Prijemni.rs
Maturang
 • K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U KIKINDI RASPISUJE  KONKURS  ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI. Visina školarine za školsku godinu, za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 48.000 dinara. Školarina se može platiti u osam jednakih mesečnih rata. 
 

 

SMER

Ukupno studenata

Finansiranje

 iz budžeta

Samofinansiranje

Strukovni vaspitač 

dece predškolskog uzrasta

95

45

50

Strukovni vaspitač 

za tradicionalne igre

25

5

20

U K U P N O

120

50

70

 

Broj studenata pripadnika romske nacionalnosti – 1.
Broj studenata državlјana Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu u školskoj 2019/2020. godini – 1.
Odluku o broju budžetskih studenata donela je Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine. 

1. OPŠTI USLOVI

Za upis u prvu godinu studija studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta mogu konkurisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, a za studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre mogu konkurisati i kandidati koji imaju srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju.

2. POSEBNI USLOVI

Svi kandidati pre polaganja prijemnog ispita podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti. Rezultati postignuti na ovoj proveri imaju eliminacioni karakter. Ispunjenost posebnih uslova u pogledu fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu:
- posebnog ispita,
- lekarskog uverenja,
- uverenja od logopeda o govornim sposobnostima kandidata.

3. PRIJEMNI ISPIT

– Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit, test iz opšte kulture (informisanosti).
Kandidati prolaze proveru fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti, te je stoga potrebno da ponesu i opremu za fizičko vaspitanje. 

4. MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na visoku školu vrši se na osnovu:
- opšteg uspeha postignutog u prethodnom obrazovanju,
- rezultata postignutih na prijemnom ispitu.
Izbor kandidata vrši se prema zbiru bodova koje ostvare na osnovu uspeha u srednjem obrazovanju i uspeha na prijemnom ispitu.

 a. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda množi sa dva, pa je najmanji mogući broj bodova 16, a najveći 40 bodova. Kod trogodišnjeg srednjeg obrazovanja uspeh u trećoj godini računa se dva puta. 

 b. Rezultati prijemnog ispita ocenjuju se od 0 do 60 bodova.

5. NAČIN IZBORA KANDIDATA

 

 

Izbor kandidata obavlјa se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i opštem uspehu postignutom u srednjem obrazovanju, a na osnovu rang-liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Za upis na studije utvrđuje se jedinstvena rang-lista, a mesto na rang-listi određuje da li se student finansira iz budžeta ili sam plaća školarinu.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom za visoku strukovnu školu i ima više od 51 boda.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova.

Pri izboru kandidata uzimaju se u obzir samo dokazi koji su visokoj strukovnoj školi podneti u roku predviđenom za prijavlјivanje na konkurs.

U slučaju kada se kandidati ne mogu razlikovati po ovim merilima odluku o njihovom izboru i upisu donosi organ visoke strukovne škole nadležan za sprovođenje konkursa.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, škola će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Ukoliko za studijski program koji je utvrđen konkursom bude prijavlјeno manje od 15 kandidata, direktor može doneti odluku da se za tu školsku godinu ne organizuje nastava na tom studijskom programu. Ukoliko postoji nedovolјan broj prijavlјenih kandidata na određeni studijski program iz prethodnog stava, škola će kandidatima omogućiti da konkurišu za upis na studijski program na kojem postoji dovolјan broj zainteresovanih kandidata.

6. OSTALI USLOVI

Konkurs za upis studenata sprovodi komisija visoke strukovne škole. Komisija utvrđuje redosled kandidata na rang-listi i na oglasnoj tabli ističe koji su kandidati primlјeni, a koji nisu. Učesnik konkursa koji smatra da konkurs nije sproveden na utvrđen način i da su njegova prava povređena može podneti prigovor direktoru škole u roku od tri dana od dana objavlјivanja privremene rang-liste, a direktor donosi rešenje o prigovoru u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

7. DOKUMENTA ZA PRIJAVLJIVANJE I UPIS

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose foto-kopije dokumenata, ali je neophodno podneti na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Dokumenta za prijavu:

 • prijavni list (dobija se u školi),
 • svedočanstva svih razreda prethodnog srednjeg obrazovanja,
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili očitana lična karta,
 • dokaz o uplati naknade za proveru sklonosti i sposobnosti i za polaganje klasifikacionog ispita – 5.500 dinara,
 • lekarsko uverenje (od medicine rada),
 • uverenje od logopeda o govornim sposobnostima kandidata.
 • Kandidati su obavezni da prilikom prijave i polaganja ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Dokumenta za upis:

 • ORIGINALNA DOKUMENTA, 
 • ŠV-20 obrazac – dobija se u školi, 
 • indeks – dobija se u školi,
 • dve fotografije dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm,
 • fotografija na elektronskom mediju, 
 • dokaz o uplati školarine (prve rate ili u celosti), 
 • dokaz o uplati troškova upisa. 

Kandidati koji su stekli uslov za upis u kategoriju studenata koji sami snose troškove studiranja uplaćuju školarinu u celosti ili u osam jednakih mesečnih rata.  Foto-kopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni ne vraćaju se.

KONKURSNI ROKOVI
Upis studenata u I godinu studija obaviće se po sledećem rasporedu:
 


PRVI KONKURSNI ROK
 

DRUGI KONKURSNI ROK
 
Prijava kandidata: 20, 22. i 23. jun 2020, 8:00–14:00 Biće oglašen do 10. jula 2020. godine.
Prijava kandidata: 3. i 4. septembar 2020, 8:00–14:00

 
Provera sklonosti i sposobnosti 
(muzičkih, govornih i fizičkih): 27. jun 2020. godine, s početkom u 10:00
 
Provera sklonosti i sposobnosti 
(muzičkih, govornih i fizičkih): 5. septembar 2020, s početkom u 10:00
 
Polaganje prijemnog ispita: 27. jun 2020. godine, s početkom u 13:00 Polaganje prijemnog ispita: 5. septembar 2020, s početkom u 12:00
 

Objavlјivanje privremene rang-liste: 29. jun 2020. godine
 
Objavlјivanje privremene rang-liste: 5. septembar 2020. god.
 

Objavlјivanje jedinstvene rang-liste: 2. jul 2020. godine
 
Objavlјivanje jedinstvene rang-liste: 8. septembar 2020. god.

Upis primlјenih kandidata: 4, 6. i 7. jul 2020. godine, 8:00–14:00 časova
 
Upis primlјenih kandidata: 11. i 12. septembar 2020, 9:00–14:00 časova
 

 

K o n t a k t :
Tel./faks: 0230/422-423
Email: vsssovki@vaspitacka.edu.rs 
Internet str.: www.vaspitacka.edu.rs 
SVE UPLATE VRŠE SE NA 
VŠSSOV U KIKINDI, KIKINDA, T. R.: 840-657666-13.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: