Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Filozofski fakultet Novi Sad

 

O Fakultetu

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu je ustanova sa bogatom obrazovnom tradicijom, koja više od šest decenija uspešno širi znanje i promoviše izvrsnost u polјu društveno-humanističkih nauka. Na tri nivoa akademskih studija – osnovne, master i doktorske – realizujemo 49 akreditovanih studijskih programa. U skladu sa najvišim evropskim standardima u visokom obrazovanju, na Filozofskom fakultetu se obrazuju budući stručnjaci iz različitih filoloških nauka, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije, budući novinari, komunikolozi… Na Fakultetu studira oko 5.500 studenata, dok je diplome od osnivanja 1954. godine na osnovnim, magistarskim/master i doktorskim studijama steklo više od 22.000 studenata.

Više od 300 nastavnika i saradnika birano je po strogim kriterijumima. Mnogi od njih nekada su bili među najbolјim studentima našeg Fakulteta, a danas razvijaju saradnju sa uglednim fakultetima u regionu i svetu, od Evrope do Kine. Zahvalјujući toj vrlo živoj i dinamičnoj međunarodnoj saradnji, ugledni strani nastavnici i studenti (iz Španije, Portugalije, Italije, Engleske, Nemačke, Francuske, Austrije, Češke, Kine, Rusije, Turske, SAD-a, Polјske, Mađarske, Slovačke i Rumunije i drugih zemalјa), dobrodošli su i česti gosti na našem Fakultetu, a naši studenti imaju priliku da bar jedan semestar studiraju u inostranstvu.

Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dokaz je visokih profesionalnih kompetencija, ali i razvijene sposobnosti za uvažavanje i razumevanje drugih i sveta oko sebe. Filozofski fakultet je multikulturna sredina otvorena prema različitostima u kojoj se neguje duh tolerancije.

 Čast je i privilegija ne samo učiti i istraživati, nego i raditi na Filozofskom fakultetu, u uslovima koji omogućavaju pun razvoj ličnih potencijala, uz podsticanje individualnosti i negovanje timskog duha.

Verujemo da ćete prepoznati vrednosti koje delimo i da ćete biti naši ponosni studenti.

 

Dobrodošli na Filozofski fakultet!

Filozofski fakultet Novi Sad

 

Akreditovani studijski programi na osnovnim akademskim studijama

Od početnih 6 studijskih programa kada je osnovan, Filozofski fakultet je danas stigao do 49 na sva tri nivoa studija, sa tendencijom daljeg razvoja uz praćenje potreba tržišta. Studijski programi se realizuju na 17 odseka, odnosno, u interodsečkoj saradnji.

Akreditovani studijski programi na osnovnim akademskim studijama su:

 • Srpska filologija: Srpski jezik i književnost
 • Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom
 • Srpska književnost i jezik
 • Komparativna književnost sa teorijom književnosti
 • Engleski jezik i književnost
 • Nemački jezik i književnost
 • Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
 • Ruski jezik i književnost
 • Mađarski jezik i književnost
 • Slovački jezik i književnost
 • Rumunski jezik i književnost
 • Rusinski jezik i književnost
 • Istorija
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Socijalni rad – NOVO!
 • Filozofija
 • Žurnalistika

Filozofski fakultet Novi Sad

 

Jezici na Filozofskom fakultetu

Uz srpski jezik i srpski kao nematernji, Filozofski fakultet u Novom Sadu je jedina ustanova u Srbiji na kojoj se na maternjem jeziku studiraju mađarski, slovački, rumunski i rusinski jezik na sva tri nivoa studija. Pored njih, proučavaju se engleski, nemački, francuski i ruski, a kao strani jezik studenti mogu birati još i italijanski, španski, polјski, grčki i kineski, te slovenački i makedonski. Osim studenata, i svi zainteresovani, pored navedenih jezika, mogu pohađati kurseve portugalskog, turskog, persijskog, japanskog i hindi jezika u Centru za jezike.

 

Centar za podršku studentima

Studiranje donosi mnoge promene u život studenata, ali nije svima lako da s njima izbore. Zato je Filozofski fakultet osnovao Centar za podršku studentima koji je počeo sa radom krajem 2014. godine i za sada je jedini fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu sa ovim vidom podrške studentima.

Usluge Centra uklјučuju profesionalno psihološko i pedagoško savetovanje studenata, kao i psihološke i pedagoške radionice.

Centar organizuje i radionice na teme koje su relevantne za studentsku populaciju (komunikacione veštine, problemi u učenju, samopouzdanje, identitet, međulјudski odnosi, organizacione veštine).

Filozofski fakultet Novi Sad

 

Prostor i oprema

Filozofski fakultet je jedan od simbola kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Zgrada od crvenkaste cigle i stakla na betonskim stubovima na levoj obali Dunava, naspram Petrovaradinske tvrđave, nije samo atraktivna već je i moderno opremlјena.

Fakultet ima dve fonološke laboratorije sa najmodernijom opremom, laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju, jedinstvenu kino-salu sa kompletnom multimedijalnom opremom i HD/3D platnom u kojoj se nalaze i tri kabine za simultano prevođenje. Svečana sala Fakulteta takođe ima multimedijalnu opremu sa mobilnom kabinom za simultano prevođenje i opremom za održavanje video-konferencija preko LCD ekrana ili projektora.

Svi kabineti i učionice, kao i seminarske biblioteke i Centralna čitaonica imaju računare povezane na internet, a u celoj zgradi je dostupan i bežični pristup internetu. U nastavi se koriste i druga moderna nastavna sredstva (projektori, interaktivne table i dr.). Fakultet ima dve potpuno opremlјene računarske učionice.

Na Odseku za medijske studije nalazi se radijski i televizijski studio sa najsavremenijom opremom za audio i video snimanje, kao i montažu.

Razvijamo platforme za E-učenje.

Savremena studentska služba radi sa namenski razvijenim softverom najnovije generacije koja studentima preko veb aplikacije omogućuje prijavu ispita i druge pogodnosti.

Filozofski fakultet Novi Sad

 

Mi brinemo...

Na sva četiri glavna nivoa zgrade omogućen je pristup osobama sa posebnim potrebama, a uskoro će biti postavlјene trake za olakšano kretanje slabovidih.

U kompjuterskim učionicama instalirana  je induktivna petlјa koja olakšava korišćenje opreme i praćenje nastave osobama sa oštećenim sluhom, kao i JAWS  softver – čitač ekrana za slepe i TTS softver sintetizator govora.

Filozofski fakultet je i višestruki dobitnik plakete Crvenog krsta Srbije za najhumaniju sredinu zbog visokog procenta dobrovolјnih davalaca krvi u ukupnom broju studenata i zaposlenih, kao i Zlatnog znaka Crvenog krsta, najvišeg priznanja ove organizacije za dugogodišnje širenje njegovih humanih principa.

Filozofski fakultet se zalaže za održivi razvoj, reciklažu papira i elektronske opreme.

 

Biblioteka Filozofskog fakulteta

Posebna dragocenost Filozofskog fakulteta je njegova Biblioteka, druga najveća u Vojvodini posle Biblioteke Matice srpske, koja čuva više od 600.000 bibliotečkih jedinica raspoređenih u centralnoj čitaonici, 17 stručnih seminarskih biblioteka i centralnom depou.

Biblioteka ima i odelјenje za stare i retke knjige u kome je najstarija knjiga iz 1586. godine.

Da bi rariteti bili dostupni svima u toku je njihova digitalizacija, kao i digitalizacija ostalih publikacija potrebnih za nastavu. Ove publikacije su dostupne u Digitalnoj biblioteci Filozofskog fakulteta.

Biblioteka ima veliki broj elektronskih izdanja, a studentima su dostupne i različite elektronske baze podataka na koje je Fakultet pretplaćen

U Biblioteci se mogu naći publikacije na svim jezicima koji se uče na Filozofskom fakultetu.

Za rezultate postignute u radu i za doprinos razvoju struke, Biblioteka Filozofskog fakulteta dobila je nagradu Milorad Panić-Surep, za 1994. godinu, koju bibliotekama i bibliotečkim radnicima dodeljuje Zajednica biblioteka Srbije u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije.

 


Studiranje filozofije je iskustvo koje može biti izazovno, ali i vrlo obogaćujuće. Filozofija podrazumeva široko područje koje se bavi osnovnim pitanjima o ljudskoj egzistenciji, znanju, istini, moralu, politici, umetnosti i sl.

Studiranje filozofije uključuje i raspravu o kontroverznim pitanjima i različitim stavovima, što može dovesti do dubljeg razumevanja sopstvenih stavova i vrednosti. Oni koji slušaju druge pažljivo, znaju da rastumače ideje iza reči i bolje razumeju koncepte po kojima je određen stav kreiran, što je prirodno i svojstveno diplomiranim filozofima. Filozofija je interdisciplinarno područje koje se susreće sa drugim granama nauke, pa tako studenti filozofije mogu biti izloženi idejama i metodama drugih disciplina poput psihologije, ekonomije, matematike i slično.

Diplomirani filozofi imaju razne karijerne opcije. Mogu nastaviti svoje obrazovanje na master ili doktorskim studijama filozofije, a nakon toga ući u akademsku zajednicu kao nastavnici, istraživači ili profesori filozofije. Takođe, mogu nastaviti obrazovanje u drugim oblastima kao što su pravo, psihologija, političke nauke, književnost itd.

Diplomirani filozofi mogu pronaći poslove i u oblastima kao što su:

 • marketing i PR, jer su filozofske veštine korisne u analizi i interpretaciji ljudskog ponašanja i razmišljanja;
 • novinarstvo i pisanje, jer filozofi mogu pisati o raznim temama, a njihove veštine analize i argumentacije mogu biti korisne u pisanju kolumni i eseja;
 • poslovni konsalting, jer filozofske veštine, poput analitičkog razmišljanja, mogu biti korisne u preduzećima pri rešavanju problema i donošenju odluka.
 • upravljanje ljudskim resursima, jer filozofija može pomoći u razumevanju ljudskih interakcija i rešavanju konflikata;
 • IT sektor (u kombinaciji sa dodatnom edukacijom iz oblasti informacionih tehnologija), jer su filozofske veštine korisne u analizi i rešavanju tehničkih problema i razvijanju novih ideja.
 • javna uprava, jer filozofija može pomoći u razumevanju političkih procesa i javne politike.

Ovo su samo neke od mogućnosti, a postoje i druge opcije koje zavise od vaših interesovanja i talenata. Filozofija se može primeniti u gotovo svim područjima, pa je važno razmotriti kako vaše znanje i veštine mogu biti primenjeni u različitim industrijskim granama.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog