Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na klasifikacionom ispitu. 

Prijava na konkurs 

Prilikom prijave na konkurs kandidati stavljaju na uvid originalna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Svedočanstva svih razreda prethodno završene serdnje škole,
 • Svedočanstvo (diplomu) o završnom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita,
 • Fotokopije originalnih dokumenata.

Klasifikacioni ispit 

Klasifikacioni ispit polažu svi kandidati, bez obzira na broj prijavljenih kandidata i broj koji je na pojedinim nastavnim grupama Filozofskog fakulteta predviđen konkursom za upis u prvu godinu. Klasifikacioni ispit obuhvata programske sadržaje nastavnih predmeta iz odgovarajuće četvorogodišnje srednje škole, koji su od značaja kao predznanja potrebna za uspešno studiranje na Fakultetu. Kandidat može na klasifikacionom ispitu postići maksimalno 60 bodova. Klasifikacioni ispit se polaže pismeno (test), pismeno i usmeno, ili pismeno (u vidu slobodnog sastava, eseja i sl.) i usmeno. 

Izbor kandidata 

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na klasifikacionom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva).  Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na klasifikacionom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova.

Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste redosleda. Komisija je dužna da prigovor uzme u postupak i da donese odluku u roku od 24 sata. 
Kandidat koji je nezadovoljan odlukom Komisije ima pravo žalbe dekanu Fakulteta u roku od tri dana od dana saopštenja odluke Komisije. Dekan donosi rešenje o prigovoru kandidata u roku od 3 dana od dana prijema prigovora. Rešenje dekana je konačno. 

Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

Upis na fakultet 

Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:

 • Originalna dokumenta na uvid, uz kopije originalnih dokumenata
 • Dva obrasca ŠV-20
 • Indeks
 • Dve fotografije formata 4x6 cm
 • Dokaz o uplati naknade za studije.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog