Prijemni.rs
Maturang
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

U prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine i dentalne medicine, kao i osnovnih akademskih studija zdravstvene nege, osnovnih akademskih studija medicinske rehabilitacije i osnovnih strukovnih studija radiološke tehnologije može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.         

Za upis na studijski program Osnovnih strukovnih studija radiološke tehnologije kandidat prilikom prijave na konkurs, za polaganje prijemnog ispita, mora da priloži uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u zoni jonizujućeg zračenja, ne starije od 6 meseci, izdatog od strane službe medicine rada.                          

U prvu godinu integrisanih akademskih studija farmacije može da se upiše lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.  

U prvu godinu osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i  rehabilitacije (moduli: Višestruka ometenost i Logopedija) može da se upiše lice koje ima završenu gimnaziju ili školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju ili drugu srednju školu iz polja društvenohumanističkih nauka u četvorogodišnjem trajanju. 

Za upis na studijski program osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, prilikom prijave na konkurs za polaganje prijemnog ispita, kandidat mora da izvrši proveru govorno-jezičkih sposobnosti na Medicinskom fakultetu Novi Sad.    

U prvu godinu integrisanih akademskih studija na engleskom jeziku može da se upiše lice koje ima završenu odgovarajuću srednju školu iz prethodnih stavova Konkursa i ako poznaje engleski jezik. Kandidati za upis na akreditovane studijske programe na engleskom jeziku polažu prijemni ispit na engleskom jeziku iz odgovarajućih predmeta za studijski program za koji su se opredelili. Kandidati se rangiraju prema kriterijumima utvrđenim pravilnikom koji reguliše bliže uslove za upis i polaganje prijemnog ispita na Fakultetu i Konkursom. Provera znanja engleskog jezika vrši ovlašćena ustanova za proveru znanja jezika ili komisija koju imenuje dekan.    

Polaganje prijemnog ispita  

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu  studija na srpskom jeziku i engleskom jeziku polažu kvalifikaciono-klasifikacioni prijemni ispit. Provera znanja se vrši na osnovu odgovora na testpitanja iz sledećih predmeta (istovremeno):  

 1. na integrisanim akademskim studijama medicine (na srpskom jeziku): hemija i biologija, po istovetnim test-pitanjima, koja su usaglašena i autorizovana od strane Zajednice medicinskih fakulteta Republike Srbije;  
 2. na integrisanim akademskim studijama medicine i dentalne medicine (na engleskom jeziku): hemija i biologija, po istovetnim test-pitanjima;  
 3. na integrisanim akademskim studijama dentalne medicine (na srpskom jeziku): hemija i biologija;  na integrisanim akademskim studijama farmacije: hemija i matematika ili hemija i biologija;   
 4. na osnovnim akademskim studijama zdravstvene nege: biologija i hemija ili biologija i zdravstvena nega;  
 5. na osnovnim akademskim studijama specijalne edukacije i rehabilitacije: biologija i psihologija;  
 6. na osnovnim akademskim studijama medicinske rehabilitacije: biologija i hemija ili biologija i zdravstvena nega;  
 7. na osnovnim strukovnim studijama radiološke tehnologije: biologija i fizika ili biologija i zdravstvena nega

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi   

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija na srpskom jeziku polažu kvalifikaciono-klasifikacioni prijemni ispit. Pravo upisa u prvu godinu imaju kandidati po ostvarenom redosledu u okviru broja predviđenog za upis na osnovu konačne rang-liste.  Ova rang-lista sačinjava se na osnovu uspeha iz srednje škole (minimum 16 bodova, maksimum 40 bodova) i uspeha na prijemnom ispitu (maksimum 60 bodova). 

Rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu iz svakog pojedinačnog predmeta osvojili najmanje 7 bodova  od ukupnog broja bodova. Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj ostvarenih bodova ( bodovi iz srednje škole+bodovi na prijemnom ispitu) prednost pri upisu ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Ukoliko dva ili više kandidata imaju ostvaren isti broj bodova i na prijemnom ispitu, prednost pri upisu ima onaj kandidat koji je imao ukupnu višu prosečnu ocenu u srednjoj školi iz predmeta koje je polagao na prijemnom ispitu. 

Fakultet ne može da upiše više studenata u statusu finansiranja iz budžeta od odobrenog broja, kao i više studenata u statusu samofinansirajućih studenata od broja odobenog dozvolom za rad.  Kandidat koji stekne pravo upisa na više studijskih programa dužan je da se izjasni o upisu na samo jedan studijski program (Službi za studije prvog i drugog stepena, na šalteru) zbog obaveze redovnog prisustva na nastavi koja se održava istovremeno na svim studijskim programima.

Prijava na konkurs 

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni da podnesu na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list, koji se kupuje u Skriptarnici Fakulteta, podnose fotokopije (KOJE NE MORAJU BITI OVERENE) sledećih dokumenata:  

 • lične karte (u slučaju ličnih karata sa čipom, Fakultet će iste očitati); 
 • pasoša (ko je strani državljanin i nema državljanstvo Republike Srbije); 
 • pasoša i dokaza o državljanstvu Republike Srbije „uverenje o državljanstvu“ ili „lična karta izdata od strane Republike Srbije“ (ko je strani državljanin i istovremeno ima državljanstvo Republike Srbije); 
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole; 
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu; 
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita 
 • popunjen prijavni list (kupuje se u Skriptarnici fakulteta).

Upis kandidata

Prilikom upisa na Fakultet kandidati koji su stekli pravo na upis dužni su da podnesu :  originalna svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole

 • originalnu diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu 
 • dokaz o uplati naknade za upis u zimski semestar i kolektivno osiguranje, dva popunjena ŠV obrasca, indeks – sa popunjenim ličnim podacima studenta (iz paketa za upis), 2 slike veličine 4,5x3,5 cm; 
 • dokaz o uplati prve rate školarine u (školarina može da se plati u jednoj, dve, tri ili četiri rate) za samofinansirajuće studente i ugovor koji kandidat potpisuje sa Fakultetom a koji dobija na Fakultetu (na portirnici), a ugovor (3 primerka) se zavodi u pisarnici Fakulteta, pre upisa.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog