Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

 • U prvu godinu osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, koje je zdravstveno sposobno i koje  položi ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. 
 • U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati osoba sa posebnim potrebama koja ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. 
 • Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih ili osnovnih strukovnih studija polažu odgovarajuće ispite za proveru sklonosti i sposobnosti.  

Polaganje prijemnog ispita

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija kandidat polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Ispit sadrži:

 1. Test poznavanja pojmova iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. 
 2. Test znanja plivanja. 
 3. Poligon svestranosti. 
 4. Trčanje na 800 m – žene i 1.500 m – muškarci. 
 5. Poligon sportskih igara. 
 6. Test za proveru osećaja za ritam i pokret. 
 7. Sportska gimnastika.  

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnosi fotokopije sledećih dokumenata: 

 • kopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originali na uvid, 
 • kopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid, 
 • lična karta (koju  kandidat podnosi na  uvid) i kopija lične karte;  u slučaju  čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu, 
 • uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci i kopija istog, 
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti i lekarskog pregleda. 
 • Utvrđivanje zdravstvenog i posturalnog (telesnog) statusa kandidata vrše lekari u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad i daju ocenu zdravstvenog i posturalnog statusa kandidata. Kandidat kod koga je utvrđena kontraindikacija za studiranje na fakultetu ne može pristupiti polaganju ispita.  

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na proveri sklonosti i sposobnosti i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. 

Rang liste za osnovne akademske i osnovne strukovne studije sačinjavaju se prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti ukupno 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena prve, druge, treće i četvrte godine, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Rezultat koji kandidat postigne na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Smatra se da je kandidat položio ispit i na taj način stekao pravo na rangiranje radi upisa, ukoliko na ispitu ostvari najmanje 20 bodova.       

Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled

Kandidat može podneti prigovor na regularnost konkursa, regularnost prijemnog ispita i svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku 24 sata od momenta prijema prigovora.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog