Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet zaštite na radu u Nišu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom konkurisanja podnose:

 • Prijavu na konkurs za upis (online ili se može dobiti na šalteru Službe za studije i studentska pitanja);
 • Zapis sa čitača biometrijske lične karte ili fotokopiju lične karte.

Fotokopije sledećih dokumenata:

 • Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole;
 • Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Prijemni ispit

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija polaže prijemni ispit iz dva predmeta po izboru od navedenih predmeta: 

 • Matematika, 
 • Fizika, 
 • Hemija, 
 • Informatika,
 • Ekologija i zaštita životne sredine.

Navedeni predmeti se polažu po programu za srednje stručne škole.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi, odnosno na prijemnom ispitu do uvođenja opšte mature, rezultata prijemnog ispita i po potrebi na osnovu uspeha na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, prema merilima utvrđenim ovim pravilnikom i konkursom za upis na studijske programe.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi se podrazumeva zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Kandidat može steći po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi se računa zaokruživanjem na dve decimale.

Kandidat može na prijemnom ispitu steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako ostvari više od 50 bodova.
Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 časova od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu.

Dekan Fakulteta donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima Fakultet zaštite na radu u Nišu utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu, umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema redosledu utvrđenom po konačnoj rang listi.

Upis kandidata

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, na šalteru Službe za studije i studentska pitanja, podnosi sledeća dokumenata:

 • Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole (overena fotokopija);
 • Diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (overena fotokopija);
 • Zapis sa čitača biometrijske lične karte ili fotokopija lične karte;
 • Indeks (dobija se na šalteru Studentske službe);
 • Dva obrasca ŠV-20;
 • Dve fotografije formata 4 x 6 cm (za indeks);
 • Obrazac predmeta koje student upisuje u školskoj godini;
 • Dokaz o semestralnoj uplati za školsku godinu;
 • Dokaz o uplati za izdavanje indeksa;
 • Dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog