izborne (4). Sa liste izbornih predmeta, student se opredeljuje za ukupno dva izborna predmeta u toku studiranja.

Obezbeđeno je kontinuirano praćenje i analiza uspešnosti studiranja, na osnovu kojih se donose mere za poboljšanje procesa obrazovanja i uspešnosti studiranja.

Studijski program master strukovnih studija Fizioterapija ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu jer omogućava obrazovanje visokoprofesionalnog kadra sa širokim spektrom znanja i veština u oblasti rehabilitacije.  Studijski program master strukovnih studija Fizioterapija ima jasno definisanu svrhu i ulogu i u zdravstvu i odgovara naraslim potrebama za efikasnom i pravovremenom habilitacijom i/ili rehabilitacijom, koje podrazumevaju: brigu o deci sa rizikom u psihomotornom razvoju, sve većem broju pacijenata sa povredama i posledicama oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, kao i o starim licima čiji broj i obim njihova funkcionalne onesposobljenosti raste u našem društvu, Optimalna teorijska i praktična obuka fizioterapeutskog kadra na master strukovnom nivou predstavlja imperativ u procesu implementacije savremenih i aktuelnih naučnih i stručnih saznanja u habilitacione i rehabilitacione prakse današnjice.

Savremeni strukovni  master fizioterapeut, pored obaveznog teorijskog znanja, u potpunosti vlada strukovnim veštinama, optimalnim i efikasnim kineziterapijskim i fizikalnoterapijskim procedurama, savremenim motodama i tehnikama habilitacije i rehabilitacije bolesnih, povređenih i lica sa različitim oblicima onesposobljenosti i drugih klijenata kojima je potrebna dodatna zdravstvena briga, zaštita i funkcionalno osposobljavanje.

Proces strukovne edukacije u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija "Milutin Milanković", uz stalne inovacije nastavnih planova i programa i uvođenje novih znanja i veština, podrazumeva i negujuć odnos prema razvijanju humanih i etičkih principa rada u zdravstvenoj struci, u skladu sa svim prihvaćenim međunarodnim etičkim kodeksima.

Svrha studijskog programa je:

 1. Podizanje nivoa stručnih kompetencija strukovnih master fizioterapeuta: visoko obrazovani strukovni  master fizioterapeut mora, po završetku master strukovnih studija, biti osposobljen za realan, svakodnevni praktičan rad sa pacijentima u procesu habilitacije i rehabilitacije, tj. da u potpunosti vlada strukovnim veštinama, optimalnim i efikasnim procedurama, metodama i tehnikama habilitacije i rehabilitacije. Ta znanja i veštine će strukovnom master fizioterapeutu omogućiti rad na poslovima prevencije i rehabilitacije obolele dece, odraslih i starih ljudi u zdravstvu, a pored toga i rad u sportskim klubovima, fitnes centrima, banjskim lečilištima, itd.
 2. Usklađivanje obrazovanja sa realnim potrebama društva i sistema zdravstvene zaštite. Strukovni master fizioterapeuti svojim profesionalnim radom doprineće razvoju sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.
 3. Usklađivanje obrazovanja fizioterapeuta Republike Srbije sa obrazovanjem fizioterapeuta u Evropi i omogućavanje transfera stečenih kredita.
 4. Uvođenje sistema kvaliteta u obrazovanju u okvirima međunarodnih standarda. Visoko obrazovani strukovni master fizioterapeut mora da usvoji i osnovna znanja i veštine potrebne za organizaciju rada i rukovođenje u pojedinim sektorima u okviru rehabilitacionih centara i drugih zdravstvenih institucija.
 5. Proces strukovne edukacije u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija "Milutin Milanković", uz stalne inovacije nastavnih planova i programa i uvođenje novih znanja i veština, podrazumeva i negujuć odnos prema razvijanju humanih i etičkih principa rada u zdravstvenoj struci, u skladu sa svim prihvaćenim međunarodnim etičkim kodeksima.

Ciljevi studijskog programa master strukovnih studija Fizioterapija su:

 1. Da strukovnim master fizioterapeutima pruži maksimum savremenog teorijskog znanja iz medicine i tangentnih područja, neophodnog za efikasan rad u habilitaciji i rehabilitaciji pacijenata i drugih klijenata koji traže dodatnu zdravstvenu brigu, zaštitu i funkcionalno osposobljavanje.
 2. Da strukovnim master fizioterapeutima pruži mogućnost optimalnog savladavanja i realnog uvežbavanja veština, odnosno procedura, metoda i tehnika, neophodnih za procese habilitacije i rehabilitacije različitih populacija pacijenata i klijenata.
 3. Da strukovnim master fizioterapeutima u sklopu najsavremenije edukacije i mentorskog rada, pruži elemente kontrole, praćenja i istraživanja u procesu rane detekcije, funkcionalne dijagnostike, habilitacije i rehabilitacije različitih populacija bolesnika i klijenata, koji bi na bazi savremene informatičke i statističke analize bili osnov za dalje unapređenje procesa rane detekcije, pravovremene dijagnostike, habilitacije i rehabilitacije i poboljšanja edukacije strukovnih master fizioterapeuta.
 4. Da strukovnim master fizioterapeutima, pored savremenog teorijskog znanja i uvežbavanja i usvajanja praktičnih veština u procesima habilitacije i rehabilitacije, pruži i dovoljno opšteg i dopunskog obrazovanja kroz izborne predmete i edukativne kurseve i seminare.
 5. Da kroz ceo proces edukacije strukovnih master fizioterapeuta provejava duh humanosti, posvećenosti i etičnosti, tako neophodan za kvalitetan rad zdravstvenih radnika i saradnika.

Kompetencije svršenih studenata studijskog programa master strukovnih studija Fizioterapija

Studijski program master strukovnih studija Fizioterapija dizajniran je da osposobi svršene studente da:

 • primenjuju napredna teorijska i praktična stručna znanja iz oblasti kineziterapije i fizikalne terapije samostalno ili u timu,
 • kritički razmišljaju i rešavaju složene probleme, koristeći svu potrebnu opremu (kineziotejp trake, uređaje za ultrazvučnu, elektro, magnetnu i lasersku terapiju, aparat za transkutanu električnu nervnu stimulaciju itd.), a uz poštovanje etičkih standarda profesije i zakona,
 • osposobljavaju pacijente da koriste pomagala,
 • uspešno komuniciraju sa pacijentima i motivišu ih za aktivno učešće u procesu rehabilitacije, ali i da komuniciraju i sa porodicama pacijenata i članovima medicinskog tima,
 • organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • planiraju i sprovode istraživanja u oblasti rehabilitacije, obrađuju podatke uz pomoć odgovarajućih statističkih procedura i objavljuju nalaze istraživanja široj stručnoj javnosti,
 • vode zdravstvenu dokumentaciju i evaluiraju proces rehabilitacije,
 • prate i usvajaju novine u ovoj oblasti, radeći stalno na svom usavršavanju i unapređivanju prakse.

Ishodi učenja podrazumevaju između ostalog, poznavanje čovekovog tela i njegove motorike, poznavanje i korišćenje dijagnostičih postupaka i instrumenata, izvođenje savremenih fizioterapeutskih rehabilitacionih procedura i vežbi, korišćenje savremenih uređaja za rehabilitaciju, korišćenje informacionih tehnologija i robotike u rehabilitaciji itd.

Strukovni master fizioterapeuti bivaju osposobljeni za rad na prevenciji, lečenju i rehabilitaciji u zdravstvenim ustanovama svih tipova, banjskim lečilištima, sportskim klubovima, kao i u privatnoj praksi. Od studenata koji završe ovaj program očekujemo i da povećaju stručnu i stvaralačku efikasnost, kao i da nastave da se permanentno stručno usavršavaju.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog