Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak raspisuje konkurs za upis na smer Ekonomija usluga


K O N K U R S
Za upis samofinansirajućih studenata na prvu godinu master strukovnih studija, na smer:

- Ekonomija usluga ukupno 29 studenata

USLOVI KONKURSA:

Pravo upisa na master studije imaju kandidati koji su završili osnovne strukovne studije iz oblasti ekonomskih nauka i ostvarili minimum 180 ESPB bodova.

Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili osnovne strukovne studije iz drugih srodnih oblasti i ostvarili minimum 180 ESPB bodova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita koje određuje Komisija za priznavanje ispita. 

KONKURSNI TERMINI:

  • Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose zaključno sa 27.10.2023. godine od 10 do 16 časova;
  • Konačne rang liste biće objavljene 30.10.2023. godine do 15.00 časova;
  • Upis primljenih kandidata obaviće se 31.10.2023. godine, u vremenu od 10 do 16 časova.

DOKUMENTA ZA UPIS:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

  • overenu fotokopiju diplome sa osnovnih studija ili overenu fotokopiju uverenja o stečenom visokom obrazovanju;
  • overena fotokopija dodatka diplome sa osnovnih studija ili potvrda o položenim ispitima ukoliko kandidat ne dolazi iz srodne škole;
  • fotokopiju lične karte; 
  • izvod iz matične knjige rođenih i
  • dve fotografije formata 3,5 X 4,5 Cm;

Za školsku 2023/24. godinu utvrđena je visina školarine u iznosu od 141.450,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u devet mesečnih rata.

Prijemni ispit, upis i nastava obavljaće se u Beogradu, ul. Gradski park br. 2. Sve druge informacije o konkursu i Školi mogu se dobiti na telefone: 011/3771-552; 063/102-3162 ili na sajtu Škole: www.vpsbeograd.edu.rs

POVOLJNOST STUDIRANJA UZ RAD. ISKORISTITE PRILIKU I OSPOSOBITE SE ZA USPEŠNO UKLJUČIVANJE U SVET BIZNISA!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: