Prijemni.rs
Maturang
  • Saznajte koja zanimanja sigurno neće preuzeti veštačka inteligencija (AI)


Termin “veštačka inteligencija (AI)” je sve prisutniji u našem svakodnevnom životu. Neki doživljavaju AI kao realnost savršene budućnosti, dok su drugi u strahu da će zameniti čoveka u svim oblastima. Al je generisana sa ciljem da bude adekvatna zamena za najjednostavniji nivo robota, sa mogućnošću prikupljanja informacija i podataka iz posmatranih događaja i oponašanjem ljudskog uma. Termin „AI“ je prvi put upotrebio Džon Makarti 1995. godine opisujući sposobnost kompjuterski kontrolisanog robota da obavlja zadatke koji se odnose na simulaciju ljudske inteligencije. 

Iako su predviđanja da će u bližoj budućnosti AI zameniti skoro 300 miliona poslova sa punim radnim vremenom, stručnjaci upućuju na to da neka zanimanja koja podrazumevaju izričite ljudske kvalitete, emocionalnu inteligenciju i razmišljanje izvan kalupa, veštačka inteligencija nikada neće moći preuzeti. Na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd ona zanimanja za koje se studenti osposobljavaju, a nalaze se na vrhu liste onih koje AI neće zameniti, su:

Zdravstvena nega.

Zdravlje kao telesno, duševno i društveno blagostanje je cilj svakog društva. Posmatranje bolesnika, uočavanje znakova koji karakterišu oboljenja i medicinsko - tehnički poduhvati u toku lečenja i nege bolesnika su situacije koje zahtevaju lica sa visokim etičkim principima. Medicinski radnici svojom empatijom, humanošću, poštovanjem ličnosti i ekspeditivnošću donose odluke u urgentnim momentima za zdravlje pacijenta, za koje se smatra da AI nikada neće moći.

Bezbednost i zdravlje na radu.

Kompletno vođenja poslova bezbednosti i zdravlja na radu svake poslovne organizacije je danas nezamislivo bez visokokvalifikovanih inženjera. Ova interdisciplinarna lica organizuju i kontrolišu primenu sistema bezbednosti i zdravlja na radu i sprovode postupak procene rizika. Za razliku od AI, inženjeri svojim kritičkim pogledom na rizike i opasnosti svakodnevno prate i primenjuju propise i standarde, kontolišu poslovanje i staraju se o obezbeđivanju bezbednih i zdravih uslova za rad svih zaposlenih.

Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara.

Svedoci smo sve učestalijih pojava prirodnih katastrofa, nepogoda i požara. Društvu su potrebni edukovani stručnjaci koji će u privrednim i industrijskim sistemima uvek biti spremni da preventivno deluju i nađu najbolje rešenje u slučaju neželjenih događaja. Za razliku od AI ova lica su obučena i imaju moralnu odgovornost da istvoremeno vrše nadzor i procenu rizika, optimizuju i upravljaju raspoloživim resursima, organizuju i sprovode intervencije, spašavanje, evakuacije i sanacije od požara, eksplozije i drugih katastrofalnih događaja.

Drumski saobraćaj.

Drumski saobraćaj zahvaljujući svojim prednostima ima sve veći udeo u svetskom transportu. Mobilnost, laka promenljivost rute, dostava robe do vrata potrošača, svežina proizvoda i brzina isporuke su sve što kupac modernog i brzog načina života zahteva. Međutim, kvalitetno izvršenje ovih operacije iziskuje lica sa sveobuhvatnim znanjem propisa u saobraćaju i transportu, veštinom organizacije i logistike transporta putnika i tereta, kao i bezbednog regulisanja sobraćaja. 

Zaštita bilja.

Procenjuje se da je približno milijardu ljudi hronično gladno i neuhranjeno, a da sa druge strane intezivna proizvodnja hrane degradira biodiverzitet i negativno utiče na vodu,  zemljište i klimu na globalnom nivou. Zabrinjavajuća činjenica i potreba svetske populacije za zdravstveno bezbednom hranom nalaže društvu da imperativno upošljava stručnjake iz oblasti Zaštite bilja. Primenjivanjem blagovremenih mera protiv biljnih bolesti, štetočina i korova povećava se prinos useva i omogućava proizvodnja dovoljne količine hrane za stanovništvo.

Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane.

Svetski trend življenja savremenog čoveka suočava se sa ozbiljnim izazovom da se obezbedi dovoljna količina hranljive, bezbedne i ukusne hrane. Strukovni inženjeri iz oblasti prehrambenog inženjerstva i bezbednosti hrane su vrsni poznavaoci fundamentalnih aspekata hrane i proizvodnih procesa i inženjerstva namirnica. Za razliku od AI, multidiciplinarni inženjeri imaju analitičku sposobnost da optimizuju prehrembeno-tehnološke procese, razvijaju inovativne ideje prehrambenih proizvoda i upravljaju bezbednošću i kvalitetom hrane.

Iako su se kroz istoriju ljudske civilizacije odigrale mnoge revolucije od mnogoboštva preko humanizma, renesanse i industrijske revolucije pa do aktuelne veštačke inteligencije, nema bojazni da će čovek ostati primarni lider u zanimanjima gde se ispoljava emocionalna inteligencija, moral, etika i sveopšta potreba za zdravim i dobrim životom na globalnom nivou.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: