Prijemni.rs
Maturang
  • KONKURS ZA UPIS U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU


Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje konkurs za upis na osnovne strukovne studije za školsku 2020/2021. godinu.

Rokovi za konkurisanje i upis u prvom (junskom ) upisnom roku

Podnošenje prijava na Konkurs – 24, 25. i 26. juna 2020. godine, od 9:00 do 17:00 časova.
 

Preliminarna lista prijavljenih kandidata formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita – 29. juna 2020. godine, do 17:00 časova.

Prijemni ispit – 1. jula 2020. godine, s početkom u 10:00 časova, prema rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen u skladu sa prethodnom tačkom.

Preliminarna rang-lista na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa – 1. jula 2020. godine, do 18:00 časova.

Podnošenje prigovora Komisiji za upis na Preliminarnu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang-listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) – 2. jula 2020. godine, od 9:00 do 12:00 časova. Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na Preliminarnu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) pogledajte u odeljku 3. tačka 5. Konkursa.

Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 2. jula 2020. godine, do 13:30 časova.
Podnošenje žalbi protiv rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 2. jula 2020. godine, od 14:00 do 16:00 časova. Rešenje po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno.

Preliminarna rang-lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) – 3. jula 2020. godine, do 10:00 časova.

Podnošenje prigovora na tačnost podataka u Preliminarnoj rang-listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – 3. jula 2020. godine, od 11:00 do 15:00 časova. Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na Preliminarnu rang-listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang-listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) pogledajte u odeljku 3. tačka 9. Konkursa.

Objavljivanje konačne rang-liste – 3. jula 2020. godine, do 17:00 časova.

Upis primljenih kandidata – 6, 7. i 8. jula 2020. godine.
 

Više informacija možete pronaći na sajtu

Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje Konkurs za upis na master strukovne studije za školsku 2020/2021. godinu.
 

 

Rokovi za konkurisanje i upis na master strukovne studije u prvom (junskom) upisnom roku

Podnošenje prijava na Konkurs – 24, 25, 26, 29. i 30. juna 2020. godine, od 9:00 do 17:00 časova.

Preliminarna rang-lista na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 1. jula 2020, do 17:00 časova.

Prigovori na Preliminarnu rang-listu formiranu na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija i žalbe na prvostepene odluke po podnetim prigovorima podnose se 6. jula 2020. godine, od 10:00 do 17:00 časova, i 7. jula 2020, od 10:00 do 15:00 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici VIŠER-a, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, a s ciljem sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun VIŠER-a, broj: 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 20. Ukoliko je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrani.

Rešenja po podnetim prigovorima i eventualnim žalbama na prvostepene odluke po podnetim prigovorima – 7. jula 2020. godine, do 17:00 časova.

Objavljivanje konačne rang-liste: 8. jula 2020. godine, do 15:00 časova.

Upis primljenih kandidata: 9. i 10. jula 2020. godine.

Više informacija možete pronaći na sajtu

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Vojvode Stepe 283, Beograd
Kontakt: 011/39-70-429
Sajt: www.viser.edu.rs
Facebook: @viserbgd
Instagram: @viserbgd
Twitter: @viserbgd
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: