Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet primenjenih umetnosti
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno osam semestara i imaju 240 ESPB bodova.

Integrisane akademske studije traju pet godina, odnosno deset semestara i imaju 300 ESPB bodova.

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju polažu dopunski ispit.

Prijava kandidata 

Kandidat u prijavi navodi studijski program i modul za koji konkuriše i prilaže originalna dokumenta:

 • Svedočanstvo 1 razred,
 • Svedočanstvo 2. razred,
 • Svedočanstvo 3. razred,
 • Svedočanstvo 4. razred,
 • Diplomu o položenom završnom ispitu – odnosno maturskom ispitu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili očitana lična karta,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje Ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis,
 • Kandidati koji su srednju školu završili pre tekuće školske godine, prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Prijemni ispit 

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija polažu Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije na ovom Fakultetu.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti sadrži zadatke iz oblasti: crtanja, slikanja ili vajanja i iz uže umetničke oblasti, odnosno određenog modula studijskog programa za koji se konkuriše.

Program zadataka na Ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti sa bližim obaveštenjima o sadržaju i načinu polaganja ispita može se pogledati na sajtu Fakulteta.

Rangiranje kandidata 

Pravo na rangiranje za upis stekli su kandidati koji su na Ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ostvarili najmanje 41 bod.

Kandidati na Ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti mogu dobiti najviše 80 bodova. Uspeh u prethodnom školovanju može doneti najmanje 8, a najviše 20 bodova.

Na Preliminarnu rang listu kandidat može podneti prigovor Centralnoj komisiji, u roku od 24 sata od objavljivanja iste. Po prigovoru kandidata Centralna komisija donosi rešenje u roku od 48 sati nakon isteka roka za dostavljanje prigovora i isto dostavlja kandidatu. Na rešenje Centralne komisije kandidat može podneti žalbu dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od dobijanja istog. Po žalbi kandidata na rešenje Centralne komisije, dekan Fakulteta donosi odluku u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje žalbe i istu dostavlja kandidatu. Odluka dekana Fakulteta je konačna.

Kandidati koji imaju najveći broj bodova na rang-listi postaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, do broja odobrenog i predviđenog konkursom za pojedine studijske programe/module.

Kandidati koji su položili Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, a na rang-listi se nalaze ispod broja kandidata koji se upisuju u statusu studenata čije se školovanje finansira na teret budžeta Republike, mogu se upisati u statusu studenata koji će sami finansirati svoje studije i to po redosledu na rang-listi, a do broja odobrenog i predviđenog konkursom za pojedini studijski program/modul.

Upis kandidata

Prilikom upisa studenti prilažu:

 • originalna svedočanstva svih završenih razreda srednje škole;
 • original diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu;
 • original rešenja o nostrifikaciji svedočanstva srednje škole, ako je srednjoškolsko obrazovanje stečeno u inostranstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili očitanu ličnu kartu/fotokopiju lične karte;
 • uverenje o državljanstvu za strane državljane;
 • dva obrasca ŠV-20;
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
 • student strani državljanin podnosi izjavu Fakultetu da vlada srpskim jezikom i ćiriličnim pismom;
 • student strani državljanin podnosi dokaz da je zdravstveno osiguran za tu školsku godinu;
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;
 • dokaz o uplati naknade za indeks;
 • po potrebi i druge dokaze.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog