Prijemni.rs
Maturang
 • Poslovni i pravni fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Na konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

1. Prijava na konkurs

Dokumentacija za prijavu

 • Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose sledeću dokumentaciju:
 • prijavu na konkurs
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu sa čipom, odnosno fotokopiju biometrijske lične
 • karte bez čipa,
 • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • diplomu (svedočanstvo) o završnom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Potrebnu dokumentaciju kandidati dostavljaju Službi za nastavu i studentska pitanja.

2. Prijemni ispit i rangiranje

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čine opšti uspeh u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na prijemnom ispitu (Test opšte kulture i informisanosti), i to:

1. Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

2. Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni isit (Test opšte kulture i informisanosti) ako osvoji minimum 31 bod.

Test opšte kulture i informisanosti sadrži 30 zadataka (pitanja). Svako pitanje se vrednuje sa po dva boda.

Učesnici konkursa za upis na osnovne, master i doktorske akademske studije mogu podneti prigovor na redosled-rang listu kandidata, dekanu, u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

3. Upis

Kandidati koji su ispunili uslove za upis u svojstvu budžetskih ili samofinansirajućih studenata, dužni su da u za to predviđenom roku Službi za nastavu i studentska pitanja dostave popunjenu sledeću dokumentaciju - obrazce:

 • dva obrasca ŠV-20,
 •  indeks,
 • 2 fotografije formata 4 x 6 cm,
 • matični list,
 • dokaz o uplati školarine,
 • ugovor za studente,
 • dokaz o uplati osiguranja i semestralne uplate,
 • lista željenih izbornih predmeta I godine studija.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi. Ovo klizanje liste se obavlja krajem radnog dana u kojem se završava upis na prvu godinu studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog