Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com

Prava i obaveze studenata

Najvažnija prava studenata koja su utvrđena Zakonom o visokom obrazovanju su pravo na:Prava i obaveze studenata

 1. upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje
 2. blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije
 3. aktivno učestvovanje u donošenju odluka
 4. različitost i zaštitu od diskriminacije
 5. samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja
 6. povlastice koje su studentu zagarantovane njegovim statusom
 7. podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente
 8. obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina
 9. to da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe univerziteta i fakulteta.

Student ima pravo na žalbu u skladu sa statutom univerziteta i fakulteta ukoliko se prekši neko od prava studenata.

Obaveze studenata:

 1. ispunjavanje nastavnih i predispitnih obaveza
 2. poštovanje opštih akata fakulteta
 3. poštovanje prava zaposlenih i drugih studenta na fakultetu
 4. učestvovanje u donošenju odluka.

Prigovor - student ima pravo na prigovor ukoliko nije zadovoljan dobijenom ocenom i smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom i opštim aktima fakulteta. Za podnošenje prigovora postoji rok od 36 sati. Nadležni organ fakulteta mora u roku od 24 sata da razmotri prigovor i donese odluku. Ukoliko se prigovor prihvati student može ponovo polagati ispit u roku od 3 dana.

Mirovanje prava i obaveza - student ima pravo na mirovanje studentskih prava i obaveza isključivo na lični zahtev i to u slučaju teže bolesti, upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje 6 meseci, odsluženja i dosluženja vojnog roka, prigovora savesti, nege deteta do godinu dana, održavanja trudnoće i u drugim slučajevima predviđenim statutom univerziteta i fakulteta.

Disciplinska odgovornost statut univerziteta i fakulteta propisuje koje su to lakše i teže povrede obaveza studenata, koji će disciplinski organi postupati u vezi sa tim, kao i sam način vođenja disciplinskog postupka protiv studenta. Ukoliko student izvrši težu povredu obaveza, kao najteža kaznena mera može se izreći isključenje sa studija.

Status studenta prestaje u slučaju:

 1. ispisivanje sa studija
 2. završetka studija
 3. neupisivanja školske godine
 4. kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa
 5. izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi

Studentu se na lični zahtev može produžiti rok za završetak studija, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Studenti kao partneri u procesu visokog obrazovanja

 

Prava i obaveze studenata

Novi Zakon o visokom obrazovanju daje studentu ulogu ravnopravnog partnera u sistemu visokog obrazovanja, što predstavlja jedan od najvećih rezultata učešća studenata u reformi visokog obrazovanja. Novim Zakonom počinje da se realizuje potreba da se studenti uključe u upravljanje i odlučivanje na fakultetu i univerzitetu (posebno u vezi sa pitanjima koja su od značaja za studente i kvalitet nastave). Novo okruženje je mnogo bolje za kvalitetnije studiranje.

Učešće studenata u radu univerziteta i fakulteta
Studenti kao partneri u procesu visokog obrazovanja treba da se uključe u proces donošenja odluka, unapređenja studija i kvaliteta studija. Studenti imaju pravo da biraju i budu birani za člana studentskog parlamenta fakulteta i univerziteta. Svaki redovan student bez obzira na ciklus studija ima pravo da se kandiduje za člana studentskog parlamenta, kao i da bira svoje predstavnike u studentski parlament fakulteta i univerziteta.

Studentski parlament je, prema Zakonu o visokom obrazovanju, organ fakulteta i univerziteta i najviši je oblik studentskog predstavljanja. Studentski parlamenti će birati sve studentske predstavnike u organima fakulteta i univerziteta. Studentski parlament bira do 20% članova nastavno-naučnog veća iz reda studenata, 20% članova svih tela koje sprovode reformu nastavnog procesa i 1/6 članova saveta fakulteta i univerziteta.

Radi unapređenja studija i drugih pratećih sadržaja za studente, poželjno je da što više studenata učestvuje u različitim studentskim aktivnostima, kao i na izborima za studentski parlament.

Korupcija na fakultetima - Ministarstvo prosvete i sporta otvorilo je posebnu telefonsku liniju za prijavljivanje korupcije na univerzitetima, odgovarajući na zahteve studentskih organizacija i u okviru akcije suzbijanja korupcije. Slučajevi korupcije na univerzitetima mogu da se prijavljuju na telefon 011/363-18-91.

Celokupan tekst Zakona o Univerzitetu možete naći u odeljku Dokumenti.


Prava i obaveze studenata

U cilju kontinuiranog i kvalitetnog učenja i efikasnog studiranja, Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktima visokoškolske ustanove sistematizuju se ponuđena prava i obaveze koje student ostvaruje upisom na studijski program.

Student ima pravo:

 1. na upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje;
 2. na blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije;
 3. na aktivno učestvovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja;
 4. na povlastice koje proizilaze is statusa studenta;
 5. na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
 6. na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa Zakonom;
 7. na različitost i zaštitu od diskriminacije;
 8. da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe visokoškolske ustanove.

prava_i_obaveze_studenataStudent je u mogućnosti da, radi sticanja dopunskih znanja, po sopstvenom izboru upiše i polaže predmete na ostalim studijskim programima u sastavu Fakulteta i Univerziteta, u skladu sa odgovarajućim opštim aktom. Takođe, student poseduje pravo na konsultacije, na korišćenje biblioteke, čitaonice i ostalih resursa, kojima raspolaže visokoškolska ustanova, na izbor mentora na osnovnim i diplomskim akademskim studijama.

Student je dužan da:

 1. ispunjava nastavne i predispitne obaveze;
 2. poštuje opšte akte ustanove;
 3. poštuje prava zaposlenih i drugih studenata u visokoškolskoj ustanovi;
 4. učestvuje u donošenju odluka u skladu sa Zakonom.

Student ima pravo na žalbu, posredstvom Studentske službe, ako smatra da su mu ugrožena prava, ili da je netačno utvrđeno ili neadekvatno sankcionisano neizvršavanje dužnosti.

Uredno pohađanje svih vidova nastave predviđene studijskim programom je obavezno, u skladu sa Planom realizacije nastave i opštim i pojedinačnim aktima visokoškolske ustanove. Student je u obavezi da uredno upisuje viši semestar ili godinu studija, odnosno, da po završetku overi semestar, na osnovu ispunjenosti svih obaveza za svaki predmet koju potvrđuje predmetni nastavnik potpisom u indeks.

Ispiti se polažu na način, i u rokovima, kako je to utvrđeno Pravilnikom o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu.

Studentski parlament

Svaki redovan student, bez obzira na ciklus studija, poseduje pravo da bira i bude biran za člana Studentskog parlamenta. Studentski parlament je funkcionalan organ Fakulteta koji pruža mogućnost ostvarivanja većih prava i zaštitu interesa studenata. Elementarne aktivnosti i principi na kojima se dato predstavničko telo zasniva podrazumevaju:

 1. razmatranje otvorenih pitanja od interesa za studente, odnosno, pitanja od značaja za socijalno-ekonomski položaj studenata;
 2. realizaciju programa iz oblasti visokog obrazovanja;
 3. pojačane aktivnosti u vezi sa donošenjem ili promenama propisa;
 4. saradnju sa ustanovama i organizacijama.

Mandat članova Studentskog parlamenta traje godinu dana, dok je način izbora i broj članova određen opštim aktom visokoobrazovne ustanove.