Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Okupaciona terapija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Okupaciona terapija

KONKURS za drugi upisni rok.

Cilj okupacione terapije je da omogući svakom pojedincu kod koga je narušeno zdravstveno stanje dovelo do smanjene mogućnosti za učestvovanje u aktivnostima u skladu sa sopstvenim potrebama da ima ispunjen život bez granica, tj. da omogući učestvovanje upravo u tim aktivnostima.

Potrebe pojedinca za učestvovanjem u aktivnostima tokom života se menjaju, pa zbog toga okupacioni terapeuti imaju brojne profesionalne kompetencije i kvalifikovani su za rad sa svim uzrasnim grupama u raznorodnim sistemima kao što su zdravstvo, socijalna zaštita, školstvo, profesionalna rehabilitacija.

U okviru zdravstvenih ustanova okupaciona terapija može pružiti podršku osobi da bude ponovo uključena i da samostalnije obavlja aktivnosti svakodnevnog života, kao što su obavljanje higijenskih aktivnosti, ishrana, kretanje i sl. U okviru obrazovnih institucija okupaciona terapija može pomoći detetu da bude uključenije u proces učenja kroz intervencije čiji su ciljevi usvajanje bazičnih akademskih veština i prevencija negativnih oblika ponašanja. Kada je reč o profesionalnoj rehabilitaciji, okupaciona terapija može pomoći osobi da se vrati na posao nakon povrede ili bolesti kroz adaptaciju aktivnosti na poslu, adaptaciju okruženja i korišćenje asistivnih tehnologija. U okviru ustanova socijalne zaštite okupaciona terapija pomaže pojedincu da ima produktivniju i ispunjeniju svakodnevicu, prepunu zanimljivih, često i umetničkih aktivnosti. Okupaciona terapija ima ogroman značaj u tretmanu osoba sa duševnim bolestima.

Program akademskih studija okupacione terapije je kreiran tako da student bude osposobljen da koristi okupacionoterapijske metode i tehnike na takav način da svakoj osobi omogući neometano obavljanje životnih aktivnosti bez obzira na to da li te aktivnosti pripadaju domenu zdravstvenog, obrazovnog, socijalnog ili profesionalnog domena ljudskog funkcionisanja i postojanja.   

Osnovni ciljevi studijskog programa su sticanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti okupacione terapije, usvajanje veština neophodnih za realizaciju praktičnih aktivnosti, kao i razvijanje profesionalnog pristupa prema radu uz uvažavanje najviših etičkih standarda. Studijski program putem savremenog akademskog obrazovanja pruža sticanje adekvatnih kompetencija budućih terapeuta, neophodnih za nastavak školovanja na visokom akademskom nivou obrazovanja – master studije.

 

 

Okupaciona terapija

 

Ishod studijskog programa

Po završetku osnovnih akademskih studija studenti poseduju specifična znanja, sposobnosti i veštine neophodne za sprovođenje detekcije, prevencije, procene i edukacijsko-rehabilitacijske intervencije u oblasti životnih aktivnosti dece, odraslih i starih lica kod kojih je usled narušenog zdravstvenog stanja došlo do smanjenja mogućnosti da učestvuju u pojedinim životnim aktivnostima u saglasnosti sa vlastitim potrebama.

Cilj profesije okupacionog terapeuta je da pomogne svojim korisnicima da uspešnije, funkcionalnije i nezavisnije učestvuju u životu. 

 

Da li ću se sa praktičnim delom profesije prvi put susresti tek nakon studija?

Ne, student se sa praktičnim delom profesije susreće u toku studija, jer se na studijskom programu posebna pažnja posvećuje vežbama na kojima studenti povezuju stečeno teorijsko znanje sa praktičnim aktivnostima i stiču veštine neophodne za uspešno obavljanje profesije diplomiranog terapeuta.

Poseban cilj studijskog programa je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata, koji su neophodni za efikasan rad. Vrednost kritičkog i kreativnog razmišljanja posebno dolazi do izražaja u uspostavljanju poverenja klijenata.

 

Koje zvanje dobijaju diplomirani studenti?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje diplomirani terapeut, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 i 68/15).

Skraćeni naziv je dipl. terap.

 

Gde sve diplomirani terapeuti mogu da rade?

Diplomirani okupacioni terapeuti se osposobljavaju da primenjuju znanja iz oblasti okupacione terapije u okviru:

ustanova zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, bolnice, centri za medicinsku rehabilitaciju, neurološke i psihijatrijske klinike, klinike ambulantnog tipa, zatim zavodi za habilitaciju i rehabilitaciju dece i omladine ometene u razvoju, zavodi za rehabilitaciju, banje i klimatska lečilišta, ustanove za mentalno zdravlje), 

ustanova socijalne zaštite (gerijatrijske ustanove, domovi za decu, domovi i centri za stara lica, dnevni boravci, centri za hronične bolesnike, domovi za invalidna lica, rezidencijalni centri za stara lica, zavodi za profesionalno osposobljavanje),

– vaspitno-obrazovnih ustanova (škole, specijalne škole),

– kazneno-popravnih ustanova (centri za maloletničku delinkvenciju, okružni zatvori), 

– velikih radnih organizacija,

– privatne prakse (rad na programima prevencije, planiranje odlaska u penziju, prilagođavanje poslova, prilagođavanje radnog mesta, prilagođavanje stambenih uslova), 

– nevladinih organizacija.

Okupaciona terapija

 

Da li u Srbiji ima posla za okupacione terapeute?

Zavodi za statistiku rada na evropskom, pa i svetskom nivou, predviđaju da će potreba zapošljavanja okupacionih terapeuta rasti mnogo brže od proseka, više od 29%, čime se stvaraju uslovi za najmanje 32.800 novih radnih mesta pre 2022. godine.

Okupaciona terapija

Koncepcija studijskog programa obuhvata raznorodne aktivnosti usmerene na sve uzraste, što buduće okupacione terapeute kvalifikuje za rad sa svim uzrasnim grupama u raznorodnim oblastima i institucijama koje su u sistemu socijalne i medicinske zaštite, ali i u vaspitno-obrazovnim i institucijama pravosuđa, radnim organizacijama i nevladinom sektoru i kao samostalni profesionalci u okviru privatne delatnosti. 

 

Predmeti

Okupaciona terapija predmeti
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog