Prijemni.rs
Maturang
 • Hemijski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Biohemija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Biohemija i molekularna biologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijski program osnovnih akademskih studija "Biohemija" ima 240 ESPB bodova i obuhvata obavezne (189 ESPB) i izborne (51 ESPB) predmete iz oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, biohemije, molekularne biologije i molekulske genetike, biotehnologije, kao i završni rad.

Program se zasniva na ekstenzivnom izučavanju osnovnih hemijskih (68 ESPB) i bioloških disciplina (19 ESPB) potrebnih za izučavanje biohemije. Od hemijskih disciplina zastupljeni su kursevi iz neorganske, analitičke, fizičke i organske hemije, a od bioloških: Biologija ćelije, Fiziologija i Molekulska genetika. Obavezni biohemijski predmeti (67 ESPB) obuhvataju sve osnovne biohemijske discipline, kao i upoznavanje sa osnovnim biohemijskim eksperimentalnim metodama. Ovi sadržaji se izučavaju u okviru sledećih predmeta: Biohemija proteina i nukleinskih kiselina, Enzimologija, Hemija prirodnih proizvoda (lipidi, ugljeni hidrati, alkaloidi, antibiotici i drugo), Biohemija metabolizma, Regulacija biohemijskih procesa, Patobiohemija, Imunohemija i Eksperimentalna biohemija. U okviru predmeta Osnovi molekularne biologije i Molekulska genetika (ukupno 12 ESPB) obrađuju se savremena znanja o organizaciji, ekspresiji, regulaciji i evoluciji gena. U okviru predmeta Mikrobiologija sa mikrobiološkom hemijom i Osnovi biotehnologije (15 ESPB) studenti se upoznaju sa primenom biohemije u tehnologiji. U okviru izbornih predmeta tokom sve četiri godine studija studenti mogu da izaberu širok spektar predmeta iz oblasti fundamentalnih i primenjenih disciplina iz biohemije, hemije, biologije, ali i iz drugih oblasti (n.pr. matematika, ekologija, psihologija). Svoje biohemijsko obrazovanje studenti zaokružuju izradom samostalnog, eksperimentalnog, istraživačkog, završnog rada (16 ESPB) iz oblasti fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina.

Biohemija je specifična disciplina po tome što pored učenja i savlađivanja kompleksnog materijala, studenti provode dobar deo studija u eksperimentalnom radu u laboratorijama. Zbog toga metode izvođenja nastave obuhvataju pored predavanja, koja se po pravilu odvijaju uz pomoć multimedijalnih nastavnih tehnika, rad nastavnika i asistenata sa malim grupama studenata (teorijske vežbe, izrada problemskih zadataka, seminari). Eksperimentalni rad u laboratoriji je predviđen u okviru svih hemijskih, biohemijskih i bioloških predmeta. Za upoznavanje sa savremenim analitičkim, strukturnim i biohemijskim metodama predviđeni su posebni (obavezni) predmeti. Pored toga zainteresovani studenti mogu da upoznaju u okviru izbornih predmeta kao što su Toksikološka biohemija, Metode u kliničkoj hemiji i Bioanalitička hemija specifične metode koje se primenjuju u biohemijskoj i biomedicinskoj praksi. U okviru većine predmeta predviđeno je korišćenje računara za pretraživanje raznih baza podataka (uključujući i dolaženje do podataka iz literature) i obradu eksperimentalnih podataka. U okviru odgovarajućih biohemijskih predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa osnovama bioinformatike.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome prvog stepena diplomiranog biohemičara koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da automatski nastave dalje školovanje (ukoliko imaju odgovarajuće ocene) u okviru master programa iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Studenti će steći potrebna predznanja iz hemijskih i bioloških disciplina, imaće široko poznavanje fundamentalne biohemije kao i osnovna znanja iz specijalnih biohemijskih primenjenih i fundamentalnih disciplina. Steći će predstave o radu najsavremenijih instrumenata koji se koriste u biohemijskim laboratorijama i biće u potpunosti familijarni sa osnovnim biohemijskim tehnikama i metodama.

Studenti će biti u stanju da reše tehničke probleme u laboratoriji, kao i da primene računarske metode u analizi podataka. Biće u stanju da se bave istraživanjem pod rukovodstvom mentora u oblasti biohemije i srodnih disciplina.

Studenti će biti u stanju da jasno izlažu usmeno i pismeno osnovne biohemijske koncepte i rezultate svoga rada kako kolegama tako i laicima. Biće osposobljeni za timski rad.

Studenti treba da ovladaju na nivou osnovnih studija sadržajima iz hemije (organske, neorganske, fizičke i analitičke hemije), biologije (biologija ćelije, molekulska genetika, fiziologija), jezgra biohemijskih sadržaja, uključujući strukturu i funkciju makromolekula (proteina i enzima, nukleinskih kiselina, lipida, ugljenih hidrata), metaboličke puteve i puteve transdukcije signala, kao i osnovna znanja iz specifičnih biohemijskih disciplina (imunohemija, patobiohemija, biotehnologija). Studenti će biti u stanju da izvode standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koriste osnovne laboratorijske instrumente. Posedovaće osnovna znanja iz bioinformatike i biće u stanju da se koriste računarom u obradi eksperimentalnih podataka, pretraživanju baza podataka i drugo. Studenti će biti u stanju da bezbedno rade sa biološkim materijalom i raznim hemikalijama primenjujući odgovarajuće mere zaštite. Biće u stanju da urade deo istraživanja, opišu svoje rezultate u obliku završnog rada i odbrane ga usmeno. Studenti će biti osposobljeni za dalji profesionalni razvoj, što uključuje i samostalnost u radu.

Opširnije o programu pročitajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog