Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija klasičnog slikarstva

O Fakultetu

Akademija klasičnog slikarstva zasniva se na oblicima slikarstva sačuvanim još od perioda antike, vizantije, renesanse i umetnosti do početka 20. veka. Na njoj se izučava svaki element klasičnog likovnog jezika pojedinačno i omogućava da veštinom, kreacijom i idejom nastane delo poput onog koje i danas dovodi milione posetilaca u Luvr, Ermitaž, Ufici, Metropoliten, Prado, i dr.

Studije klasičnog slikarstva pridružuju se malom broju čuvara ovih znanja i vrednosti u Evropi i Americi. Saznanja stečena ovim programom su u svakom smislu neophodni temelj i za sve druge pravce i oblasti likovnih umetnosti. Koncept i program ovog fakulteta sadržan je u samom imenu: Akademija klasičnog slikarstva.

Od Altamire, preko drevnih civilizacija, do početka evropske kulture, i današnji čovek ima potrebu da slika. Ni najsavremenija tehnička sredstva, od fotoaparata do kompjutera, nisu umanjila ljudsku potrebu da viđeni svet fascinaciju vizuelnom senzacijom, živim i sintetičkim vizuelnim prikazima, zabeleži ugljanom olovkom, perom ili četkicom. Promene ljudske misli i najezda novih medija, novih načina izražavanja iste fascinacije, nisu oštetile, uništile, niti umanjile značaj slike. Naprotiv, svi ti novi trendovi stavili su sliku i klasično slikarstvo na pijedestal, sa kog ona treba da se odupre savremenim promenama i izazovima.

Gde leži tajna trajanja klasičnog slikarstva? Crtež, valer, boja i mnogi drugi likovni elementi njenog univerzalnog jezika izražavanja, njihova jasnost, istrajnost i osvedočene, proverene, merljive i očigledne vrednosti, čine klasično slikarstvo besmrtnim. Svaka umetnost – književnost, muzika, pa tako i slikarstvo – ima svoj specifični, definisani i konstantni, a istovremeno univerzalni i razumljivi, provereni i merljivi, kvalitativni sistem, jezik izražavanja – jezik umetnosti.

Studijski programi

U cilju ispunjenja zahteva po Standardima za akreditaciju studijskih programa prvog, drugog i trećeg stepena obrazovanja, Fakultet je akreditovao studijske programe i to:

Studije prvog stepena, osnovne akademske studije klasičnog slikarstva

Glavni ciljevi osnovnih akademskih studija su:

 • Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti likovne umetnosti.
 • Sticanje prava na nastavak obrazovanja na master studijama iz navedene oblasti ili drugih srodnih oblasti. 

Završetkom studija student stiče stručni naziv likovni umetnik (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:

 • stručan i analitičan pristup likovnom delu, sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja likovnog dela;
 • stručno i kreativno pristupanje izradi autentičnog likovnog dela, crteža, slike, grafike, skulpture, ikone, freske;
 • tumačenje i prenošenje stečenih znanja i sposobnosti;
 • korišćenje različitih tehnoloških postupaka i tehnika u izradi umetničkog dela;
 • kritičku podršku svog ili drugog likovnog dela.

Studije drugog stepena, master akademske studije klasičnog slikarstva

Glavni ciljevi master akademskih studija su:

 • Osposobljavanje studenata za samostalnu i odgovornu primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti likovne umetnosti.
 • Ovladavanje sposobnostima za kontinualno unapređivanje znanja i veština neophodnih u profesionalnoj praksi u oblasti likovne umetnosti („Life long learning“ ability).
 • Sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u oblasti likovne umetnosti.
 • Sticanje prava na nastavak obrazovanja na doktorskim akademskim studijama iz oblasti likovne umetnosti.

Završetkom master akademskih studija student stiče opšta i posebna teorijska i praktična znanja i veštine koja im omogućavaju dalje stručno i naučno usavršavanje i kvalitetno i kompetentno obavljanje poslova u različitim sektorima privredne i vanprivredne aktivnosti u zemlji i inostranstvu.
 
Završetkom studija student stiče stručni naziv master likovni umetnik (120 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:

 • planiranje, kontrolu i izvođenje kompleksnih stručnih, razvojnih i umetničkih projekata;
 • učestvovanje u interdisciplinarnim domaćim i internacionalnim kulturnim aktivnostima;
 • prezentaciju i odbranu likovnog dela;
 • aktivno učešće u likovnom i kulturnom životu;
 • kvalitetno tumačenje i analizu savremenog vizuelnog jezika.

Studije trećeg stepena, doktorske studije klasičnog slikarstva

Završetkom doktorskih studija studenti su osposobljeni za temeljno i sistematsko poznavanje naučne oblasti doktorskih studija, aktuelnih domaćih i stranih projekata u ovim oblastima, relevantnih metoda istraživanja, kao i za uključivanje u međunarodne projekte i saopštavanje rezultata  sopstvenog istraživačkog rada na naučnim skupovima.

Završetkom studija student stiče stručni naziv doktor umetnosti – likovne umetnosti (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:

 • prezentovanje načina i metoda pomoću kojih je umetničko delo stvoreno,
 • razumevanje i korišćenje odgovarajućih umetničko istraživačkih metoda,
 • tumačenje umetničkih projekata u teorijskom, istorijskom i kritičkom kontekstu,
 • kreiranje tokova likovne scene,
 • korišćenje informaciono-komunikacione tehnologije u praćenju svetskih tendencija u umetnosti, i klasičnog slikarstva u savremenim umetničkim tokovima.
 • temeljno poznavanje i razumevanje istorije i filozofije umetnosti,
 • razumevanje globalizacionih procesa u okviru kulturološkog diskursa,
 • metodološko određivanje i unapređivanje oblasti likovne umetnosti u umetničkom polju u 21. veku;
 • tehnološko unapređivanje oblasti klasičnog likovne umetnosti;
 • bavljenje umetničkom pedagogijom i jačanje uloge likovne umetnosti.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog