Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA RASPISALA JE KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK


Konkurs za upis studenata u prvu godinu OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, i to za:

1) dvadeset i sedam (27) samofinansirajućih studenata, koji se mogu upisati na preostala mesta na studijskim programima:

 • Automatika i sistemi upravljanja vozilima,
 • Ekološki inženjering, 
 • Elektronika i telekomunikacije, 
 • Nove energetske tehnologije.

2) jednog studenta koji je lice sa invaliditetom, a koji se može upisati na teret budžeta Republike Srbije na jedno preostalo mesto za upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom;

3) jednog studenta koji je pripadnik romske nacionalne manjine (romske nacionalnosti), a koji se može upisati na teret budžeta Republike Srbije na jedno preostalo mesto za upis kandidata primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata koji su romske nacionalnosti;

4) dva studenta koji su državljani Republike Srbije, a koji su u školskoj 2019/2020. godini završili srednju školu u inostranstvu, odnosno koji su u školskoj 2019/2020. godini stranu srednjoškolsku ispravu stekli završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji.

Rokovi za konkurisanje i upis u drugom upisnom roku

 1. Podnošenje prijava na Konkurs – 31. avgust, 1, 2. i 3. septembar 2020. godine, od 9.00 do 17.00 časova.
 2. Preliminarna rang-lista prijavljenih kandidata formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita – 3. septembar 2020. godine, do 20.00 časova. 
 3. Prijemni ispit – 4. septembar 2020. godine, u 10.00 časova, prema rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen u skladu sa prethodnom tačkom.
 4. Preliminarna rang-lista na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) – 4. septembar 2020. godine, do 13.00 časova. 
 5. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na preliminarnu rang-listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili preliminarnu rang-listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) – 4. septembar 2020. godine, od 13.30 do 14.30 časova. Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na preliminarnu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili preliminarnu rang-listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) pogledajte u odeljku 3 tačka 5 Konkursa.
 6. Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 4. septembar 2020. godine, do 15.00 časova.
 7. Podnošenje žalbi protiv rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 4. septembar 2020. godine, od 15.00 do 16.00 časova. Rešenje po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno.
 8. Preliminarna rang-lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) – 4. septembar 2020. godine, do 16.30 časova. 
 9. Podnošenje prigovora na tačnost podataka u preliminarnoj rang-listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – 4. septembar 2020. godine, od 16.30 do 17.30 časova. Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na preliminarnu rang-listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili preliminarnu rang-listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) pogledajte u odeljku 3 tačka 9 Konkursa.
 10. Objavljivanje konačne rang-liste – 4. septembar 2020. godine, do 19.00 časova. 
 11. Upis primljenih kandidata – 7. i 8. septembar 2020. godine.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje Konkurs za upis ukupno 63 studenta na strukovne studije drugog stepena – MASTER STRUKOVNE STUDIJE, u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, i to na studijske programe:

 • Elektrotehničko inženjerstvo, 
 • Multimedijalno inženjerstvo, 
 • Računarsko inženjerstvo.

Rokovi za konkurisanje i upis na master strukovne studije u drugom upisnom roku:

 1. Podnošenje prijava na Konkurs – od 14. septembra 2020. godine do 24. septembra 2020. godine, radnim danima, od 9.00 do 17.00 časova. 
 2. Preliminarna rang-lista na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 24. septembar 2020. godine, do 19.00 časova. 
 3. Prigovori na preliminarnu rang-listu formiranu na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 25. septembar 2020. godine, od 10.00 do 14.00 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici VIŠER-a, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, a u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun VIŠER-a, broj 840-1991666-39, uz poziv na broj 22 – 20. Ukoliko je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrani.
 4. Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 25. septembar 2020. godine, do 15.00 časova. Podnošenje žalbi na prvostepene odluke Komisije za upis po podnetim prigovorima – 25. septembar 2020. godine, do 16.00 časova. Rešenje po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno. 
 5. Objavljivanje konačne rang-liste – 25. septembar 2020. godine, do 17.00 časova.
 6. Upis primljenih kandidata – 28, 29. i 30. septembar 2020. godine (na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja).

Više informacija možete naći na sajtu www.viser.edu.rs
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: