Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi


Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi je visokoškolska institucija sa tradicijom. Osnovana je 1948. godine pod nazivom Pedagoška akademija „Zora Krdžalić Zaga” kao mešovita učitelјska škola, koja školske 1954/55. godine prerasta u školu za vaspitače. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi danas je savremena vaspitno-obrazovna institucija koja ispunjava sve standarde Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, sa osnovnim strukovnim studijama prvog stepena (180 ESPB) i master strukovnim studijama drugog stepena (120 ESPB). 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, državna akreditovana ustanova, upisuje studente na 2 smera osnovnih strukovnih studija:

  • strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta;
  • strukovni vaspitač za tradicionalne igre.

Studenti osnovnih studija mogu da budu na budžetu, a samofinansirajući imaju najnižu cenu školarine, uz mogućnost plaćanja u više rata. Velika je mogućnost upisa na budžet u prvom upisnom roku.

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi moguće je i doškolovanje studenata koji su završili višu dvogodišnju školu.

Škola upisuje studente na studijski program drugog nivoa studija – Strukovni master vaspitač.

Osnovni zadaci i cilјevi Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi jesu kontinuirano negovanje naučnog, umetničkog i stručnog usavršavanja, kako nastavnog tako i nenastavnog kadra, ali i samih studenata. Da bi ostvarila osnovne zadatke i cilјeve, Škola kontinuirano planira i kontroliše rezultate svih oblika svojih obrazovnih, naučnih, umetničkih, istraživačkih i stručnih aktivnosti u okviru svoje delatnosti. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi zapošlјava nastavnike i saradnike koji svojom naučnom, umetničkom i nastavnom delatnošću omogućavaju kvalitetno i kompetentno ostvarivanje studijskih programa. Organizacija nastave je poverena stručnim službama Škole, a studentima su u svakom momentu dostupne informacije u vezi sa organizacijom nastave i radom Škole. 

Zgrada u kojoj se Škola nalazi izgrađena je krajem šezdesetih godina prošlog veka i zadovolјava sve neophodne uslove za rad. Nastava se realizuje u specijalizovanim učionicama, metodičkim kabinetima, amfiteatru, a Škola poseduje i salu za fizičko vaspitanje, kabinete za nastavnike i biblioteku. 

Studentima su ponuđene mnogobrojne vannastavne aktivnosti: improteatar, hor, orkestar, umetničke radionice, promocije knjiga i aktivnosti u okviru Studentskog parlamenta, koji aktivno radi u Školi, raspravlјa o aktuelnim temama i pokreće inicijative.

Studenti koji dolaze iz drugih sredina mogu da koriste usluge smeštaja i ishrane u Domu učenika u Kikindi. 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi nastoji da uz stalno inoviranje studijskih sadržaja i primenu savremenih metoda i tehnika edukacije, ali i kroz pedagoški i istraživački rad, obrazuje mlade i kompetentne stručnjake u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Kontakt: 

Telefon: 0230/422-423 
E-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs
Internet adresa: www.vaspitacka.edu.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: