Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Fakultet za 21. vek

 

Obrazovanje za budućnost

Klasične pretpostavke o obrazovanju se baziraju na predavanjima koja po pravilu traju od 45-60 minuta, i taj sistem rada vlada u školskim ustanovama širom sveta već duže vreme. U takvom sistemu se od predavača zahteva da izvršavaju svoje planove predavanja po strogo utvrđenom nastavnom planu i programu (silabusu), pri čemu se nedovoljno vodi računa o tome da li je student u potpunosti shvatio lekciju pre završetka časa, jer je predviđeno vreme isteklo.

MEF Fakultet

Jednostavno, učenici dolaze u obrazovnu instituciju da uče, a predavači dolaze da predaju. Obrazovne institucije nastoje da pripreme mlade ljude za rad. Sa druge strane, kompanije se žale da zapošljavaju ljude bez osnovnih veština, kao što su sposobnost za rešavanje problema, kreativnost, timski rad i upravljanje vremenom. Zato se sve češće korporacije obraćaju obrazovnim institucijama i ministarstvima obrazovanja sa zahtevom da se studenti u obrazovnim institucijama pripreme za buduća radna mesta.

Promene u politici, ekonomiji, tehnologiji, klimatske promene... iz godine u godinu postaju sve dramatičnije. Zanimanja koja su danas (2016. godine) najtraženija, nisu ni postojala pre 15-20 godina. Zvuči apsurdno, ali ubrzani razvitak traži obrazovanje mladih ljudi za poslove koji još ne postoje i korišćenje tehnologija koje još nisu ni izmišljene. Drugim rečima, traži se obrazovanje koje će upravo kreirati nove poslove i nove tehnologije.

Dok jedni smatraju da je obrazovanje suviše važno da bi se njime eksperimentisalo, drugi smatraju da je obrazovanje previše važno da bi ostalo isključeno iz tih promena. Obrazovne institucije koje nastoje da prilagode obrazovanje zahtevima vremena, čini se, još uvek su u manjini. Jedna od obrazovnih institucija koja je shvatila neophodnost uvođenja inovacija u obrazovanju je Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF. Ovde predstavljamo neke od osnovnih inovacija i metoda rada koje MEF primenjuje u praksi.

MEF Fakultet

 

Učiniti dostupnim lekcije kada to studentima najviše odgovara

Sa pravom se može postaviti pitanje zašto ograničiti učenje lekcije na čas od 45 minuta, a ne omogućiti studentima da više puta odgledaju snimljeno predavanje i tako shvate lekciju u potpunosti. Drugim rečima, umesto da se predavanje odvija unutar četiri zida fakultetske slušaonice, zašto se ne bi omogućilo da student predavanje odgleda u svojoj sobi, ili čak u parku na klupi. Mnogi mladi ljudi imaju pametne telefone, tablete i ostale vrste računara, pa zašto ne dozvoliti da ih koriste kao pomagala pri učenju?

MEF Fakultet

Na MEF-u studenti mogu koristiti mobilni telefon, tablet i ostale vrste računara, ne samo za slušanje predavanja, već i za polaganje kolokvijuma ili ispita.

Na taj način se studentima daje mogućnost da odluče kako i kada će najbolje iskoristiti ponuđene resurse, da bi na najbolji način ispunili svoje ciljeve učenja. Ovo ne podrazumeva da studenti ne treba da dolaze na predavanja koja se odvijaju na fakultetu. Naprotiv, takva predavanja su nezamenljiva. Ali, ovim se omogućava studentima koji su iz različitih razloga sprečeni da prisustvuju predavanjima (usled bolesti, zaposlenosti, življenja u drugom gradu i sl.) da imaju poptuno ravnopravan status sa ostalim studentima, a onima koji žele da ponovo na istu temu čuju živu reč profesora, to učine neograničeni broj puta. Pri tome, predavači podržavaju studente tokom tog procesa i neposredno prate njihovo angažovanje i napredak.

 

DLS/Distance Learning Sistem - Studije na daljinu

Polazeći od značaja fleksibilnog personalizovanog učenja, u savremenom svetu se koriste najnovija tehnološka dostignuća i tradiconalno učenje se transformiše u online učenje, pomoću koga se znanje prenosi putem interneta (učenje na daljinu). Time se dobija vreme za vođenje diskusija, ispitivanje i praktičnu primenu stečenih znanja i veština uz maksimiziranje interakcije student – nastavnik. Digitalna tehnologija omogućava predavačima da prate napredak studenata sve vreme, bez trošenja vremena na evidenciju – jer to radi elektronski sistem. Svakom studentu se omogućava da se, shodno personalizovanom planu, uključi u predavanja, projekte, seminare, male diskusione grupe, izradu zadataka, zajedničko rešavanje problema i jedan-na-jedan sesije sa predavačima i svojim kolegama.

MEF Fakultet

Fakultet MEF je akreditovan za učenje na daljinu. Digitalna tehnologija osigurava da studenti bez obzira na to koliko su fizički udaljeni od fakulteta, kontinuirano uče i napreduju, čime svaki student može postići maksimum.

Korišćenje tehnologija koje studenti dobro poznaju (internet, socijalne mreže, online chat, e-mail….) može pomoći boljoj razmeni informacija, podsticanju debata i postavljanju pitanja od strane studenata koji imaju nedostatak poverenja u verbalne rasprave, ili imaju strah da javno postave pitanja. Na ovaj način se i ojačava odnos između studenta i profesora. Jednom rečju, integracijom tehnologija u učenje, obrazovna institucija se može bolje integrisati u živote studenata, odnosno studenti će biti više angažovani u učenju unutar i izvan obrazovne institucije.

 

Sticanje znanja i veština primenljivih u praksi

Misija MEF-a, kao savremene inovativne obrazovne institucije, je potraga za znanjem, a ne samo prenos znanja. Osposobljavanje studenata za kreiranje ideja, a ne samo učenje činjenica, su savremeni zahtevi visokog obrazovanja. Uloga predavača nije više da samo prenese znanje, već da aktivno vodi studente kroz gradivo, diskutuje sa njima i, naravno, izmeri njihov napredak. Zato su časovi podeljeni na učenje, diskusiju, istraživanje i eksperimentisanje. Sistemom edukacije na MEF-u je zaokružen ceo obrazovni ciklus: objasni, pokaži i praktično uradi.

U tom procesu je od fundamentalnog značaja rad u virtuelnom preduzeću, kroz koji se studenti praktično osposobe za rad u svim fazama poslovnog ciklusa. U virtuelnom preduzeću studenti nauče kako se kreira poslovna ideja, formira preduzeće, izrađuje biznis plan, finansira, organizuje, vode poslovne knjige, tj. uspešno posluje. Tako stečeno znanje studenti dalje utvrđuju kroz studentsku praksu, koju ostvaruju u najboljim domaćim i stranim institucijama, čime omogućavaju sebi zaposlenje odmah po diplomiranju. Studenti MEF-a imaju priliku da i kroz različite aktivnosti steknu praksu i na samom fakultetu. Studenti su tokom studiranja pod budnim okom mentora, koji ih vodi kroz studije i pomaže u radu.

 

Student - predavač (prezenter) na MEF-u

U tradicionalnom sistemu obrazovanja posao predavača je rezervisan za profesore. Međutim, davanje prilike studentima da imaju aktivnu ulogu u prezentaciji lekcija na MEF-u je dalo izvanredne rezultate. Studenti imaju prirodan osećaj šta je njihovim kolegama zanimljivo, i na taj način deluju kao efikasni predavači. Da bi realizovali aktivnost „student-predavač”, studenti ne samo da moraju da savladaju i razumeju lekciju, već moraju i da razmišljaju o tome kako će lekciju predstaviti na način koji će biti nezaboravan njihovim kolegama, što ih podstiče da misle dublje o materijalu i značajno povećava njihovo samopouzdanje i komunikacione veštine.

MEF Fakultet

 

Davanje šansi osobama sa posebnim potrebama

Kada se pomene termin „osoba sa posebnim potrebama“, obično se misli na osobe sa određenim hendikepom. Na MEF-u se jako vodi računa o takvim osobama i ulaže trud da se u potpunosti uklope u sredinu i savladaju gradivo kao i svi ostali studenti. Međutim, pod „osobom sa potrebnim potrebama“ se mogu podrazumevati i osobe koje imaju ambicije i zahteve iznad prosečnih. Tradicionalno (konvencionalno) obrazovanje ne ostavlja dovoljno prostora za bavljenje takvim studentima.

Na MEF-u najtalentovaniji studenti dobijaju šansu da se uključe u projekte, naučne konferencije, proces nastave i da tako iskažu sav svoj talenat.

Pisanje radova od strane studenata i njihova prezentacija na naučnim konferencijama je uobičajena praksa MEF-a. Uključenjem mladih ljudi u sprovođenje projekata daje im se šansa da se nauče timskom radu, upravljanju vremenom i ostalim resursima, da sprovode istraživanja unutar ili izvan fakulteta, kreiraju idejno rešenje, ili naprave proizvod profesionalnog kvaliteta i javno ga predstave svojim kolegama, roditeljima ili široj javnosti. Time šalju poruku ostalim studentima da su učenje i sticanje veština važne pretpostavke za rešavanje problema u praksi.

MEF Fakultet

 

Predavači koji uče (konstanstno se usavršavaju)

Od mladih ljudi se u 21. veku zahteva da budu spremni na konstantno učenje i usavršavanje. Ali da bi studenti bili dobri i predavači treba da budu dobri. Najefikasnije je inspirisati druge sopstvenim pozitivnim primerom. Moć obrazovanja se najbolje može dokazati konstantnim radom na uvećanju sopstvenog znanja. Najinspirativniji predavači su oni koji su strastveni u učenju, koji su uzbuđeni kada su njihovi studenti sposobni da odgovore na njihove zahteve, koji stalno imaju nove ideje, koji stalno osavremenjavaju studijski program, literaturu, pišu i objavljuju naučne radove, sarađuju sa drugim predavačima i profesionalcima i proširuju svoja razmišljanja o obrazovanju.

MEF Fakultet

 

Provera znanja (šta je važno meriti)

Način i kriterijumi ocenjivanja studenata zavise od načina njihove edukacije na fakultetu. Ako su predavanja bila samo teorijska, takva će biti i pitanja. Međutim, od obrazovanja u 21. veku se zahteva procena sposobnosti studenata da dobro rade u timovima, koriste inicijativu, rešavaju probleme i budu kreativni. Pored toga šta i kako ocenjivati, važno je i koliko često ocenjivati. Najbolja procena je kontinuirana procena znanja. Dobri predavači procenjuju svoje studente sve vreme, svesni da ima studenata koji shvataju brzo, ali i onih kojima je potrebno više vremena da savladaju gradivo.

Na MEF-u se primenjuje najsavremeniji koncept ocene studenata, baziran na kontinuiranoj proveri znanja (izrada testova posle svakog predavanja i sl.) i vrednovanju svih aktivnosti studenata. Studenti kontinuiranom aktivnošću sakupljaju potrebne bodove i aktivno utiču na ocenu. Student pre ispitnog roka ima informaciju o postignutom rezultatu (ostvarenoj oceni) koju može da koriguje na usmenom ispitu. Prednost ovog savremenog pristupa je ostvarenje maksimalnog učinka studenta, uz eliminisanje stresa.

Korišćenjem elektronskih testova se obezbeđuje objektivnost i automatska informisanost studenta o ostvarenim rezultatima. Istražuvanja su pokazala da je ovaj način ocenjivanja veoma efikasan, jer su studenti koji su učestvovali u takvom modelu bodovanja imali bolji prosek od studenata koji su ocenjivani na tradicionalan način.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog