Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Zdravstvena nega

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zdravstvena nega,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Master strukovne studije za strukovne master medicinske sestre-tehničare predstavljaju visoko stručnu edukaciju medicinskog kadra sa akcentom na strukovnom teorijskom i praktično primenjivom znanju.

Moderno koncipiran nastavni plan i program, visoko profesionalni i renomirani nastavni kadar, sa velikim kliničkim iskustvom, kao i renomirane nastavne baze, garantuju optimalnu edukaciju visokog strukovnog medicinskog kadra. Sadržaj studijskog programa pokriva sva područja bitna za obrazovanje i rad buduće strukovne master medicinske sestre-tehničare za pojedine oblasti zdravstvene nege. Program je usklađen sa sličnim studijskim programima u okolnim zemljama i Evropi. Metode izvođenja nastave su osavremenjene video prezentacijama, demonstracijama i potpunim uvežbavanjem potrebnih veština, diskusionim grupama, javnim časovima, elementima istraživačke metodologije u sestrinstvu, radom na računarima, informatikom i statistikom, mentorskim praćenjem svakog studenta i na kraju izradom završnog master rada. Student završava studije izradom i odbranom master rada iz jednog od jednog od stručno-aplikativnih predmeta.

Suština ovog studijskog programa je teorijska i praktična edukacija za strukovne master medicinske sestre-tehničare koji treba da usvoje veštine koje se primenjuju u savremenim oblicima zdravstvene nege bolesnika, da ovladavaju rukovanjem modernim elektronskim aparatima za praćenje vitalnih parametara pacijenata (monitoring) i osnovama primene kompjuterizovanih aparata u savremenoj dijagnostici i terapiji, kao i principima pripreme i praćenja primene odgovarajućih procedura nege i lečenja. Program je strukturiran u skladu sa sledećim principima, definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, kao i Bolonjskom deklaracijom:

 • Master strukovne studije traju dve godine (četiri semestra).
 • Nastava iz jednog predmeta se izvodi u toku jednog semestra.
 • Studijski program ima ukupno 16 predmeta, a od tog broja student polaže 14, uz završavanje 240 sati kliničke stručne prakse i odbranu završnog rada.
 • Na prvoj godini studija student ima sedam predmeta i stručnu praksu.
 • Na drugoj godini studija student ima pet predmeta (tri obavezna predmeta i dva izborna predmeta), stručnu praksu, predmet završnog master rada (PIR) i master rad.
 • Student je opterećen aktivnom nastavom do 24 časa, tokom jedne radne nedelje.
 • Primenjen je evropski sistem prenosa bodova (kredita) - ESPB.
 • Strukovne master studije imaju ukupno 120 ESPB.
 • Ukupan broj ESPB, za svaki predmet, student ostvaruje na osnovu stepena izvršavanja predispitnih i ispitnih obaveza.
 • Ocenjivanje studenata se izvodi ocenama od 5 do 10, odnosno na osnovu evropske skale, koja je istovetna za sve zemlje Evrope, koje pripadaju evropskom obrazovnom prostoru.
 • Svi predmeti, predviđeni nastavnim planom i programom, podeljeni su na obavezne (12) i izborne (4). Sa liste izbornih predmeta, student se opredeljuje za ukupno dva izborna predmeta u toku studiranja.

Obezbeđeno je kontinuirano praćenje i analiza uspešnosti studiranja, na osnovu kojih se donose mere za poboljšanje procesa obrazovanja i uspešnosti studiranja.

Studijski program master strukovnih studija Zdravstvena nega ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu jer omogućava obrazovanje visokoprofesionalnog kadra sa širokim spektrom znanja i veština u oblasti zdravstvene nege.  Studijski program master strukovnih studija Zdravstvena nega ima jasno definisanu svrhu i ulogu i u zdravstvu i odgovara naraslim potrebama za zdravstvenim osobljmem koje je visoko stručno obučeno za savremenu negu bolesnika i primenu moderne tehnologije u procesu nege, kao i u monitoringu, dijagnostici i terapiji bolesnika. Visoko obrazovana strukovna master medicinska sestra-tehničar treba da usvoji i osnovna znanja i veštine potrebne za organizaciju i rukovođenje u pojedinim sektorima u okviru zdravstvenih institucija (ambulantama, dispanzerima, bolnicama, klinikama, itd.).

Program master strukovnih studija u oblasti zdravstvene nege obezbediće dodatne opšte i specifične veštine fokusirane na unapređenje znanja o prevenciji zdravlja, značaju kvaliteta života u vezi sa zdravljem, kao i na holistički i multidisciplinarni pristup u planiranju, organizaciji, superviziji, kontroli kvaliteta i evaluaciji pruženih usluga korisnicima.

Svrha studijskog programa je:

 1. Podizanje nivoa stručnih kompetencija strukovnih master medicinskih sestara: visoko obrazovana strukovna master medicinska sestra-tehničar mora, po završetku master strukovnih studija, biti osposobljena za realan, svakodnevni praktičan rad sa pacijentima u procesu sestrinske nege, tj. da u potpunosti vlada strukovnim veštinama, optimalnim i efikasnim procedurama, metodama i tehnikama nege bolesnika kojima je potrebna dodatna zdravstvena briga i zaštita. Ta znanja i veštine će strukovnim master medicinskim sestrama-tehničarima omogućiti rad na poslovima zdravstvene nege, ali i prevencije, lečenja i rehabilitacije obolele dece, odraslih i starih ljudi u zdravstvu, a pored toga i rad u sektorima socijalne zaštite, obrazovanja itd.
 2. Usklađivanje obrazovanja sa realnim potrebama društva i sistema zdravstvene zaštite. Strukovne master medicinske sestre-tehničari svojim profesionalnim radom doprineće razvoju zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
 3. Usklađivanje obrazovanja master strukovnih medicinskih sestara Republike Srbije sa obrazovanjem medicinskih sestara u Evropi i omogućavanje transfera stečenih kredita.
 4. Uvođenje sistema kvaliteta u obrazovanju u okvirima međunarodnih standarda. Visoko obrazovana strukovna master medicinska sestra-tehničar mora da usvoji i osnovna znanja i veštine potrebne za organizaciju rada i rukovođenje u pojedinim sektorima u okviru zdravstvenih institucija.
 5. Proces strukovne edukacije u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija "Milutin Milanković", uz stalne inovacije nastavnih planova i programa i uvođenje novih znanja i veština, podrazumeva i negujuć odnos prema razvijanju humanih i etičkih principa rada u zdravstvenoj struci, u skladu sa svim prihvaćenim međunarodnim etičkim kodeksima.

Ciljevi studijskog programa master strukovnih studija Zdravstvena nega su:

 1. Da strukovnim master medicinskim sestrama-tehničarima pruži maksimum savremenog teorijskog znanja iz medicine i tangentnih područja, neophodnog za efikasan rad u zdravstvenoj nezi pacijenata i drugih klijenata koji traže dodatnu zdravstvenu negu i zaštitu.
 2. Da strukovnim master medicinskim sestrama-tehničarima pruži mogućnost optimalnog savladavanja i realnog uvežbavanja veština, odnosno procedura, metoda i tehnika, neophodnih za proces savremene zdravstvene nege bolesnika u različitim oblastima medicine.
 3. Da strukovnim master medicinskim sestrama-tehničarima, u sklopu najsavremenije edukacije i mentorskog rada, pruži elemente kontrole, praćenja i istraživanja u procesu zdravstvene nege različitih populacija bolesnika i klijenata, koji bi na bazi savremene informatičke i statističke analize bili osnov za dalje unapređenje procesa zdravstvene nege.
 4. Da strukovnim master medicinskim sestrama-tehničarima, pored savremenog teorijskog znanja i uvežbavanja i usvajanja praktičnih veština u procesu zdravstvene nege, pruži i dovoljno opšteg i dopunskog obrazovanja kroz izborne predmete i edukativne kurseve i seminare.
 5. Da kroz ceo proces edukacije strukovnih master medicinskih sestara-tehničara provejava duh humanosti, posvećenosti i etičnosti, tako neophodan za kvalitetan rad zdravstvenih radnika i saradnika.

Kompetencije svršenih studenata studijskog programa master strukovnih studija Zdravstvena nega

Studijski program master strukovnih studija Zdravstvena nega dizajniran je da osposobi svršene studente da:

 • primenjuju napredna teorijska i praktična stručna znanja i postavljaju i primenjuju standarde zdravstvene nege u svim specijalističkim granama medicine samostalno ili u timu,
 • tačno primenjuju dijagnostičke i terapijske procedure,
 • kritički razmišljaju i rešavaju složene i nepredvidive probleme, koristeći svu medicinsku opremu i aparate neophodne za rad, a uz poštovanje etičkih standarda profesije i zakona,
 • rade na prevenciji bolesti i promociji i očuvanju zdravlja,
 • uspešno komuniciraju sa pacijentima kojima pružaju i osnovnu psihološku podršku, a komuniciraju i sa porodicama pacijenata i članovima medicinskog tima,
 • koriste informacione tehnologije i resurse,
 • organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • planiraju i sprovode istraživanja u oblasti sestrinstva, obrađuju podatke uz pomoć statističkih postupaka i objavljuju nalaze istraživanja široj stručnoj javnosti,
 • planiraju i vode zdravstvenu dokumentaciju i evaluiraju proces zdravstvene nege,
 • prate i usvajaju novine u ovoj oblasti, radeći stalno na svom usavršavanju i unapređivanju prakse.

Ishodi učenja podrazumevaju, između ostalog, izvođenje različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura i tehnika u okviru zdravstvene nege, rukovanje svim aparatima neophodnim za dijagnostičke i terapijske procedure, korišćenje informacionih tehnologija, upravljanje procesom nege, vođenje dokumentacije, sprovođenje zdravstveno vaspitnog rada  itd.

Svršeni studenti bivaju osposobljeni za rad na prevenciji, lečenju i rehabilitaciji u adekvatnim zdravstvenim ustanovama (bolničkim i kliničkim odeljenjima, dispanzerima i ambulantama) i specijalnim ustanovama i centrima kao i u sklopu kućnog lečenja (vanbolničkim uslovima). Od studenata koji završe ovaj program očekujemo i da povećaju stručnu i stvaralačku efikasnost, kao i da se osposobe za dalje stručno usavršavanje.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog