Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat stiče pravo upisa na Fakultet, ako se prijavi na javni konkurs i ostvari dovoljan broj bodova iz srednje škole i na prijemnom ispitu – po merilima utvrđenim Pravilnikom i konkursom.

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs  podnose  na uvid originalna  dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole; 
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu; 
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti;  
 • očitanu ličnu kartu ili fotokopiju lične karte;  
 • po potrebi i druge dokaze.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu na studijske programe Mašinsko inženjerstvo i Građevinsko inženjerstvo polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE.  

Kandidati koji konkurišu na studijski program Inženjerstvo zaštite na radu polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE ili iz MATEMATIKE SA PROVEROM SKLONOSTI.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis na osnovne akademske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.  

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju boduje se tako što se zbir prosečnih ocena sa sve četiri godine srednje škole pomnoži brojem 2, pri čemu je maksimalni broj poena koje kandidat stiče po ovom osnovu jednak 40. Rezultati postignuti na prijemnom ispitu boduju se maksimalno sa 60 poena. Maksimalan broj poena koje kandidat može da ostvari pri rangiranju je 100.

Komisija za upis sačinjava jedinstvenu rang listu kandidata i objavljuje je na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta. Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 24 sata od dana objavljivanja preliminarne rang liste na oglasnoj tabli Fakulteta. Žalba se podnosi Komisiji za upis Fakulteta, na čiji predlog dekan donosi rešenje po žalbi. Nakon odlučivanja o žalbi Komisija utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima. 

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Upis kandidata 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi sledeća dokumenta:  

 • originalna prethodno navedena dokumenta;  
 • obrazac indeksa;  
 • dva obrasca ŠV-20; 
 • dve fotografije formata 4x6 cm;  
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa;  
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;  
 • po potrebi i druge dokaze.  

Univerzitet, odnosno fakultet, izdaje upisanom studentu indeks, kojim se dokazuje status studenta.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog