Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija klasičnog slikarstva

Uslovi upisa

Na konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

1. Prijava na konkurs

Dokumentacija za prijavu

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose sledeću dokumentaciju:

 • prijavu na konkurs
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu sa čipom, odnosno fotokopiju biometrijske lične
 • karte bez čipa,
 • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • diplomu (svedočanstvo) o završnom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Potrebnu dokumentaciju kandidati dostavljaju Službi za nastavu i studentska pitanja.

2. Prijemni ispit i rangiranje

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Klasičnog slikarstva čine opšti uspeh u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na prijemnom ispitu, i to:

1. Redosled - rang lista kandidata za upis utvrđuje se primenom sledećih merila:

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa 2, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova;
 • rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit ako osvoji minimum 31 bod.

2. Kandidat za upis na osnovne akademske studije polaže prijemni ispit:

Ispit iz provere praktičnih sposobnosti kandidata koji se sastoji iz:

 • crtanja po modelu i
 • slikanja (mrtva priroda).

Rang lista kandidata se utvrđuje na osnovu ukupnog broja bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova iz srednje škole 40 i sa ispita za proveru sklonosti i sposobnosti 60.

Kandidat koji konkuriše za upis na osnovne studije, pored neophodne dokumentacije, podnosi na uvid stručnoj komisiji mapu radova koja sadrži: 

 • 10 portreta, 
 • 10 aktova, 
 • 10 tabli
 • malih crteža 
 • 5 slikanih kartona formata 70 x100 cm.

Uvidom u priloženu mapu stručna komisija poziva kandidata na prijemni ispit, koji podrazumeva proveru znanja crtanja portreta i akta, kao i slikanje mrtve prirode. Po završenom prijemnom ispitu AKS objavljuje listu od 20 primljenih kandidata koji će studirati u studijskoj grupi, što garantuje kvalitet i efikasnost studiranja.

3. Upis

Kandidati koji su ispunili uslove za upis u svojstvu budžetskih ili samofinansirajućih studenata, dužni su da u za to predviđenom roku Službi za nastavu i studentska pitanja dostave popunjenu sledeću dokumentaciju - obrazce:

 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • 2 fotografije formata 4 x 6 cm,
 • matični list,
 • dokaz o uplati školarine,
 • ugovor za studente,
 • dokaz o uplati osiguranja i semestralne uplate,
 • lista željenih izbornih predmeta I godine studija.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi. Ovo klizanje liste se obavlja krajem radnog dana u kojem se završava upis na prvu godinu studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog