Prijemni.rs
Maturang
 • Hemijski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Prvu godinu osnovnih akademskih studija Hemije, Biohemije i Hemije životne sredine, kao i integrisanih akademskih studija Nastave hemije možeš da upišeš ako imaš završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje i položen prijemni ispit.

Tvoje mesto na rang listi kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Maksimalan broj bodova koji možeš da osvojiš je 100. Opšti uspeh u srednjoj školi predstavlja zbir tvojih prosečnih ocena iz svakog razreda srednje škole, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu možeš steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu možeš da ostvariš od 0 do 60 bodova. 

Prijemni ispit

Ako konkurišeš za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Hemije i Hemije životne sredine, ili integrisanih akademskih studija Nastava hemije, polažeš prijemni ispit iz hemije

Ako konkurišeš za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Biohemije, polažeš prijemni ispit iz hemije i biologije.

Nakon polaganja prijemnog ispita, Fakultet utvrđuje rang liste prema gore navedenim kriterijumima. Mesto na rang listi i ukupan broj ostvarenih bodova određuju da li možeš upisati prvu godinu, kao i to da li će tvoje studiranje biti finansirano iz budžeta ili samostalno.

Kako da se prijavim na konkurs?

Prijavljivanje na konkurs se izvodi u tri koraka:

1. Popunjavanje elektronskog formulara

Potrebno je da popuniš elektronski formular.

Savetujemo da se, shodno interesovanjima, prijaviš za veći broj studijskih programa od prve želje ka četvrtoj. Ovo je bitno, jer ukoliko ne konkurišeš za neki studijski program, na njega ne možeš biti upisan, čak i ukoliko ostanu slobodna mesta i imaš dovoljan broj bodova za upis!

Napomena: Kandidati koji konkurišu na studijske programe osnovnih akademskih studija Hemije i Hemije životne sredine, ili studijski program integrisanih akademskih studija Nastava hemije, polažu prijemni ispit iz hemije. Da bi se konkurisalo za upis na osnovne akademske studije Biohemije, polaže se prijemni ispit i iz hemije i iz biologije.

2. Uplata naknade za prijavu na konkurs

Uplatu možeš da izvedeš u bilo kojoj banci ili pošti.

3. Verifikacija dokumenata

Osim popunjenog elektronskog formulara i uplaćene naknade, za prijavu na konkurs potrebna su ti sledeća dokumenta:

 • Svedočanstava za sva četiri razreda prethodno završene srednje škole.
 • Diplome o stečenom srednjem obrazovanju.
 • Diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja (navedenog u kalendaru međunarodnih takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) - odnosi se na kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu.
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
 • Za državljane Republike Srbije sa novom (biometrijskom) ličnom kartom sa čipom je potreban izvod iz lične karte, dok je za one sa starom ličnom kartom, ili novom bez čipa, potrebna fotokopija lične karte (obe strane!). Za državljane drugih zemalja (uključujući i Bosnu i Hercegovinu / Republiku Srpsku, Crnu Goru, Hrvatsku), potrebna je fotokopija pasoša - strane na kojoj se nalazi fotografija i lični podaci.

Kandidati koji neposredno verifikuju dokumenta u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta mogu predati i overene fotokopije neophodnih gore navedenih dokumenata (uz podnošenje originalnih dokumenata na uvid). U ovom slučaju, overene fotokopije će biti iskorišćene pri upisu na Fakultet, ukoliko kandidat/-kinja prema rang listi stekne pravo na upis.

Žalbe i rokovi

Primedbe u slučaju tehničkih grešaka na listi prijavljenih kandidata, sa podacima o bodovima iz srednje škole, možeš uložiti u određenom roku koji propisuje fakultet.

Nakon prijemnog ispita fakultet objavljuje preliminarnu rang listu za sve studijske programe. U roku od 36 sati od objavljivanja ove liste možeš podneti žalbu na bilo kakve neregularnosti povodom rang liste ili prijemnih ispita.
Žalbu podnosiš nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema. Imaš pravo i da u drugostepenom postupku uložiš žalbu dekanu, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije po prvenstvenoj žalbi. Dekan donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji.

Nakon odlučivanja o žalbama fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu. Po objavljivanju konačne rang liste za studijski program na sajtu Univerziteta obavlja se upis kandidata.

Upis kandidata

Dokumenta potrebna za upis na Fakultet su:

 • overene fotokopije dokumenata srednje škole (svedočanstava za sva četiri razreda prethodno završene srednje škole i diplome o stečenom srednjem obrazovanju) i originalna dokumenta na uvid;
 • elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV20 (dobija se na Fakultetu);
 • izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 • dve iste fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (ne starije od godinu dana);
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
 • dokaz o uplati obaveznog osiguranja;
 • dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente).Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog