Prijemni.rs
Maturang
 • Šumarski fakultet upisuje studente u II upisnom roku


Šumarski fakultet

Šumarski fakultet u Beogradu objavio je slobodna mesta za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini (prvi stepen)

Studijski program ESPB Budžet Samofinansiranje Prijemni ispit Bodovi na prijemnom ispitu
Šumarstvo 240 9 15 - Matematika
- Bilogija
20
40
Tehnologija, menadžment i
preojektovanje nameštaja i 
proizvoda od drveta
240 24 27 -Matematika ili 
-Fizika ili
- Prostor i oblik
60
Ekološki inženjering u 
zaštiti zemljišnih i vodnih
resursa
240 4 29 - Matematika
- Biologija
20
40
  37 71 71    

Vlada Republike Srbije je odobrila kvote za budžet za afirmativne akcije i to:

 • Upis lica Romske nacionalne manjine - 2 mesta na budžetu
 • Upis lica sa hendikepom – 1 mesto na budžetu (jedno mesto se popunilo u junskom roku)
 • Upis državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu u školskoj 2016/17. godini– 2 mesta na budžetu

 

Termini za II upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata: 1.9., 4.9. i 5.9. 2017. godine od 10,00 - 13,00 časova u Studentskoj službi;
 • Liste prijavljenih kandidata se ističu 5.9. 2017. godine posle 15:00 časova
 • Polaganje prijemnog ispita: 7.9. i 8.9.2017.godine prema rasporedu
 • Objavljivanje rezultata: 8.9. 2017. godine na preliminarnoj rang listi – posle 15.00 časova
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: 11. 9. 2017. u 10 časova;
 • Donošenje rešenja po žalbi (dekan): 11.9.2017. do 15:00 časova
 • Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta: 11. 9. 2017. godine – posle 15:00 časova
 • Upis: 12. 9. i 13. 9.2017. godine.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene kopije sledećih dokumenata:

 1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
 2. diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti u iznosu od 7.000,00 dinara;
 5. prijavni list – /kupuje se u skriptarnici fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit. 

 

Dokumentacija potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata ste predali prilikom prijave na konkurs – ne treba ponovo
 • original izvoda iz matične knjige rođenih – ako ste predali original izvoda prilikom prijave na konkurs – ne treba ponovo;
 • indeks - kupuje se u skriptarnici fakulteta – popuniti samo lične podatke sa desne i leve strane indeksa i zalepiti fotografiju (ne lepiti foliju);
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jednu zalepiti u indeksu a drugu priložiti uz ŠV-20 obrazac)
 • elektronski ŠV-20 obrazac se popunjava na e-nalogu (e-nalog će te dobiti na svečanom prijemu studenata 2.oktobra 2017. godine)
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente na račun Šumarskog fakulteta – 40.000,00 dinara
 • dokaz o uplati 5.000,00 din na ime administrativnih troškova prvog upisa na studijski program (plaćaju svi studenti prve godine – budžetski i samofinansirajući)
 • u skladu sa Odlukom Saveta Univerziteta na ime finansiranja Univerzitetskog centra za razvoj karijere studenata – na račun Šumarskog fakulteta 100 dinara – plaćaju svi studenti /budžetski i samofinansirajući/.
 • ugovor o studiranju (2 primerka od kojih student zadržava jedna za sebe)

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: