Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Organizaciona struktura Fakulteta

Osnovnu organizacionu strukturu Fakulteta tehničkih nauka čine:

 1. Departmani;
 2. Centri;
 3. Stručne službe.

FTN

 

Lista organizacionih jedinica u sastavu ustanove (departmani):

Departmani su obrazovne, naučne, umetničke i preduzetničke organizacione jedinice Fakulteta koje realizuju jedan ili više akreditovanih studijskih programa koji pripadaju najmanje jednoj naučnoj oblasti. U okviru Departmana može se formirati: katedra, laboratorija, centar ili druga jedinica.

Departman za proizvodno mašinstvo:

 • Katedra za procese obrade skidanjem materijala;
 • Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja;
 • Katedra za materijale i tehnologije spajanja;
 • Katedra za tehnologije oblikovanja i inženjerstvo površina i
 • katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte.

Departman za mehanizacija i konstrukciono mašinstvo:

 • Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku;
 • Katedra za motore i vozila;
 • Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo.

Departman za energetiku i procesnu tehniku:

 • Katedra za toplotnu tehniku,
 • Katedra za procesnu tehniku,
 • Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme.

Departman za tehničku mehanika:

 • Katedra za tehničku mehaniku

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije:

 • Katedra za elektroenergetiku
 • Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
 • Katedra za elektroniku
 • Katedra za telekomunikacije i obradu signala
 • Katedra za električna merenja i metrologiju
 • Katedra za teorijsku elektrotehniku

Departman za računarstvo i automatiku:

 • Katedra za automatsko upravljanje
 • Katedra za sisteme, signale i upravljanje
 • Katedra za primenjene računarske nauke
 • Katedra za informatiku
 • Katedra za računarsku tehniku
 • Katedra za računarske komunikacije

Departman za Građevinarstvo i geodeziju

 • Katedra za konstrukcije,
 • Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja,
 • Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija,
 • Katedra za hidrotehniku i geodeziju,
 • Katedra za geotehniku i saobraćajnice.

Departman za saobraćaj:

 • Katedra za drumske saobraćajne sisteme,
 • Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema,
 • Katedra za logistiku i intermodalni transport,
 • Katedra za poštanski saobraćaj i komunikacije.

Departman za arhitekturu i urbanizam:

 • Katedra za arhitekturu i urbanizam
 • Katedra za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
 • Katedra za umetnost primenjenu u arhitekturi, tehnici i dizajnu

Departman za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

 • Katedra za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment,
 • Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju,
 • Katedra za informaciono-komunikacione sisteme,
 • Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku

Departman za grafičko inženjerstrvo i dizajn

 • Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn

Departman za zaštita životne sredine i zaštite na radu

 • Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Katedra za inženjerstvo biosistema.

Departman za opšte discipline u tehnici:

 • Katedra za fiziku
 • Katedra za društvene nauke
 • Katedra za animaciju u inženjerstvu

FTN

 

Centri

Centri su organizacione jedinice Fakulteta formirani u cilju ostvarivanja određenih stručnih usluga. U okviru Fakulteta tehničkih nauka formirani su sledeći centri:

 • Pokrajinski centar za energetsku efikasnost;
 • Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme;
 • Računarski centar;
 • Centar za inženjerstvo površina i nanotehnologije;
 • Naučno-stručni centar za razvoj klastera;
 • Centar za hidrotehniku i geodeziju;
 • Centar za intelektualne svojine FTN-a;
 • Centar za proizvodno mašinstvo SAx tehnologije;
 • Centar za MBA studije FTN-IIM/EURO;
 • Centar za biosensing tehnologije;
 • Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju;
 • Centar za obnovljive izvore i kvalitet elekrične energije;
 • CISCO institut za preduzetništvo;
 • Centar za LEAN tehnologije;
 • Centar za digitalne servise i uređaje;
 • Istraživački i tehnološki centar;
 • Centar za matematiku i statistiku;
 • Centar za inženjerstvo zaštite životne sredine;
 • Centar za smanjenje katastrofalnih rizika;
 • Centar za integrisane mikrosisteme i komponente;
 • Naučno-stručni centar za sociomarketinška istraživanja;
 • Grafički centar GRID-a;
 • Centar za istraživanje stakla;
 • Centar za tehnologije i sisteme elektronskog poslovanja;
 • Centar za preduzetništvo mladih;
 • Centar za razvoj i menadžment proizvodima;
 • Centar za metrologiju;
 • Centar za sertifikaciju energetskih svojstava i zaštitu građevinskih objekata;
 • Centar za identifikacione tehnologije;
 • Centar za razvoj ljudskih resursa;
 • Centar za finansijski inženjering;
 • Medija centar
 • Istraživački i tehnološki centar
 • Centar za kontroling

 

Biblioteka i izdavačka delatnost

Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka postoji još od nastanka Mašinskog fakulteta. Raspolaže ugodnim prostorom koji ispunjava sve bibliotečke standarde. U okviru nje nalaze se radni prostor od 176 m2, skladište od 126 m2 i čitaonica od 176 m2.  Radno vreme Biblioteke je od 7,00 do 20,00 časova, a subotom postoji dežurstvo od 8,00 do 12,00 časova. Rad se odvija u dve smene. Studentska čitaonica smeštena je u ugodni klimatizovani ambijent i ima 105 radnih mesta. U okviru radnog prostora se nalaze najnoviji brojevi časopisa, priručnici i enciklopedije. U toku 2008. godine izvršeno je kompletno renoviranje biblioteke tako  da danas izgleda kao biblioteke najpoznatijih fakulteta i univerziteta po uslovima za rad i učenje.

Biblioteka FTN

Fondovi biblioteke se sastoje, uglavnom, od stručne literature. Postoji veliki broj: udžbenika, pomoćnih udžbenika, praktikuma, priručnika, enciklopedija i rečnika potrebnih za rad. Biblioteka raspolaže fondom knjiga od oko 45.000, od kojih je polovina stranih. Na raspolaganju su oko 1.445 naslova serijskih publikacija. U biblioteci se čuva 9.362 diplomska rada, 5.366 master radova, 2.983 bečelor rada, 227 specijalističkih radova, 926 magistarskih radova i 575 doktorskih radova.

Za potrebe svojih korisnika, Biblioteka koristi veoma razvijenu službu međubibliotečke razmene sa drugim bibliotekama u zemlji, a preko Biblioteke Matice srpske i sa bibliotekama u inostranstvu. Informacije o bibliotečkom materijalu korisnik može da dobije telefonom, uz pomoć računara, putem kataloga ili slobodnim pristupom policama sa knjigama uz stručnu pomoć bibliotekara.

Univerzitetski bibliotečko-informacioni sistem (BIS) se razvija na osnovu informacionih potreba studenata,  nastavnika, naučnih i stručnih saradnika, kojima bibliotečki fondovi služe za permanentno obrazovanje, naučnoistraživački i stručni rad. Zadatak BIS-a je da pomogne odvijanje obrazovnih i naučnoistraživačkih procesa, kao i da omogući brži transfer naučnih saznanja i naučno-tehnoloških informacija.

Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka, kao i sve naučne biblioteke državnih institucija u Srbiji su priključene na akademsku mrežu, preko koje je moguć stalan pristup servisima KoBSON-a. Preko KoBSON-a je moguće pretraživati: elektronske časopise, knjige, indeksne baze, strane doktorske disertacije i katalog štampanih časopisa u bibliotekama Srbije.

Elektronski časopisi u punom tekstu su dostupni preko sajtova izdavača. U Srbiji je dostupno preko 35.000 naslova časopisa. Elektronski servisi koji su na raspolaganju: EBSCO, Engineering Village, ProQuest, American Psychological Association, Science Direct, Springer-Link, HeinOnline, Wiley Interscience, Asge, Jstor, High Wire-Press, Cambridge University Press, Oxford Journal, Emerald, Teeal, American Chemical Society, Institute of Physics, IEEE Computer,  American  Physics  Society.  Vremenom,  Biblioteka će prerasti u savremeni informaciono-bibliotečki centar opremljen najsavremenijom tehnikom, koji će omogućiti veze sa svetskim bibliotečko-informacionim sistemima.

 

Stručne službe

Stručne službe su organizovane radi obavljanja delatnosti pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležanosti u skladu sa opštim aktom o sistematizaciji radnih mesta.

Na Fakultetu su organizovane sledeće stručne službe:

 • Služba opštih i pravnih poslova;
 • Studentska služba;
 • Služba računovodstva;
 • Biblioteka;
 • Marketing služba;
 • Služba tehničkih poslova;
 • Služba komercijalnih poslova i poslova javnih nabavki;
 • Služba za međunarodnu saradnju;
 • Služba za studijske programe;
 • Služba održavanja računarskih laboratorija i učionica;
 • IT služba;
 • Služba održavanja mreže i računara;
 • Služba uslužnih delatnosti.

 
Vesti o studiranju

 • DOBRIM OBRAZOVANJEM DO BOLJE OBRAZOVNE PRAKSE - UČITELJSKI FAKULTET DOBRIM OBRAZOVANJEM DO BOLJE OBRAZOVNE PRAKSE - UČITELJSKI FAKULTET
  Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu školuje učitelje (na Studijskom programu za obrazovanje učitelja) i vaspitače (na Studijskom programu za obrazovanje vaspitača). Akreditovani su programi osnovnih, master i doktorskih studija. Nastavni…
  20.05.2019

 • Upiši Elektronski u gradu elektronike! Upiši Elektronski u gradu elektronike!
  Niste sigurni šta ćete upisati, a želite posao u struci, i to odmah po završetku studija? Studiranje na Elektronskom fakultetu u Nišu pravi je izbor za vas.  
  20.05.2019

 • MPK raspisuje konkurs! MPK raspisuje konkurs!
  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI.  
  20.05.2019

Saveti za polaganje prijemnog