Prijemni.rs
Maturang
 • Poslovni i pravni fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Osnovne akademske studije - prvi stepen visokog obrazovanja

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija, odnosno prvog stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti na trećoj i četvrtoj godini studija obavljaju praksu u nekoj od kompanija, banki, sudova, instituta, zavoda, kulturnih ustanova i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Završetkom osnovnih akademskih studija na studijskim programima: Poslovni menadžment; Pravo; Informacione tehnologije, i Klasično slikarstvo, studenti stiču akademski naziv diplomirani menadžer, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema (240 ECTS) i stručni naziv likovni umetnik (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:

 • sticanje visokih znanja u oblasti menadžmenta i biznisa, prava, elektrotehnike i računarstva, kao i umetničkih veština iz oblasti likovnih umetnosti sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja dela iz oblasti studija, koja se zasnivaju na prethodnom obrazovanju i koja su na nivou da omogućavaju korišćenje stručne i umetničke literature, ali istovremeno obuhvataju neke aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja i veštine iz oblasti poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • primenu svojih znanja i razumevanje struke na način koji ukazuje na profesionalni pristup poslu ili zvanju, sa sposobnostima koje se najčešće iskazuju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem problema unutar poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • stručan i analitičan pristup u prikupljanju i tumačenju potrebnih podataka, sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja prikupljenih podataka i likovnih dela;
 • objektivno razmišljanje o relevantnim društvenim, naučnim, umetničkim ili etičkim pitanjima u oblasti poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • korektno obaveštavanje stručne, umetničke i šire javnosti o svom radu i rezultatima rada u oblastima poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;
 • uspešan nastavak studija na drugom ciklusu obrazovanja.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.
Uhvatite korak sa vremenom i izaberite pravu budućnost!

Master akademske studije - drugi stepen visokog obrazovanja

Svi studijski programi master akademskih studija, odnosno drugog stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti studija obavljaju praksu i rešavaju u master radu praktične probleme iz kompanija, banaka, sudova, instituta, zavoda, ustanova kulture i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Završetkom master akadenskih studija na studijskim programima: Industrijski i ekonomski menadžment; Informatički menadžment; Informacione tehnologije i sistemi), Poslovno pravo i Klasično slikarstvo student stiče akademski naziv: Master menadžer,  Master pravnik, Master inženjer informacionih tehnologija i sistema (60 ECTS) i stručni naziv Master likovni umetnik (120 ECTS). Kvalifikacije koje označavaju završetak master akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali znanje i razumevanje u oblasti menadzmenta i biznisa, prava, elektrotehnike i računarstva, informacionih tehnologija i sistemi, kao i umetničke veštine iz oblasti likovnih umetnosti, koje dopunjuje znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
 • koji su u stanju da primene znanje u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar obrazovno-naučnog odnosno obrazovno-umetničkog polja studija;
 • koji imaju sposobnost da integrišu znanje, rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova;
 • koji su u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenesu znanje i način zaključivanja stručnoj, umetničkoj i široj javnosti;
 • koji poseduju sposobnost da nastave studije na način koji će samostalno izabrati.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Doktorske akademske studije - treći stepen visokog obrazovanja

Svi studijski programi doktorskih akademskih studija, odnosno trećeg stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti studija obavljaju praksu i rešavaju u doktorskom radu praktične probleme iz kompanija, banaka, sudova, instituta, zavoda, ustanova kulture i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Univerzitet „MB“ vrši obrazovnu, naučnoistraživačku, inovacionu delatnost i transfer znanja. Naučnoistraživački rad je usmeren na fundamentalna i primenjena istraživanja u oblasti društveno-humanističkih, umetničkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Završetkom doktorskih akademskih studija na studijskim programima: Poslovni menadžment, Napredne informacione tehnologije i Klasično slikarstvo student stiče akademski naziv: doktor nauka – menadžment i biznis; doktor nauka – informacione tehnologije i sistemi i stručni naziv: doktor umetnosti – likovne umetnosti (180 ECTS). Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti koji su:

 • pokazali sistematsko razumevanje određenih naučnih oblasti studija u DHP i obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, pre svega: menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti;
 • savladali veštine i metode istraživanja u naučnim oblastima menadžmenta i biznisa i naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti;
 • pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene istraživanja u naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti;
 • pokazali sposobnost prilagođavanja procesa naučnih i umetničkih istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta;
 • originalnim istraživanjem i naučnim i umetničkim radom postigli ostvarenja koja proširuju granice znanja u oblastima menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti, koja su objavljena i koja su referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih naučnih i umetničkih ideja iz naučne oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničke oblasti likovnih umetnosti;
 • sposobni da prenesu stručna znanja i ideje iz oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti, kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu tehnološki, društveni ili kulturni napredak u naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.


Ukoliko tražite oblast studija koja će vam pružiti mogućnosti za perspektivnu karijeru i razvoj vaših znanja i veština i otvoriti vam vrata ka novim mogućnostima, razmislite o studiranju poslovanja i prava. U ovom tekstu saznaćete više o tome šta možete očekivati tokom studiranja ovih oblasti i koje karijerne mogućnosti imate na raspolaganju nakon što steknete diplomu.

Studiranje poslovanja i prava kombinuje dve oblasti koje su ključne za uspeh u savremenom poslovnom svetu. Studiranje poslovanja podrazumeva sticanje znanja o upravljanju, finansijama, marketingu i drugim aspektima poslovanja, dok studiranje prava podrazumeva upoznavanje sa pravilima i propisima koji regulišu poslovanje. Ova kombinacija je odlična za one koji žele da razumeju kako funkcioniše poslovni svet iz pravnog ugla i obrnuto.

Tokom studija poslovanja i prava studenti uče o različitim aspektima poslovanja, uključujući finansije, marketing, menadžment i poslovnu etiku, kao i o pravnim principima koji regulišu ove oblasti. Pored teorijskih, stiču i praktična znanja, kao što su veštine prezentacije, pregovaranja i analitičkog razmišljanja, što im može biti korisno za različite vrste poslova, kao i za dalje usavršavanje.

Karijerne mogućnosti za studente poslovanja i prava

Oni koji završe poslovne i pravne studije obično imaju veoma uspešnu karijeru i mnogo mogućnosti za razvoj. Mogu se zaposliti u malim preduzećima, ali i u velikim korporacijama. U zavisnosti od sopstvenih interesovanja i ciljeva, postoje različite pozicije za koje mogu da se specijalizuju.

Diplomci poslovanja i prava mogu da rade u različitim industrijama u kojima mogu da se specijalizuju za različite oblasti, kao što su poslovno pravo, upravljanje projektima, korporativne finansije, marketing, ljudski resursi i mnoge druge. Sada ćemo predstaviti neke konkretne pozicije na kojima diplomci mogu da se zaposle u ovim oblastima:

Advokat u kompaniji

Advokati u kompanijama su zaduženi za pravnu podršku kompaniji u vezi sa različitim pitanjima, kao što su ugovori, zaštita intelektualne svojine, regulatorni zahtevi, porezi i drugi aspekti poslovanja. Oni takođe mogu igrati ključnu ulogu u sporazumima o spajanju i preuzimanju, kao i u drugim transakcijama. Pored toga, mogu postati stručnjaci za korporativno i/ili trgovinsko pravo.

Finansijski analitičar

Finansijski analitičari su zaduženi za praćenje finansijskog stanja i kretanja tržišta kako bi pomogli menadžmentu u donošenju odluka o investicijama i strategijama. Posebno su traženi u bankarskom sektoru, u investicionim fondovima, kao i u drugim finansijskim institucijama.

Menadžer ljudskih resursa

Menadžeri ljudskih resursa zaduženi su za regrutovanje, obuku i razvoj zaposlenih, kao i za donošenje politika i procesa koji se odnose na zaposlenje i radne uslove. Ova pozicija može biti posebno privlačna onima koji su zainteresovani za rad sa ljudima i organizacionu kulturu.

Korporativni komunikator

Korporativni komunikatori zaduženi su za komunikaciju sa javnošću u očima klijenata, investitora, medija i drugih zainteresovanih strana stvorili pozitivnu sliku kompanije. Korporativni komunikatori mogu raditi u različitim oblastima, kao što su marketing, PR ili interna komunikacija.

Projektni menadžer

Projektni menadžeri zaduženi su za planiranje, organizovanje i koordinaciju aktivnosti u okviru projekta. Oni rade u različitim oblastima, od građevine do IT-ja, i igraju ključnu ulogu u uspešnom izvršavanju projekata.

Osim ovih pet pozicija, postoje i druge perspektivne karijerne mogućnosti za one koji završe poslovne i pravne studije. Na primer, mogu se zaposliti u finansijskoj industriji, kao analitičari, savetnici za investicije ili menadžeri portfolija. Takođe, mogu raditi u sektoru nekretnina kao agenti ili menadžeri za nekretnine. Takođe, mogu raditi u oblasti marketinga i prodaje kao menadžeri za odnose s klijentima, prodajni menadžeri ili brend menadžeri.

Kao što smo videli, poslovne i pravne studije pružaju studentima raznovrsne mogućnosti za karijerni razvoj. Bez obzira na to da li se odluče za pravo ili menadžment, ove studije će im pružiti dobru osnovu za razvoj karijere u različitim industrijama.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog