Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Mašinski fakultet u Nišu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2022/23.

Online prijava kandidata

Online prijava kandidata će se obaviti putem portala na adresi upis.masfak.ni.ac.rs od 20.  do 25. juna 2022.godine.

Uputstvo za elektronsku online prijavu možete pogledati u dokumentu.

U cilju popunjavanja elektronske prijave. kandidat treba da napravi nalog koristeći adresu svoje e-pošte.

Prijavljivanje kandidata

Način prijave kandidata biće definisan konkursom za upis.

Kandidati se mogu prijaviti i predati potrebnih dokumenata za upis Osnovnih akademskih studija na jedan od dva načina:

Potrebna dokumenta

Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list koji se dobija na šalterima Službe za studentska pitanja, predaju  fotokopije sledećih dokumenata:

 • kopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole
 • kopija diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • formular očitane elektronske lične karte (lična karta na uvid)
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Kandidati koji žele da se upišu u okviru Programa afirmativne mere upisa prirpadnika romske nacionalne manjine prilikom podnošenja prijave na konkurs i propisane dokumentacije, prilažu i sledeća dokumenta:

 • izjavu kandidata u pisanoj formi da je romske nacionalnosti
 • preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Kandidati koji žele da se upišu u okviru Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom prilikom podnošenja prijave na konkurs i propisane dokumentacije, prilažu i jedan od sledećih dokumenata:

 • rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili
 • rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć
 • mišljenje Interresorne komisije
 • preporuku Udruženja studenata sa hendikepom (kandidatima kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu. Medicinska dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje)

Prilikom upisa svi kandidati su u obavezi da Fakultetu dostave originalna dokumenta ili overene fotokopije dokumenata.

Visina naknade troškova za polaganje prijemnog ispita iznosi 3.500,00 dinara. Uplata se može izvršiti na tekući račun broj 840-1745666-63 (svrha uplate  "Naknada za polaganje prijemnog ispita", poziv na broj 742121001).

Prijemni ispit

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE u prostorijama Mašinskog fakulteta u Nišu.

Prijemnu ispit će se održati 1. jula 2022.godine u 10:00 sati

Raspored kandidata po salama za polaganje prijemnog ispita biće objavljen na oglasnoj tabli u holu Fakulteta nakon objavljivanja konkursa. Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita dođu najkasnije 15 minuta pre početka ispita i sa sobom ponesu važeći dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš).

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji se izučavaju u srednjim školama u četvorogodišnjem trajanju.

Na sajtu fakulteta možete naći primere prijemnih ispita iz predhodnih godina.

U skriptarnici Mašinskog fakulteta možete kupiti Zbirku rešenih zadataka sa prijemnih ispita iz predhodnih godina. Zbirka rešenih zadataka sa prijemnih ispita se može videti i na linku ZBIRKA ZADATAKA.

Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete i nauke iz matematike, informatike i ostalih disciplina od značaja za studiranje tehnike, odnosno na međunarodnim takmičenjima iz matematike, informatike i ostalih disciplina od značaja za studiranje tehnike, ne polažu prijemni ispit, već po tom osnovu stiču maksimalan broj bodova sa prijemnog ispita - 60 bodova. Takođe, pobednici disciplina u odgovarajućim takmičenjima srednjih mašinskih škola na regionalnom nivou po tom osnovu dobijaju maksimalno 30 bodova.

Kandidati koji su u prvom konkursnom roku položili prijemni ispit iz Matematike na drugim fakultetima u Srbiji, mogu se upisati uz dokaz o položenom prijemnom ispitu.

Opšta pravila o polaganju prijemnog ispita:

 1. Ispit je pismeni i traje 2,5 sata (150 minuta) efektivno.
 2. Na ispit treba poneti samo dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš) i hemijsku olovku.
 3. Tekst zadatka, svesku za izradu zadataka i obrazac za odgovore, kandidat dobija u sali.
 4. Po završetku identifikacije, ličnu kartu ili pasoš OBAVEZNO skloniti sa stola, tako da na stolu ostane samo hemijska olovka, potvrda o prijavi i materijal dobijen od dežurnog.
 5. Na ispitu je zabranjeno unošenje i korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (mobilnih telefona, džepnih računara i slično). Za vreme ispita nije dozvoljeno pušenje.
 6. U radnoj svesci, na delu koji je za to predviđen, kandidat upisuje prezime, ime jednog roditelja (kao na prijavnom listu), svoje ime i broj prijave sa potvrde o prijavi.
 7. Pre početka ispita dežurni proverava identitet kandidata kao i podatke koje je kandidat upisao na obrascu za odgovore.
 8. Kandidat NE SME potpisivati, niti stavljati bilo koji drugi znak u radnoj svesci osim onoga što je predviđeno. Kandidat koji NA BILO KOJI NAČIN dodatno označi radnu scesku obrazac za odgovore biće diskvalifikovan.
 9. Broj zadataka na ispitu je 5. Kandidat rešava zadatke u svesci. Tačno urađen zadatak donosi kandidatu 12 boda.
 10. Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima, biće udaljeni sa ispita i diskvalifikovani.
 11. Kada kandidat smatra da je završio ispit, poziva dežurnog dizanjem ruke.
 12. Izlazak iz sale je dozvoljen najranije pola sata posle početka ispita, uz obaveznu predaju radne sveske. Izlazak iz sale nije dozvoljen 15 minuta pre kraja ispita. Povratak u salu nije dozvoljen.
 13. Obaveštenja o početku ispita, proteklom vremenu, vremenu kada sme da se otpočne sa napuštanjem ispita i vremenu kada više ne sme da se napušta sala, dobiće se u sali neposredno pre početka ispita. 

Rang lista

Preliminarna rang lista biće objavljena 1. jula u 18:00 sati

Konačna rang lista biće objavljena 5. jula do 15:00 sati.

Formiranje rang liste i način bodovanja

Izbor kandidata za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija obavlja se na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi.

Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenom načinu bodovanja. Kandidat može da osvoji ukupno najviše 100 (sto) bodova.

Na kvalifikacionom ispitu kandidat može maksimalno da stekne 60 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se broj bodova koji se dobija kao zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16 a najviše 40 bodova. Prosečna ocena u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale

Konačna rang lista i status u kome kandidat može biti upisan na studije

Komisija utvrđuje jedinstvenu rang listu i za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i za one koji sami plaćaju školarinu. Mesto na rang listi i ukupan broj postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Osnovnih akademskih studija, kao i to da li će biti finansiran iz budžeta, ili će sami plaćati školarinu.

Upis

Upis kandidata će se obaviti 6., 7. i 8. jula 2022.godine od 11hdo 13h na šalterima Odseka za nastavna i studentska pitanja.

Kandidat koji je stekao uslov za upis na fakultet podnosi sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstva i diploma srednje škole (ukoliko je prilikom prijave kandidat podneo fotokopije)
 • kopiju lične karte ili formular očitane elektronske lične karte
 • dva obrasca ŠV-20 za školsku 2019/20 godinu
 • dve fotografije (4,5*3,5)
 • dokaz o uplatinaknade za studente koji se sami finansiraju (školarina se može izmiriti u najviše osam jednakih mesečnih rata, od čega se prva rata uplaćuje prilikom upisa)
 • priznanicu na ime naknade troškova za upis i osiguranje  (u visinu naknade uključena je i cena indeksa); uplata od 2500,00 din. na ž.r. 840-1745666-63 (svrha uplate "Naknada za upis", poziv na broj 742121001)

Ne kupovati indeks!

Upis u prvu godinu osnovnih studija vrši se nakon objavljivanja konačne rang liste.

Komisija utvrđuje jedinstvenu rang listu i za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i za one koji sami plaćaju školarinu. Mesto na rang listi i ukupan broj postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Osnovnih akademskih studija, kao i to da li će biti finansiran iz budžeta, ili će sami plaćati školarinu.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim konkursom za Fakultet, a ima više od 51 boda.

Kandidat može biti upisan kao student koji sam plaća školarinu ukoliko se na rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji sami plaćaju školarinu, a koji je određen ovim konkursom za Fakultet, a ukupno ima više od 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, može se upisati umesto njega drugi kandidat, a prema redosledu na rang listi, u vremenu koje će biti objavljeno.

Ukoliko bude slobodnih mesta za upis, na njih mogu da konkurišu i kandidati sa brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu iz matematike na nekom drugom fakultetu. Potrebno je da takvi kandidati donesu odgovarajuću potvrdu o ostvarenom uspehu na tom prijemnom ispitu.

Upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu se upisati do 2% preko broja utvrđenog za upis.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim konkursom za Fakultet, a ima više od 50 boda.

Kandidat može biti upisan kao student koji sam plaća školarinu ukoliko se na rang listi nalazi do broja odobrenog za upis studenata koji sami plaćaju školarinu, a koji je određen ovim konkursom za Fakultet, a ukupno ima više od 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, može se upisati umesto njega drugi kandidat, a prema redosledu na rang listi, u vremenu koje će biti objavljeno.

Ukoliko bude slobodnih mesta za upis, na njih mogu da konkurišu i kandidati sa brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu iz matematike na nekom drugom fakultetu. Potrebno je da takvi kandidati donesu odgovarajuću potvrdu o ostvarenom uspehu na tom prijemnom ispitu.

Pripremna nastava

U cilju postizanja boljih rezultata na prijemnom ispitu, Mašinski fakultet u Nišu svake godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis na Osnovne akademske studije studijskih programa Mašinsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment.

Plan realizacije Pripremne nastave iz Matematike za upis na OAS

Pripremna nastava za polaganje Prijemnog ispita iz Matematike za upis na osnovne akademske studije na studijskim programima Mašinsko inženjerstvo ili Inženjerski menadžment održaće se online na Zoom platformi

subotom u terminu od 13:00 do 16:00 h,po sledećem rasporedu:

 1. Kvadratna funkcija – 21. maj 2022. godine
 2. Eksponencijalna i logaritamska funkcija – 28. maj 2022. godine
 3. Geometrija – 04. jun 2022. godine
 4. Trigonometrija – 11. jun 2022. godine
 5. Analitička geometrija – 18. jun 2022. godine

U periodu od 20.06. do 24.06.2022. godine (ponedeljak-petak) održaće se uživo pripremna i konsultativna nastava na Mašinskom fakultetu u Nišu u Amfiteatru A u terminu od 13:00 do 15:00 h.

Molim vas da obezbedite svoje ZOOM naloge i stabilnu internet vezu kako ne biste imali problema u praćenju nastave.

Takođe vas molim da se na sesiju prijavite najmanje 5 minuta pre početka sesije.

Pripremnoj nastavi možete pristupiti na linku PRIPREMNA NASTAVA ili unošenjem sledećih podataka:

Meeting ID: 269 590 0047

Password: upis2022

Informator

Informator za buduće studente svih nivoa studija možete pogledati na linku ovde ili preuzeti sa stranice Informator MF 2022.

Zbirka rešenih zadataka

U skriptarnici Mašinskog fakulteta možete kupiti Zbirku rešenih zadataka sa prijemnih ispita iz predhodnih godina.

U ovom trenutku to nije moguće. Iz tog razloga vam nudimo da zbirku u pdf formatu koju možete pregledati. 

Zbirka rešenih zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike2.67 MB

Želimo vam uspešan rad.

Primeri prijemnog ispita

Primeri zadtaka prijemnog ispita za Osnovne akademske studije

Važni datumi

Školarina

Visina školarine za studijske programe Mašinskog fakulteta u Nišu za školsku 2020/2021. godinu.

Studenti državljani republike Srbije
Osnovne akademske studije Mašinsko inženjerstvo 45.000,00 din
Inženjerski menadžment 60.000,00 din
Master akademske studije Mašinsko inženjerstvo 45.000,00 din
Proizvodno-informacione tehnologije 45.000,00 din
Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika 45.000,00 din
Mehatronika i upravljanje 45.000,00 din
Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering 45.000,00 din
Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika 45.000,00 din
Hidroenergetika, hidraulika i pneumatika 45.000,00 din
Inženjerski menadžment 60.000,00 din
Doktorske studije 105.000,00 din

 

Studenti strani državljani
Osnovne akademske studije 2.000,00€
Master akademske studije 2.000,00€
Doktorske studije 2.200,00€

 

Školarina obuhvata naknadu za redovne usluge koje Fakultet pruža studentu u okviru ostvarivanja studijskog programa. Redovne usluge utvrđuju se opštim aktom Univerziteta.

Studenti mogu da plate školarinu u jednokratnom iznosu, prilikom upisa, ili u najviše 8 (osam) jednakih mesečnih rata.

Cene školarine prikazane u EUR naplaćivaće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog