Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću

O Ustanovi

Viša ekonomska škola stukovnih studija Peć u Leposaviću osnovana je 1960. godine. Do danas na njoj je školovanje završilo više hiljada studenata. Svoj obrazovni proces Škola je bazirala na iskustvu Više komercijalne škole u okviru koje su kao posebni odseci funkcionisali: odsek za komercijalno poslovanje, za finansije i računovodstvo, za spoljnu trgovinu i turizam i ugostiteljstvo. Škola je jedan od pionira obrazovanja ekonomskih profila u Srbiji. Iz dobro poznatih razloga Škola od školske 1999/2000. godine svoju delatnost obavlja u Leposaviću. Na svom razvojnom putu posle napuštanja matične destinacije Škola je prebrodila teškoće nove sredine i zahvaljujući pomoći opštinskih struktura i građana Leposavića, Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju i Univerziteta u Kosovckoj Mitrovici stvorila realne prostorne, tehnološke, kadrovske i programsko-metodološke pretpostavke za obavljanje svojih delatnosti.

Od 2007. godine Škola je dobila akreditaciju svojih studijskih programa i radi kao Visoka ekonomska škola strukovnih studija u trogodišnjem trajanju kao institucija visokog obrazovanja.

Škola je realizujući principe Bolonjske deklaracije, 2006/2007. školske godine upisala prvu generaciju koja studira po reformisanom nastavnom planu i programu. Harmonizacijom nastavnih programa sa evropskim i svetskim tendencijama i konceptom trogodišnjih primenjenih studija Škola studentima obezbeđuje znanje i veštine koje zahtevaju nove profesije nastale u savremenoj informaciono tehnološkoj eri. Uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova tj. kontrolnih mehanizama, Škola osigurava i visok nivo kvaliteta u realizaciji nastavnog procesa. U okviru svojih aktivnosti Škola ima razvijenu capadnju sa srodnim visokoškolskim institucijama, preduzećima, firmama, bankama koji su pomogli proces akreditacije njenih studijskih programa.

Od 21. novembra 2019. godine Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022-5273/2019 došlo je do spajanja tri visokoškolske ustanove: Visoke ekonomske škole strukovnih studija Peć u Leposaviću, Visoke tehničke škole strukovnih studija Zvečan u Zvečanu i Visoke tehničke škole strukovnih studija Uroševac u Leposaviću i osnovana je Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska. Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne, specijalističke strukovne i master strukovne studije iz dve ili više oblasti iz čl. 37. Zakona o visokom obrazovanju, u skladu sa dozvolom za rad.

Studijski programi 

Osnovne strukovne studije

  • Poslovanje malih i srednjih preduzeća
  • Finansije i biznis
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje

Specijalističke strukovne studije

  • Trgovinsko poslovanje
  • Finansijsko poslovanje

Master strukovne studije

  • Poslovna ekonomija

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog