Prijemni.rs
Maturang
  • Konkurs za upis na specijalističke strukovne studije


 

K O N K U R S

za upis samofinansirajućih studenata na specijalističke strukovne studije na smer:
 

Poslovno upravljanje (ukupno 55 studenata)

USLOVI KONKURSA:

- Specijalističke strukovne studije namenjene su kandidatima koji su završili odgovarajuće osnovne strukovne studije (prvi stepen, 180 ESPB).

- Upis prijavljenih kandidata vršiće se na osnovu rang-liste koja će biti sačinjena na osnovu prosečne ocene na osnovnim studijama.

KONKURSNI TERMINI:

- Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose do 4. 10. 2019. godine od 10 do 16 časova;

- Konačne rang-liste biće objavljene 7. 10. 2019. godine do 16 časova;

- Upis primljenih kandidata obaviće se 10. i 11. 10. 2019. godine od 10 do 16 časova.

DOKUMENTA ZA UPIS:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

- overena foto-kopija diplome sa osnovnih studija ili overena foto-kopija uverenja o stečenom visokom obrazovanju;

- overena foto-kopija dodatka diplomi sa osnovnih studija ili potvrda o položenim ispitima ukoliko kandidat ne dolazi iz srodne škole;

- foto-kopija lične karte;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.

Prijava, upis i nastava obavljaće se u Beogradu, Gradski park br. 2. Sve druge informacije o konkursu i školi, kao i o visini školarine i načinima plaćanja, mogu se dobiti na telefone: 011/37-71-552, 063/10-23-162 ili na sajtu škole: www.vpscacak.edu.rs

POVOLJNOST STUDIRANJA UZ RAD. ISKORISTITE PRILIKU I OSPOSOBITE SE ZA USPEŠNO UKLJUČIVANJE U SVET BIZNISA!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: