Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Osnovne strukovne studije Beograd

GRAFIČKO INŽENJERSTVO*

Cilj studijskog programa Grafičko inženjerstvo je obrazovanje inženjera grafičke tehnologije za potrebe grafičke industrije, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za obavljanje inženjerskih poslova. Studijski program je koncipiran tako da se zasniva na proučavanju oblasti kao što su priprema, štampa i dorada, kao specifične tehnološke faze, i njihova integracija u efikasan proces dobijanja kvalitetnog grafičkog proizvoda. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju i partnerski odnos sa grafičkim preduzećima i strukovnim udruženjima, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

ODRŽIVE TEHNOLOGIJE*

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata za rad u uslovima prelaska na održive i konkurentne tehnologije, zasnovane na praćenju tokova materijala i korišćenju obnovljivih ili recikliranih sirovina. Studenti će biti osposobljeni za kontrolu, praćenje i unapređenje tehnoloških procesa i proizvodne sisteme sa posebnim fokusom na doprinos razvoju i prelazak na održive i konkurentne tehnologije, rukovođenje održivim tehnologijama u proizvodnim sistemima, upravljanje tokovima materijala, minimizaciju otpada i maksimalno iskorišćenje sirovina i primenu koncepta savremene industrijske proizvodnje.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

GRAFIČKI DIZAJN

Cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, razvijaju kreativne sposobnosti i tehnička znanja studenata. Studenti stiču znanja i veštine potrebne za dizajniranje grafičkog znaka, vizuelnog identiteta, ambalaže, opremu knjige, kataloga, reklamnog materijala i srodnih grafičkih materijala. Na studijama se obrazuju grafički dizajneri osposobljeni da profesionalno obavljaju poslove u dizajnerskim studijima, agencijama, biroima i drugim kompanijama. Program je usmeren na saradnju sa privrednim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner.

DIZAJN INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za obavljanje poslova u dizajnerskim studijima i biroima koji se bave dizajnom industrijskih proizvoda, planiranjem i opremanjem izložbenih prostora i dizajnom urbanog mobilijara. Studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu razvijaju profesionalna znanja i veštine primenjujući analitičnost, kreativnost i unapređuju sposobnost da razvijaju proizvod u svim fazama. Na ovom studijskom programu obrazuju se dizajneri industrijskih proizvoda, osposobljeni da usvojena i stečena znanja i veštine kreativno primene u praksi.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner.

MODNI DIZAJN PROIZVODA OD KOŽE*

Cilj studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože je obrazovanje dizajnera u oblasti modnog dizajna proizvoda od kože koji mogu da odgovore potrebama tržišta i zahtevima savremene modne industrije. Svrha studijskog programa ogleda se u kvalitetnom i efikasnom obrazovanju dizajnera za potrebe proizvodnje obuće, galanterije, kožne konfekcije, kao i za kreiranje modnih detalja. Na studijama modnog dizajna stiču se znanja i praktične veštine koje omogućavaju studentima uključivanje u proces proizvodnje i sticanje kompetencija u skladu sa potrebama tržišta iz oblasti dizajna proizvoda od kože i tekstilne industrije.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner -Dizajn proizvoda od kože.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

KONCEPT I KARAKTER DIZAJN

Cilj studijskog programa Koncept i karakter dizajn je osposobljavanje studenata za vizuelne komunikacije, primenom praktičnih, tehničkih i umetničkih znanja i veština. Studenti se osposobljavaju da profesionalno vizuelno uobliče i prenesu ideje, vizuelne poruke, da dizajniraju karaktere, rekvizite, prostore, pozadinske prizore i storibord za filmsku industriju, reklamne filmove i video igre, kao i da kreiraju vizuelni  identitet video igre ili filma za naručioca. Nastava se odvija uz korišćenje savremenih sredstava, što studentima pruža mogućnost da koriste napredne tehnologije u ovoj oblasti.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner.

DIZAJN ENTERIJERA*

Cilj studijskog programa Dizajn enterijera je osposobljavanje studenta za izradu sveobuhvatnog idejnog dizajnerskog koncepta i finalnog rešenja enterijera zasnovanog na kreativnom istraživanju prostornih problema na osnovu svih relevantnih standarda. Studenti se osposobljavaju da profesionalno vizuelno uobliče i prenesu ideje koristeći strategije kritičkog i kreativnog mišljenja, kojim se kreiraju rešenja unutrašnjeg prostora, dispozicije nameštaja i opreme, imajući u vidu izbor materijala, tip građevine, zahteve naručioca, instalacije u prostoriji, standarde bezbednosti i održivosti.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni dizajner enterijera.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

UI/UX DIZAJN

Cilj studijskog programa UI/UX dizajn je osposobljavanje studenta za izradu idejnog koncepta, rešenja korisničkog interfejsa i iskustva računarske aplikacije. Studenti se osposobljavaju da profesionalno i vizuelno oblikuju i prenesu ideju, ne samo vizuelnih elemenata računarske aplikacije, već da svoj dizajn fokusiraju na ukupno iskustvo interakcije između kompanije i kupca. Na studijama studenti uče da koriste strategije kritičkog i kreativnog mišljenja, imajući u vidu navike i potrebe korisnika, funkcionalnost interfejsa i složenost aplikacije. Nakon završenih studija studenti će moći da dizajniraju korisničko iskustvo i korisnički interfejs veb sajtova i mobilnih aplikacija, te da kombinuju aspekte dizajna i tehnologije, psihologije, načina poslovanja i istraživanja tržišta. Svrha studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera računarske multimedije u skladu sa potrebama kompanija koje se bave razvojem računarskih aplikacija i dizajnom interakcije čoveka sa softverom. Savladavanjem znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se profesionalci kompetentni za obavljanje poslova u dizajnerskim studijima i kompanijama koji se bave dizajnom korisničkog interfejsa i/ili korisničkog iskustva za računarske aplikacije.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer računarske multimedije.

BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Savladavanjem nastavnog gradiva student će moći da planira, sprovodi, kontroliše i unapređuje sve aktivnosti, postupke i mere kod poslodavca. Na studijama se obrazuju strukovni inženjeri zaštite na radu u skladu sa prepoznatim potrebama poslodavaca i društva u celini. Po završetku studija studenti će biti osposobljeni za rad u privrednim društvima svih delatnosti, specijalizovanim agencijama, inspekciji rada i dr.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite na radu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata sa potrebnim znanjima, sposobnostima i veštinama za obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika u ovoj oblasti. Savladavanjem gradiva student će moći da se preventivno i operativno, posebno i integralno bavi zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom, procenom uticaja na životnu sredinu i implementiranjem koncepta cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi. Studijski program je savremeno koncipiran, što omogućava školovanje stručnjaka sa društveno opravdanim i korisnim kompetencijama.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite životne sredine.

INŽENJERSTVO ZAŠTITE OD КATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA* 

Cilj studijskog programa je da studenti steknu potrebna teorijska i praktična znanja u oblasti zaštite od katastrofalnih događaja i požara uključujući rešavanje zadataka za potrebe privrednih subjekata i ustanova. Studenti se osposobljavaju za tumačenje propisa, reorganizovanje snaga i sredstava integrisanog sistema zaštite i spasavanja, upravljanje rizicima, analitičko sagledavanje i procenu posledica od požara na objektima i saobraćajnim sredstvima, kao i ekoloških posledica od požara u životnoj sredini, tumačenje metodologije nacionalne strategije Srbije u oblasti zaštite od požara i spasavanja i dr.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara.

Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

MREŽNE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata za dizajniranje, implementaciju i administriranje računarskih mreža bez obzira na medijum za prenos. Studenti će biti osposobljeni za administriranje bazama podataka u okviru lokalne računarske mreže, izradu kompletne dokumentacije za dizajn, implementaciju računarske mreže, kao i kompletnu dokumentaciju za administriranje mrežom i bazama podataka. Sticanje znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se strukovni inženjeri elektrotehnike i računarstva kompetentni za obavljanje poslova u kompanijama koje se bave projektovanjem, implementacijom i administriranjem baza podataka i mreža.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

MEHATRONIКA*

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna znanja i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti mehatronike. Savladavanjem nastavnog gradiva studenti će moći da razumeju rad mehatroničkih sistema, primenjuju stečena znanja u novim situacijama, analiziraju i evaluiraju rad mehatroničkih sistema i da stvore nove mehatroničke sisteme. Diplomirani studenti će biti kvalifikovani da obavljaju poslove u oblasti energetskog inženjerstva, procesnog inženjerstva, generalno mašinskog i proizvodnog inženjerstva i industrije medicinskih uređaja.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer mehatronike.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

TEHNOLOGIJE PAMETNIH ZGRADA*

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera kompetentnih za obavljanje poslova u kompanijama koje se bave implementacijom i održavanjem opreme sistema pametnih zgrada. Pametne zgrade su objekti koji su određenim sistemima automatizovani za funkcionisanje i prilagođavaju se aktivnostima, navikama i životnom stilu korisnika uz ostvarivanje energetske efikasnosti. Studenti se osposobljavaju za upravljanje različitim tehnologijama sistema pametnih zgrada kao što su sistemi vodosnabdevanja, grejanja, klimatizacije, ventilacije, elektro-energetike, video nadzora i interfonskih sistema, sistemi obnovljivih izvora energije, sistemi kontrole pristupa i zaštite.Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer informacionih tehnologija u mašinstvu.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

MAŠINSKO INŽENJERSTVO*

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima modula, po klasičnom i dualnom modelu studija, Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi i Grejna, rashladna i procesna tehnika. Studenti stiču znanja i veštine da razumeju složene tehničke problema, efikasno primene stečena znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima, koriste svu relevantnu i aktuelnu literaturu, zakone, standarde, internet i druga savremena komunikaciona sredstva u cilju saradnje na rešavanju problema i da prate savremena tehnička i tehnološka dostignuća.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

DIGITALNI SISTEMI MENADŽMENTA*

Cilj studijskog programa je sticanje znanja iz inženjerskih disciplina, menadžmenta kvalitetom, ostalih sistema menadžmenta, kao i savremenih tehnologija. Studenti se obrazuju u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom i ostalih sistema menadžmenta neophodnih za realizaciju programa projektovanja, uspostavljanja, održavanja i poboljšavanja sistema menadžmenta u organizaciji, i razumevanje ”smart” konteksta prozvodnih i uslužnih organizacija. Po završetku studija studenti će moći da rade u sertifikacionim i kontrolnim telima i laboratorijama, u službama kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer menadžmenta.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

EKOTURIZAM I RURALNI RAZVOJ

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih menadžera koji će planirati, organizovati, i upravljati različitim aktivnostima u oblasti ekoturizma i ruralnog razvoja, koja imaju značaj u turističkim preduzećima i agencijama koja se bave svim vidovima turizma i posluju na domaćem i mećunarodnom tržištu. Studenti stiču kompetencije i veštine neophodne za razvijanje kompetencija i ovladavanje veštinama potrebnim za formiranje turističkog proizvoda ekoturizma, uz prepoznavanje značaja očuvanja i unapređenja životne sredine, zaštićenih prirodnih vrednosti, nacionalnih parkova, kao i racionalnu organizaciju proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni menadžer.

PREHRAMBENO INŽENJERSTVO I BEZBEDNOST HRANE

Cilj studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane je obrazovanje strukovnih inženjera tehnologije u oblasti proizvodnje i prometa zdravstveno bezbedne hrane. Svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike prehrambene tehnologije. Studenti po završetku studija mogu raditi u preduzećima u kojima samostalno organizuju, vode i kontrolišu tehnološke postupke u proizvodnji hrane i pića. Takođe mogu vršiti kontrolu kvaliteta proizvoda i raditi u savetodavnim službama, javnoj administraciji, edukaciji i tehnološkom razvoju.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.

TEHNOLOGIJE DIGITALNE POLJOPRIVREDE

Cilj studijskog programa Tehnologije digitalne poljoprivrede je osavremenjavanje poljoprivredne proizvodnje kroz obrazovanje strukovnih inženjera poljoprivrede sa teorijskim i praktičnim znanjem iz informaciono-komunikacionih tehnologija. Studijski program omogućava razumevanje i razvoj digitalnih tehnologija u bazičnoj biotehnologiji i animalnoj proizvodnji. Koncept programa je usmeren na permanentnoj saradnji sa privrednim i društvenim organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i unapređenju proizvodnih procesa. Studenti stiču kompleksna znanja iz oblasti informacionih tehnologija, automatike i mehatronike u funkciji poljoprivrede. Po završetku studija, mogu se zaposliti u poljoprivrednim kompanijama u kojima će implementirati inovativne metode, raditi daljinsko merenje, detekciju, analizu podataka i modelovanje. Biće kompetentni da samostalno organizuju i koordiniraju poslovima u modernoj, profitabilnoj i održivoj
poljoprivredi kao inženjerski stručnjaci, savetodavci i edukatori.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer poljoprivrede.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ*

Studijski program se zasniva na nastavnom planu u okviru kojeg se izučavaju propisi u saobraćaju i transportu, organizacija transporta putnika i tereta, bezbednost i regulisanje saobraćaja, uticaji infrastrukturnih, prostornih i vremenskih uslova. Nakon diplomiranja studenti stiču znanja i veštine za obavljanje poslova organizacije drumskog prevoza, javnog prevoza, logistike, tehnologije pretovara, bezbednosti i regulisanja saobraćaja i transporta, organizacije parkiranja, kontrole postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije i opreme puta, intermodalnog transporta i dr.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer saobraćaja.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

FARMACIJA

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih farmaceuta sa potrebnim stručnim znanjima, veštinama i kompentecijama za uspešno i profesionalno obavljanje poslova u okviru farmaceutskog sektora. Nakon završenih studija studenti će detaljno poznavati sastav lekova, njihova hemijska i fizička svojstva, način proizvodnje i upotrebe, kao i metode ispitivanja njihove čistoće i jačine. Studenti se osposobljavaju za rad u apoteci, bolničkoj i veterinarskoj apoteci, biohemijskoj, kontrolno – analitičkoj, galenskoj i razvojnoj laboratoriji, konsultanskoj farmaciji, farmaceitskoj zdravstvenoj zaštiti i kliničkoj farmaciji, specijalističkim službama, ustanovama socijalne zaštite, farmaceutskoj, kozmetičkoj i sličnim industrijama.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni farmaceut.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog