Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću

Uslovi upisa

U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima završeno  srednje stručno  obrazovanje (trogodišnje ili četvorogodišnje) ili gimnaziju.

Prijava kanidata

Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list podnose overene  fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • izvod iz matične  knjige rođenih,
 • svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Prijemni ispit

Kandidat koji konkuriše za upis polaže:

 1. Odsek Peć - Leposavić - Prijemni ispit – bira se dva od četiri ponuđena predmeta : Ekonomija, Matematika, Sociologija i Ekonomika i organizacija preduzeća.    
 2. Odsek Zvečan - Prijemni ispit se polože iz Matematike.
 3. Odsek Uroševac - Leposavić - Prijemni ispit se polaže iz Matematike i Testa opšte informisanosti.

Rangiranje kandidata

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. PRIVREMENA RANG LISTA se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći   najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koj i kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Odseci utvrđuju PRIVREMENU RANG LISTU za studijski program. Mesto na PRIVREMENOJ RANG LISTI i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će se samofinansirati.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na privremenoj rang listi za studijski program, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim konkursom i ima više od 50 bodova.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko je ostvario najmanje 36 bodova.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na privremenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom može podneti prigovor Komisiji za upis u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Komisija odlučuje  o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu Predsedniku Akademije protiv odluke Komisije za upis, u roku od 24 časa od prijema odluke..

Predsednik odlučuje po žalbi kandidata u roku od 24 časa od trenutka podnošenja žalbe. Odluka predsednika Akademije u postupku sprovođenja konkursa je konačna.
Nakon odlučivanja po prigovorima, odnosno žalbama, utvrđuje se i objavljuje KONAČNA RANG LISTA sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po ovom konkursu ne upiše u predviđenom roku umesto njega upisaće se sledeći kandidat, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

Upis kandidata

Kandidati koji steknu pravo na upis u Školu podnose:

 • originalna dokumenta;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dva obrasca ŠV-20;
 • indeks;
 • dve fotografije formata 4×6 cm;
 • dokaz o uplati naknade za studije, ako plaćaju školarinu.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog