Prijemni.rs
Maturang
 • Konkurs za upis studenata na master i doktorske akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru


Tehnički fakultet u Boru je vodeća visokoškolska institucija koja obrazuje diplomirane inženjere na polju tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti rudarskog inženjerstva, metalurškog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta

Jedini je državni fakultet Univerziteta u Beogradu koji se nalazi na teritoriji istočne Srbije. 

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine s namerom da se na njemu edukuje stručni kadar za potrebe privrede ovog regiona, koja je i tada bila u ekspanziji. S vremenom je Fakultet postao cenjena institucija, poznata kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.

Nastava na akreditovanim studijskim programima Fakulteta visoko je kvalitetna. To važi i za naučnoistraživački rad nastavnika i studenata našeg Fakulteta. Činjenica da se nalazi u velikom industrijskom centru daje dodatne mogućnosti studentima da, pored visoko kvalitetne nastave na Fakultetu, steknu i praksu u pogonima kompanija u Boru.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u periodu od 01. 9. 2022. do 05. 10. 2022, od 9 do 12 časova u Studentskoj službi Fakulteta.

Na master akademske studije školske 2022/2023. godine u prvom upisnom roku Fakultet će upisati:

Studijski program Na teret budžeta Samofinansirajuć
Rudarsko inženjerstvo 12 4
Metalurško inženjerstvo 6 2
Tehnološko inženjerstvo 6 2
Inženjerski menadžment 36 12
Ukupno: 60 20

 

Prilikom prijavljivanja za master akademske studije, kandidati predaju sledeća dokumenta:

 • prijavni list sa naznakom studijskog programa za koji kandidat konkuriše;
 • kratku biografiju;
 • foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija ili uverenje o diplomiranju ( original na uvid);
 • foto-kopiju dodatka diplome ili uverenja o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni (original na uvid);
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (samo za kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu);
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs.

Dodatni detalji konkursa nalaze se na linku.

Prijave na konkurs će se primati od 01.09.2022. i 20.10.2022. godine, u vremenu od 09 do 12 časova u Studentskoj službi Fakulteta.

Na doktorske akademske studije školske 2022/2023. godine u prvom upisnom roku Fakultet će upisati:

Studijski program Na teret budžeta Samofinansirajuć
Rudarsko inženjerstvo 2 6
Metalurško inženjerstvo 1 4
Tehnološko inženjerstvo 2 6
Inženjerski menadžment 2 8
Ukupno: 7 24

 

Prilikom prijavljivanja za doktorske akademske studije, kandidati predaju sledeća dokumenta:

 • prijavni list sa naznakom studijskog programa za koji kandidat konkuriše;
 • kratku biografiju;
 • diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena, kao i potvrdu o srednjoj oceni;
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (foto-kopije objavljenih radova, odnosno potvrdu časopisa sa DOI brojem);
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika;
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs.

Dodatni detalji konkursa nalaze se na linku

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNE diplome o završenim prethodnim nivoima studija, a uz prijavni list predaju foto-kopije ovih dokumenata.

KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU - TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 422-375 (studentska služba)
Imejl-adresa: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: www.tfbor.bg.ac.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: