Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Medicinska radiologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Strukovne master studije u okviru studijskog programa Medicinska radiologija predstavljaju visoko stručnu edukaciju medicinskog kadra sa akcentom na strukovnom teorijskom i praktično primenjivom znanju.

Moderno koncipiran nastavni plan i program, visoko profesionalni i renomirani nastavni kadar, sa ogromnim kliničkim iskustvom, kao i renomirane nastavne baze, garantuju optimalnu edukaciju visokog strukovnog medicinskog kadra. Sadržaj studijskog programa pokriva sva područja bitna za obrazovanje i rad budućeg strukovnog master medicinskog radiologa za pojedine oblasti radiodijagnostike i radioterapije. Program je usklađen i čak unapređen u odnosu na slične studijske programe u okolnim zemljama i Evropi. Metode izvođenja nastave su osavremenjene video prezentacijama, demonstracijama i potpunim uvežbavanjem potrebnih veština, diskusionim grupama, javnim časovima, elementima istraživačke metodologije u radiologiji, radom na računarima, informatikom i statistikom, mentorskim praćenjem svakog studenta i na kraju izradom završnog rada.

Suština ovog studijskog programa je teorijska i praktična edukacija za strukovne master medicinske radiologe koji treba da usvoje veštine koje se primenjuju u savremenim oblicima radiodijagnostike i radioterapije i da ovladaju rukovanjem modernim elektronskim aparatima za primenu odgovarajućih procedura, odnosno metoda i tehnika.

Program je definisan u skladu sa sledećim principima, definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, kao i Bolonjskom deklaracijom:

 • Osnovne strukovne studije traju dve godine (četiri semestra).
 • Nastava iz jednog predmeta se izvodi u toku jednog semestra.
 • Studijski program ima ukupno 16 predmeta, a od tog broja student polaže 14, uz završavanje 240 sati kliničke stručne prakse i odbranu završnog rada.
 • Na prvoj godini studija student ima sedam predmeta i stručnu praksu.
 • Na drugoj godini studija student ima pet predmeta (tri obavezna predmeta i dva izborna predmeta), stručnu praksu, predmet završnog master rada (PIR) i master rad.
 • Student je opterećen aktivnom nastavom do 24 časa, tokom jedne radne nedelje.
 • Primenjen je evropski sistem prenosa bodova (kredita) - ESPB.
 • Strukovne master studije imaju ukupno 120 ESPB.
 • Ukupan broj ESPB, za svaki predmet, student ostvaruje na osnovu stepena izvršavanja predispitnih i ispitnih obaveza.
 • Ocenjivanje studenata se izvodi ocenama od 5 do 10, odnosno na osnovu evropske skale, koja je istovetna za sve zemlje Evrope, koje pripadaju „Evropskom obrazovnom prostoru”.
 • Svi predmeti, predviđeni nastavnim planom i programom, podeljeni su na obavezne (12) i izborne (4). Sa liste izbornih predmeta, student se opredeljuje za ukupno dva izborna predmeta u toku studiranja.

Obezbeđeno je kontinuirano praćenje i analiza uspešnosti studiranja, na osnovu kojih se donose mere za poboljšanje procesa obrazovanja i uspešnosti studiranja.

Ciljevi studijskog programa master strukovnih studija Medicinska radiologija su:

 1. Da strukovnim master medicinskim radiolozima pruži maksimum savremenog teorijskog znanja iz medicine i dodirnih područja, neophodnih za efikasan rad u radiodijagnostici i radioterapiji.
 2. Da strukovnim master medicinskim radiolozima pruži mogućnost optimalnog savladavanja i realnog uvežbavanja veština, odnosno procedura, metoda i tehnika, neophodnih za procese radiodijagnostike i radioterapije.
 3. Da strukovnim master medicinskim radiolozima u sklopu najsavremenije edukacije i mentorskog rada, pruži elemente kontrole, praćenja i istraživanja u procesu radiodijagnostike i radioterapije, koji bi na bazi savremene informatičke i statističke analize bili osnov za dalje unapređenje procesa rane detekcije, pravovremene dijagnostike, terapije i poboljšanja edukacije master strukovnih medicinskih radiologa.
 4. Da strukovnim master medicinskim radiolozima, pored savremenog teorijskog znanja i uvežbavanja i usvajanja praktičnih veština u procesima radiodijagnostike i radioterapije, pruži i dovoljno opšteg i dopunskog obrazovanja kroz izborne predmete i edukativne kurseve i seminare.
 5. Da kroz ceo proces edukacije strukovnih master medicinskih radiologa provejava duh humanosti, posvećenosti i etičnosti, tako neophodan za kvalitetan rad zdravstvenih radnika i saradnika.

Kompetencije diplomiranih studenata studijskog programa master strukovnih studija Medicinska radiologija

Studijski program master strukovnih studija Medicinska radiologija dizajniran je da osposobi svršene studente da:

 • primenjuju napredna teorijska i praktična stručna znanja samostalno ili u timu,
 • sprovode radiografiju delova i sistema tela uz upotrebu kontrastnih sredstava ili bez njih,
 • rukuju rendgenskim aparatom, CT-om, magnetnom rezonancom, mamografom i da asistiraju pri upotrebi ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike,
 • pripremaju i aplikuju dijagnostičke i terapijske radiofarmaceutike,
 • asistiraju u procedurama interventne radiologije,
 • markiraju, planiraju i aplikuju radioterapiju i prate postignute rezultate,
 • pripremaju pacijente za terapiju i preduzimaju mere zaštite od zračenja,
 • kritički razmišljaju i rešavaju složene probleme u praksi, a uz human i ljubazan odnos i poštovanje propisa,
 • uspešno komuniciraju sa pacijentima, članovima njihovih porodica i članovima medicinskog tima,
 • organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • planiraju i sprovode istraživanja, obrađuju podatke uz pomoć statističkih postupaka i objavljuju nalaze istraživanja široj stručnoj javnosti,
 • vode zdravstvenu dokumentaciju,
 • prate i usvajaju novine u ovoj oblasti, radeći stalno na svom usavršavanju.

Ishodi učenja podrazumevaju kvalitetnu primenu zračenja, uspešno korišćenje informacionih tehnologija i svih uređaja za radiodijagnostiku, savladavanje pozicioniranja i pripreme pacijenata, uspešno primenjivanje doza i kontrastnih sredstava, procenjivanje kvaliteta slike, snimanje i tumačenje slika, planiranje radioterapije, očuvanje aparata itd.

Strukovni master medicinski radiolozi bivaju osposobljeni za rad u zdravstvenim ustanovama svih tipova i radiološkim institutima. Od studenata koji završe ovaj program očekujemo i da povećaju stručnu i stvaralačku efikasnost, kao i da nastave usavršavanje na višim stepenima obrazovanja.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog