Prijemni.rs
Maturang
 • Hemijski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Hemija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijski program master akademskih studija "Hemija" nosi 60 ESPB, koje čine izborni predmeti (27 ESPB), studijski istraživački rad (3 ESPB), stručna praksa (3 ESPB) i obavezan diplomski rad (ukupno 27 ESPB). Studenti upisani na ovaj program mogu pohađati predmete koji pokrivaju nekoliko oblasti: analitička hemija, neorganska hemija, organska hemija, primenjena hemija i hemija životne sredine. Izborni predmeti su grupisani su u tri bloka, a student može izabrati bilo koji predmet iz svakog bloka. Odabir izbornih predmeta i mentora se vrši prilikom upisa, pri čemu nema uslova za upis bilo kog predmeta. Svi predmeti traju jedan semestar, a podeljeni su u kategorije: teorijsko-metodološki (30%) i stručno-aplikativni predmeti (70%). Za izradu studijskog istraživačkog rada predviđeno je tri sata u prvom semestru, dok je za izradu diplomskog rada predviđeno 20 sati rada u drugom semestru školske godine. Stručna praksa predviđena je za drugi semestar, u tajanju od 6 sati nedeljno, u nekoj od laboratorija Hemijskog fakulteta.

Velika i raznolika hemijska zajednica Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa akademskim osobljem sa međunarodnom reputacijom u svojim istraživačkim oblastima, nudi mogućnost odabira kvalitetnih mentora na ovom studijskom programu. Studenti se kroz individualni rad sa mentorom, u okviru studijskog istraživačkog rada i kroz izradu diplomskog rada, usmeravaju ka samostalnom istraživačkom radu u stvarnom istraživačkom okruženju. Pored sticanja istraživačkih veština, susreta sa eminentnim istraživačima i učešća u radu naučne zajednice, ovaj program će omogućiti studentima da razviju neprocenjive veštine koje mogu primeniti u akademskom životu ili u raznim zanimanjima izvan akademije (pravna regulativa – patentni zavodi, ekologija, tehnološka rešenja).

Predviđene metode izvođenja nastave su predavanja, laboratorijske (eksperimentalne) vežbe, teorijske vežbe i seminarski radovi. Imajući u vidu sve specifičnosti ovog studijskog programa, u okviru laboratorijskih vežbi predviđen je samostalan rad, koji uključuje i upotrebu najsavremenijih aparata i uređaja. Hemijski fakultet raspolaže najmodernijim instrumentima koji će studentima master akademskih studija hemije biti na raspolaganju za obuku, a ovo uključuje i instrumente u istraživačkim laboratorijama. Nastava se izvodi kroz rad sa malim grupama studenata i kroz individualni (mentorski) rad, dok su metode rada prilagođene broju studenata (konsultacije, seminari, itd). Poseban akcenat je na eksperimentalnom radu sa elementima istraživačkog rada koji se po pravilu obavlja u timskom radu u istraživačkim (nastavničkim) laboratorijama. U svim oblicima nastave je predviđena primena računara, kao i obuka iz prezentacionih veština i pisanja naučnog rada.

Uslovi za upis

Završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da izgradi stručnjake sa visokim nivoom fundamentalnog i primenjenog znanja iz različitih oblasti hemije, čija će master diploma (zajedno sa diplomom osnovnih studija) biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da nastave doktorske studije iz hemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Jedan od ciljeva je i da se studenti kroz aktivan rad u istraživačkim laboratorijama, u realnom okruženju, uvedu u samostalno planiranje i izvođenje eksperimenata i statističku obradu dobijenih rezultata, sa kritičkim osvrtom na njih. Povezivanje znanja iz hemije sa ostalim naučnim disciplinama omogućiće master hemičaru uspešno uključivanje u istraživanje ili proizvodnju u oblasti medicinske hemije, hemijske biologije, farmaceutske hemije, novih materijala, toksikologije. Studenti će biti osposobljeni da racionalno pristupaju rešavanju konkretnih problema na savremen i održiv način, upotrebljavajući hemijska znanja u istraživanju, razvoju, zaštiti i očuvanju životne sredine.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Hemija kandidat stiče zvanje "master hemičar".

Studenti će biti osposobljeni da, u okviru timskog rada ili samostalno, izvedu sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog (naučnog) projekta. Biće u stanju da samostalno koriste savremene instrumente u istraživačkim laboratorijama.

Studenti će biti u stanju da samostalno primenjuju kompleksne hemijske protokole i da koriste računare u svim fazama istraživačkog rada. Biće u stanju da usmeno i putem postera prezentuju i prikazuju rezultate svog rada na naučnim skupovima.

Po završetku ovih studija studenti će proširiti znanje iz različitih oblasti hemije, razviće sposobnost za rešavanje različitih problema primenom analitičkih i računarskih metoda. Biće osposobljeni za samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd).

Studenti koji završe ovaj program će steći znanja i veštine potrebne za rad sa realnim, kompleksnim uzorcima, biće u stanju da pretražuju i proučavaju relevantnu naučnu literaturu, kao i da kritički prikazuju prikupljene podatke i svoje zaključke. Steći će iskustvo u samostalnom radu na savremenim instrumentima, kao i odgovarajuću laboratorijsku praksu. Studenti će biti u stanju da u okviru timskog rada obrade zadati istraživački problem, predstave svoje rezultate u okviru diplomskog rada, kao i da ih usmeno odbrane.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome ima pravo da upiše doktorske akademske studije u obimu od 180 ESPB.

Profesionalni status
Studenti koji su uspešno završili master akademske studije hemije:

osposobljeni su da, samostalno ili u okviru timskog rada, izvedu sve faze dela istraživanja u okviru istraživačkog projekta;
imaju iskustvo u radu sa savremenim instrumentima koji se koriste u istraživačkim laboratorijama, kao i odgovarajuću laboratorijsku praksu;
osposobljeni su da rešavaju naučne i stručne probleme primenom analitičkih i računarskih metoda;
osposobljeni su za samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd);
imaju znanja i veštine potrebne za rad sa realnim, kompleksnim uzorcima i sposobnosti proučavanja literature i kritičkog prikazivanja sakupljenih podataka;
u stanju su da samostalno primene kompleksne hemijske protokole i familijarni su sa primenom računara u svim fazama istraživačkog rada;
osposobljeni su da usmeno i pismeno prezentuju rezultate svog rada na naučnim skupovima.

 

Opširnije o programu pročitajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog