Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Osnovne strukovne studije Požarevac

PREHRAMBENO INŽENJERSTVO I BEZBEDNOST HRANE

Cilj studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane je obrazovanje strukovnih inženjera tehnologije u oblasti proizvodnje i prometa zdravstveno bezbedne hrane. Svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike prehrambene tehnologije. Studenti po završetku studija mogu raditi u preduzećima u kojima samostalno organizuju, vode i kontrolišu tehnološke postupke u proizvodnji hrane i pića. Takođe mogu vršiti kontrolu kvaliteta proizvoda i raditi u savetodavnim službama, javnoj administraciji, edukaciji i tehnološkom razvoju.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata sa potrebnim znanjima, sposobnostima i veštinama za obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika u ovoj oblasti. Savladavanjem gradiva student će moći da se preventivno i operativno, posebno i integralno bavi zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom, procenom uticaja na životnu sredinu i implementiranjem koncepta cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi. Studijski program je savremeno koncipiran, što omogućava školovanje stručnjaka sa društveno opravdanim i korisnim kompetencijama.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite životne sredine.

ZAŠTITA BILJA 

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka u oblasti poljoprivrednih nauka, specijalnosti za zaštitu bilja, osposobljenih  za racionalnu primenu mera za zaštitu bilja na polju tokom vegetacije i zaštitu poljoprivrednih proizvoda tokom skladištenja, vodeći računa o  zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Stečena znanja treba da omoguće studentima razumevanje i mogućnost delovanja u suzbijanju patogena, štetočina i korova koji prouzrokuju značajne ekonomske gubitke, a sa druge strane, da obezbede proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bez štetnih rezidua i zagađenja spoljašnje sredine.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer poljoprivrede.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Savladavanjem nastavnog gradiva student će moći da planira, sprovodi, kontroliše i unapređuje sve aktivnosti, postupke i mere kod poslodavca.  Na studijama se obrazuju strukovni inženjeri zaštite na radu u skladu sa prepoznatim potrebama poslodavaca i društva u celini. Po završetku studija studenti će biti osposobljeni za rad u privrednim društvima svih delatnosti, specijalizovanim agencijama, inspekciji rada i dr.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite na radu.

MAŠINSKO INŽENJERSTVO - KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE I CNC SISTEMI 

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima modula, po klasičnom i dualnom modelu studija, Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi i Grejna, rashladna i procesna tehnika. Studenti stiču znanja i veštine da razumeju složene tehničke problema, efikasno primene stečena znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima, koriste svu relevantnu i aktuelnu literaturu, zakone, standarde, internet i druga savremena komunikaciona sredstva u cilju saradnje na rešavanju problema i da prate savremena tehnička i tehnološka dostignuća.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva. Studijski program je zasnovan je na savremenom kurikulumu u skladu sa razvojem elekroenergetskih sistema i pretvarača, računarske tehnike, informacionih i komunikacionih tehnologija i drugih relevantnih oblasti. Studenti se osposobljavaju da projektuju, izvode, održavaju i upravljaju energetskim resursima, računarskim mrežama i sistemima, kao i da razvijaju softverske aplikacije, baze podataka i računarske mreže.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

EKOTURIZAM I RURALNI RAZVOJ 

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih menadžera koji će planirati, organizovati, i upravljati različitim aktivnostima u oblasti ekoturizma i ruralnog razvoja, koja imaju značaj u turističkim preduzećima i agencijama koja se bave svim vidovima turizma i posluju na domaćem i mećunarodnom tržištu. Studenti stiču kompetencije i veštine neophodne za razvijanje kompetencija i ovladavanje veštinama potrebnim za formiranje turističkog proizvoda ekoturizma, uz prepoznavanje značaja očuvanja i unapređenja životne sredine, zaštićenih prirodnih vrednosti, nacionalnih parkova, kao i racionalnu organizaciju proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu.
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni menadžer

ZDRAVSTVENA NEGA

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnog medicinskog kadra u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, Direktivama EU i Zakonom o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija u skladu sa sistemom obrazovanja u Srbiji. Klinička praksa studenata obavlja se u relevantnim regionalnim zdravstvenim ustanovama Opštoj bolnici Požarevac, Domu zdravlja Požarevac i Opštoj bolnici Smederevo, kao i Vojnomedicinskoj akademiji. Diplomirani studenti imaće mogućnost zapošljavanja na stručnim poslovima u domovima zdravlja, opštim i specijalnim bolnicama, kliničko bolničkim centrima, institutima, zavodima za javno zdravlje, obrazovnim ustanovama, ustanovama dečje zaštite i ustanovama socijalne zaštite (domovi za stare, ustanove za osobe sa posebnim potrebama).
Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovna medicinska sestra.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog