Prijemni.rs
Maturang
 • Hemijski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Hemija životne sredine

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija, Zaštita životne sredine (ekologija),

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijski program master akademskih studija "Hemija životne sredine" traje jednu godinu (dva semestra) i omogućava studentu da osvoji 60 ESPB. Za upis master akademskih studija potrebno je najmanje 240 ESPB sa studija prvog stepena – osnovnih akademskih studija. Minimalni uslov za konkurisanje za master akademske studije jeste da je kandidat u prethodnom obrazovanju stekao najmanje 60 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka. Kandidati koji konkurišu za upis na master akademske studije Hemije životne sredine na Hemijskom fakultetu polažu prijemni ispit iz hemije (40 bodova nosi prijemni ispit a 60 bodova uspeh sa osnovnih studija koji se boduje u skladu sa Pravilnikom o master studijama. Lice koje završi master akademske studije stiče akademski naziv Master hemije a u dodatku diplome, koji se obavezno izdaje uz diplomu, bliže se definiše koje je master akademske studije kandidat završio.

Studijski program obuhvata jedan obavezni predmet (9 ESPB) i dva izborna (18 ESPB) predmeta, studijski istraživački rad (3 ESPB) i stručnu praksu (3 ESPB), kao i izradu i odbranu završnog rada (ukupno 27 ESPB). U okviru izbornih predmeta studenti biraju predmete koje nisu slušali na osnovnim studijama i/ili više kurseve osnovnih predmeta. Studenti se kroz individualni rad sa mentorom, u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu završnog rada, usmeravaju ka samostalnom istraživačkom radu.

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) vežbe, teorijske vežbe i seminarski radovi. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih vežbi predviđen je samostalan rad, koji uključuje i upotrebu najsavremenijih aparata i uređaja. Hemijski fakultet raspolaže najmodernijim instrumentima koji će studentima master akademskih studija hemije životne sredine biti na raspolaganju za obuku.

Nastava se izvodi kroz rad sa malim grupama studenata i kroz individualni (mentorski) rad, dok su metode rada prilagođene broju studenata (konsultacije, seminari, itd). Poseban akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u timskom radu u istraživačkim (nastavničkim) laboratorijama. U svim oblicima nastave je predviđena primena računara.

Uslovi za upis

Završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da izgradi stručnjake sa posebnim kompetencijama i visokim nivoom fundamentalnog i primenjenog znanja iz oblasti hemije životne sredine, čija će master diploma (zajedno sa diplomom osnovnih studija) biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da nastave doktorske studije iz hemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Po završetku master studija kandidat poseduje znanje i razumevanje koje se bazira, ali i prevazilazi, znanja karakteristična za nivo master akademskih studija iz hemije životne sredine, što obezbeđuje sposobnosti za razvijanje i primenu ideja u oblasti istraživanja u ovoj i srodnim oblastima.

Osnovni cilj studijskog programa Master akademskih studija Hemija životne sredine je proširivanje i produbljivanje znanja u odnosu na osnovne akademske studije.

Ovaj studijski program predstavlja deo modernog obrazovnog sistema, usklađenog sa nacionalnim strategijama obrazovanja, koji obezbeđuje kadrove visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova na planu renaturalizacije i remedijacije ekosistema. Studijski program je kompatibilan reprezentativnim studijskim programima iz srodnih oblasti na drugim visokoškolskim ustanovama u Evropi i svetu, u skladu sa najvišim akademskim standardima.

Pojedinačni ciljevi studijskog programa su da student:

 • razvije analitičko i kritičko mišljenje i dinamičan pristup na planu sagledavanja i rešavanja problema životne sredine;
 • savlada savremene analitičke metode i instrumente;
 • osposobi se za izradu seminarskih radova i na taj način postavi osnove za pisanje projekata, pretraživanje internet podataka, njihovo generisanje;
 • osposobi se za samostalni, ali i timski istraživački rad;
 • preko svojih nastavnika i asistenata ostvari sinergiju sa stručnjacima iz oblasti primenjenih nauka na planu sagledavanja problema životne sredine.

U smislu znanja, cilj ovog studijskog programa je da omogući studentima:

 • usavršavanje, odnosno dopunjavanje osnovnog obrazovanje i stručnog obrazovanja iz oblasti hemije životne sredine;
 • bliže upoznavanje sa principima eksperimentalnog i terenskog rada;
 • usavršavanje veština značajnih za hemiju životne sredine kao što su analiza stanja i procesa, analize utucaja ili procena rizika u životnoj sredini;
 • zatim pretraživanja literature i kritičke analize savremenih istraživačkih problema, i na taj način povećanje šanse za zapošljavanje.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Hemija životne sredine kandidat stiče zvanje "master hemičar".

Studenti će biti osposobljeni da izvedu, u okviru timskog rada (ali i samostalno), sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog ili stručnog projekta. Steći će iskustvo u radu sa savremenim instrumentima koji se koriste u istraživačkim i profesionalnim laboratorijama za životnu sredinu.

Studenti će biti u stanju da primene samostalno standardne ili kompleksne protokole u ispitivanju životne sredine i biće familijarni sa primenom računara u svim fazama istraživačkog rada. Biće u stanju da usmeno i pismeno prezentiraju rezultate svog rada na naučnim skupovima.

Po završetku ovih studija studenti će proširiti znanje iz oblasti hemije životne sredine, razviće sposobnosti za rešavanje naučnih i stručnih problema primenom analitičkih i računarskih metoda. Biće osposobljeni za samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, monitoringa životne sredine itd). Steći će znanja i veštine potrebne za rad sa realnim, kompleksnim uzorcima i razviće sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja sakupljenih podataka. Steći će iskustvo u samostalnom radu na savremenim instrumentima, kao i odgovarajuću laboratorijsku praksu. Studenti će biti u stanju da u okviru timskog rada obrade istraživački problem, prezentiraju ga u okviru završnog rada, kao i da usmeno odbrane svoj rad.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše doktorske akademske studije u obimu od 180 ESPB.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili master akademske studije hemije životne sredine:

 • osposobljeni su da, samostalno ili u okviru timskog rada, izvedu sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog projekta vezanih za životnu sredinu i procenu rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu;
 • imaju iskustvo u radu sa savremenim instrumentima koji se koriste u istraživačkim laboratorijama, kao i odgovarajuću laboratorijsku praksu (validacija ili merna nesigurnost);
 • osposobljeni su da rešavaju naučne i stručne probleme primenom analitičkih i računarskih metoda;
 • osposobljeni su za samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (laboratorije za monitoring - praćenje procesa, akreditovane laboratorije, istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, itd);
 • imaju znanja i veštine potrebne za rad sa realnim, kompleksnim uzorcima i sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja sakupljenih podataka;
 • u stanju su da samostalno primene kompleksne hemijske protokole, standardne postupke u oblasti životne sredine i familijarni su sa primenom računara u svim fazama istraživačkog rada;
 • osposobljeni su da usmeno i pismeno prezentuju rezultate svog rada u obliku izveštaja ili na naučnim skupovima.

 

Opširnije o programu pročitajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog