Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za hotelijerstvo i turizam

Uslovi upisa

Pravo na upis četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija Fakulteta za hoterlijerstvo i turizam imaju kandidati koji su završili srednje škole u trajanju od četiri godine.

Prijava kandidata

Za prijavu na konkurs potrebno je da dostavite sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original + fotokopija),
 • Svedočanstva za sva četiri završena razreda srednje škole (originali + fotokopije),
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original + fotokopija),
 • Popunjenu konkursnu prijavu (dobija se na Fakultetu),
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 • Očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte.

Fotokopije dostavljenih dokumenta ne moraju biti sudski overene.

Prijemni ispit

Prijemni ispit je koncipiran kao provera znanja opšte kulture i informisanosti.

Rangiranje kandidata

Prilikom rangiranja svih prijavljenih kandidata za upis na Fakultet, u obzir se uzimaju dva kriterijuma:

 1. Uspeh ostvaren u srednjoj školi – maksimalno 40 bodova. Broj bodova za ovaj krterijum se dobija tako što se sabere prosečna ocena za sve predmete na kraju svake od četiri godine završene srednje škole, a potom dobijeni zbir pomnoži sa dva i zaokruži na dve decimale.
 2. Uspeh ostvaren na prijemnom ispitu – maksimalno 60 bodova. Broj bodova za ovaj kriterijum se dobija na osnovu broja tačno odgovorenih pitanja na prijemnom ispitu.

Zbirom ovih bodova vrši se jedinstveno rangiranje svih kandidata prijavljenih za upis.

Upisni rokovi, visina školarine, upisne kvote, kao i drugi elementi upisa detaljnije se definišu od strane Republike Srbije kao osnivača Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.

Upis kandidata

Kandidati koji su stekli pravo da upišu prvu godinu osnovnih akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original),
 • Svedočanstva za sva četiri završena razreda srednje škole (originali),
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original),
 • Dva obrasca ŠV 20 popunjena štampanim slovima ćirilicom,
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm i jednu formata 2 x 2,5 cm,
 • Popunjen obrazac izjave za izborni predmet - dobija se na šalteru Studentske službe,
 • Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa,
 • Dokaz o uplati školarine za studente koji sami finansiraju svoje studije. 

Upis kandidata koji su primljeni obavlja se isključivo na osnovu dokumenata koji su navedeni u javnom konkursu za upis.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog