Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Opšte informacije - Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine kao Rudarsko-metalurški fakultet sa dva odseka – rudarskim i metalurškim.

Danas, Fakultet ima četiri akreditovana studijska programa na sva tri nivoa akademskih studija (osnovne, master i doktorske studije):  

  • rudarsko inženjerstvo (moduli: podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina, površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina priprema mineralnih sirovina, reciklažne tehnologije i održivi razvoj),
  • metalurško inženjerstvo (moduli: ekstraktivna metalurgija, preradjivačka metalurgija),
  • tehnološko inženjerstvo (neorganska hemijska tehnologija, inženjerstvo zaštite životne sredine) i
  • inženjerski menadžment (poslovni menadžment i informacione tehnologije). 

Akreditacija

Fakultet je akreditovan i kao naučno-istraživačka organizacija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – metalurgija, rudarstvo, tehnologija i menadžment, što potvrdjuju brojni nacionalni i medjunarodni projekti na kojima su istraživači sa Fakulteta uključeni, kao i značajan broj radova u visokorangiranim medjunarodnim časopisima i veliki broj citata, a u novije vreme je značajno inovirana i oprema za naučno-istraživački rad (o istraživačkim potencijalima i aktivnostima više detalja se može naći na sajtu Centra za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu http://www.ctt.bg.ac.rs/s2b/search.php?page=7).

Međunarodna saradnja i naučni skupovi

Fakultet ima i razvijenu medjunarodnu saradnju i član je dve medjunarodne akademske mreže (Resita network i MetNet), a u okviru izdavačke aktivnosti publikuje četiri časopisa “Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy“ (nalazi se na SCIe listi); „Serbian Journal of Management“; „Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining“; i „Reciklaža i održivi razvoj“.

Organizator je nekoliko naučnih skupova

  • International October Conference on Mining and Metallurgy,
  • International Conference „Ecological Truth“,
  • International May Conference on Strategic Management,
  • Simpozijuma "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj",
  • Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima, International Symposium on Environmental and Material Flow Management, kao i pratećih studentskih simpozijuma i konferencija nacionalnog i medjunarodnog karaktera.

Uslovi za studiranje

Fakultet raspolaže dobro opremljenom Bibliotekom, kao i adekvatnom informatičkom podrškom i računarskim učionicama, a u okviru Fakulteta postoji i bogata Mineraloška zbirka. Opšti kvalitet uslova za studiranje pojačan je i postojanjem Studentskog centra u Boru, koji ima izuzetne smeštajne kapacitete sa pratećim sadržajima (http://www.studentskicentarbor.com/).

Više detalja o Tehničkom fakultetu u Boru može se naći na sajtu: http://www.tfbor.bg.ac.rs/.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog