Prijemni.rs
Maturang
  • Pedagoški fakultet u Vranju

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. 

Prijava na konkurs

Kandidati, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (koji se dobija na Fakultetu ili preuzima sa sajta Fakulteta) podnose fotokopije sledećih dokumenata: 

  • diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu; 
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole; 
  • očitane biometrijske lične karte (može se očitati na Fakultetu).

Prijemni ispit

Kandidati za upis na studijske programe OAS Učitelj i OAS Vaspitač podležu proveri govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i sposobnosti i polažu test iz Srpskog jezika i književnosti i test iz Opštih znanja i informisanosti. 

Kandidati za upis na studijski program IAS Master profesor tehnike i informatike prijemni ispit iz Matematike ili Informatike (po sopstvenom izboru) i test iz Opštih znanja i informisanosti. 

Pravo na rangiranje ima kandidat koji po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu ima zbirno najmanje 30 bodova. 

Pravo na finansiranje iz budžeta ima kandidat koji po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu ima više od 50 bodova. 

Dokumentacija za upis

Kandidati koji steknu uslov za upis podnose: 

  • overene fotokopije diplome i sva četiri svedočanstva o završenoj srednjoj školi; 
  • dva popunjena obrasca ŠV-20 (dobijaju se na Fakultetu); 
  • indeks (dobija se na Fakultetu); 
  • dve fotografije veličine 3,5 x 4,5cm;  
  • dokaz o izvršenoj uplati školarine (za samofinansirajuće studente);Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog