Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Operativni primenjeni menadžment

Menadžment nauka i veština

Menadžment (poreklo reči: lat. manus – ruka, značenje: upravljanje) je socijalna veština kojom se ideje, vizije i ciljevi prevode u proces stvaranja merljivih rezultata. Menadžment je umeće upravljanja. Menadžment podrazumeva proces donošenja i sprovođenja odluka uz prihvatanje odgovornosti. Menadžment i organizacija su neraskidivo povezani.

 

Četiri faze procesa menadžmenta su: planiranje, organizacija, rukovođenje i kontrola. Kako bi se sve faze uspešno ostvarile, neophodno je i teorijsko znanje i praktična aktivnost. Menadžment je i nauka i veština.

Kvalitetan menadžer mora da savlada veštine: umeće upravljanja, donošenje odluka, sprovođenje aktivnosti, prihvatanja odgovornosti.

Da bi menadžer bio uspešan potrebno je da bude i lider. Savremeno tržište zahteva kvalitetne menadžere u svakoj privrednoj grani. Svaki sistem može uspešno da funkcioniše samo uz kvalitetan menadžment (upravljanje). Danas, stručnost se meri u skladu sa umećem sprovođenja inovacija. Menadžerski lideri moraju biti inovatori koji efikasno upravljaju resursima.

Cilj, misija, vizija 

Ciljevi osnovnih akademskih studija programa Menadžment obuhvataju sticanje znanja u oblasti osnovnih ekonomskih predmeta, informacionih tehnologija i upravljanje projektnim aktivnostima.

 

 

Studijski program obezbeđuje znanja iz specijalističkih disciplina za koje se student opredeljuje na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija. Student se opredeljuje za jedan od tri ponuđena modula. Pored standardnih predmeta na trećoj godini, izabrani modul sadrži tri dodatna predmeta.

Mogućnost zapošljavanja

Menadžeri mogu biti zaposleni u najrazličitijim proizvodnim i društvenim delatnostima. Mogu učestvovati u procesima analize, planiranja, formulisanja strategija razvoja, pripreme i donošenja odluka, upravljanju i rukovođenju. Navršeni studenti su osposobljeni za rad na organizacionim, menadžerskim i upravljačkim funkcijama u različitim privrednim oblastima: u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, bankama, finansijskim organizacijama, medijima, finansijskim i robnim berzama, u brokerskim društvima, investicionim fondovima, u državnoj, lokalnoj i poreskoj upravi.

 

 

Stečeno zvanje 

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija (180 ESPB): Menadžer

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija i dve godine master akademskih studija (300 ESPB): Master menadžer.

Na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za jedan od četiri ponuđena modula. Pored standardnih predmeta na trećoj godini, izabrani modul sadrži tri dodatna predmeta.

Modul 1. Menadžment malih i srednjih preduzeća i održivog razvoja

Modul Menadžment malih i srednjih preduzeća i održivog razvoja se izučava kroz tri studijska predmeta: Menadžment malih i srednjih preduzeća, Menadžment ekologije, Menadžment energetike. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz studijske vežbe, primenu poslovnih softvera, studijski istraživački rad, studije slučaja, grupne diskusije kao i testove znanja. Teorijsko-praktična nastava osposobljava studente da budu lideri u oblasti: upravljanja poslovnim funkcijama i rukovođenjem, upravljanja kvalitetom/resursima/proizvodnjom/investicijama/organizacijom. Stečena znanja garantuju snalaženje u zahtevnim poslovnim funkcijama u oblasti ekonomije, politike i menadžmenta, u sektorima ekologije i energetike, u okviru malih i srednjih preduzeća.

Modul 2. Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu 

Modul Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu se izučava kroz tri istoimena predmeta. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz vežbe simulacije poslovnih problema i rešenja, interaktivna predavanja, studijski istraživački rad, studije slučaja, radionice, seminarske radove, kao i posetu organizacijama. Teorijska, organizaciona, metodološka i tehnološka znanja u oblasti zdravstva, sporta i turizma osposobiće buduće lidere da vrše poslove u sledećim oblastima: menadžment zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite, menadžersko rukovođenje sportskim organizacijama, informacione tehnologije u oblasti sporta, menadžment savremenog turizma kao privredne grane, menadžment u hotelijerstvu, menadžment turističkih destinacija, menadžment ugostiteljstva, internet poslovanja i marketing strategija. Znanja u oblasti organizacije domaćeg i međunarodnog tržišta omogućava budućim liderima da budu nosioci promena u okvirima nacionalne ekonomije.

Modul 3. Menadžment u vazduhoplovstvu

Modul Menadžment u vazduhoplovstvu izučava se kroz tri studijska predmeta: Menadžment u vazduhoplovstvu, Logistika, Menadžment ljudskih resursa. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz: izrade seminarskih radova, otvorene diskusije, realizacija konkretnih menadžerskih odluka u realnim primerima iz prakse. Budući lideri se osposobljavaju da uspešno sprovode ključne funkcije menadžmenta u vazduhoplovstvu i da se adekvatno snalaze u poslovanju kompanija. Oblasti koje se izučavaju spadaju u domen kadrovskog menadžmenta - planiranje i analiza i sprovođenje logističkih operacija, kreiranje kadrovske politike - profilisanje radnih mesta, planiranje kadrova u okviru planiranja ukupnog razvoja. Održivost sistema vazduhoplovne kompanije izučava se kroz različite modele profitabilnosti, analizu konkurencije/tržišta, upravljanje troškovima, marketing strategija, modele upravljanja i optimizaciju troškova kao i prognoze strategija razvoja. Ovako sveobuhvatno koncipiram modul, pruža studentima jedinstvenu mogućnost da savladaju mehanizme uspešnog poslovanja vazduhoplovnih kompanija.

Modul 4. Mendžment medija i komunikacija

Modul Menadžment medija i komunikacija se izučava kroz tri studijska programa: Menadžment medija, Medijska etika i Komunikologija. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz studijski istraživački rad, studijske vežbe, grupne diskusije, radionice u medijskim preduzećima. Teorijsko - praktična nastava osposobljava studente da budu lideri menadžmenta u oblasti: sistema masovnih komunikacija, informacionih sistema, kao i upravljanja medijskim preduzećima. Medijska etika kroz vrednosne stavove, teorije i kriterijume kreira profesionalne standarde za funkcionisanje u oblasti medija. Izučavaju se i etički kodeksi, poslovna etika, odgovornost medija, tretman javnog i privatnog u medijima i kompletan uticaj na formiranje javnog mnjenja, kultura komunikacije, osnove komunikologije, teorije informacija i masovnih komunikacija, teorije efekata na ljudske stavove i ponašanja.

 

 

Broj ESPB nakon završene 3 godine: 180
Trajanje: 3 godine
Zvanje: Menadžer

I GODINA

 • Osnove menadžmenta
 • Makroekonomija
 • Mikroekonomija
 • Engleski jezik 1
 • Ekonomika preduzeća
 • Komunikacione veštine za menadžere
 • Kvantitativne metode
 • Informacioni sistemi
 • Italijanski jezik 1

II GODINA

 • Računovodstvo
 • Menadžment u agrobiznisu
 • Poslovno pravo
 • Engleski jezik 2
 • Elektronsko poslovanje
 • Marketing
 • Poslovne finansije
 • Organizaciono ponašanje
 • Italijanski jezik 2

III GODINA

 • Menadžment proizvodnje
 • Menadžment kvaliteta
 • Teorija odlučivanja
 • Upravljanje projektima
 • Brend menadžment
 • Virtuelno preduzeće
 • Menadžment MSP (modul Menadžment MSP i održivog razvoja)
 • Menadžment energetike (modul Menadžment MSP i održivog razvoja)
 • Menadžment ekologije (modul Menadžment MSP i održivog razvoja)
 • Menadžment u zdravstvu (modul Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu)
 • Menadžment u turizmu (modul Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu)
 • Menadžment u sportu (modul Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu)
 • Menadžment ljudskih resursa (modul Menadžment u vazduhoplovstvu)
 • Logistika (modul Menadžment u vazduhoplovstvu)
 • Menadžment u vazduhoplovstvu (modul Menadžment u vazduhoplovstvu)
 • Menadžment medija (modul Menadžment medija i komunikologija)
 • Medijska etika (modul Menadžment medija i komunikologija)
 • Komunikologija(modul Menadžment medija i komunikologija)

Osnovne akademske studije, studijskog programa Operativno primenjeni menadžment traju tri školske godine, šest semestara – uz mogućnost osvajanja maksimalno 180 ESPB.

ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) – predstavlja numeričku vrednost kojom se evaluira angažovanje studenta neophodno za savladavanje: predmeta u celini, svih predmeta u semestru, akademske godine i celokupnog studiranja.

Sadržaji predmeta su utvrđeni saglasno zahtevima i potrebama tržišta i privrede, čime se garantuje kvalitetno stručno obrazovanje i praktična osposobljenost budućeg menadžera. U okviru predmeta Virtuelno preduzeće, studenti se osposobljavaju da obavljaju konkretne poslovne zadatke i rešavaju probleme na način na koji se to radi u realnom preduzeću. U toku poslednjeg semestra na završnoj godini studijskog programa, budući menadžeri obavljaju stručnu praksu u realnim preduzećima.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog