Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

MEF upis

Opšti uslovi

Završena gimnazija ili srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.

Položen prijemni ispit:

  • Test opšte informisanosti (60 bodova) - za sve studijske programe
  • Test opšte informisanosti (40 bodova) i Matematika (20 bodova) - OAS Primenjene informacione tehnologije

 

Prijava

Prijavljivanje i pre­da­ja do­ku­me­na­ta vr­ši­će se u Stu­de­nt­skoj slu­žbi MEF-a – Adre­sa: Jevrejska 24/I, Be­o­grad . Ka­ndi­da­ti uz pri­ja­vu po­dno­se i sle­de­ća do­ku­me­nta:

  • Kopija lične karte
  • Dve fotografije 3,5 x 4,5
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uverenje o državljanstvu
  • Ove­re­na sve­do­ča­nstva za­vr­še­ne če­tvo­ro­go­di­šnje sre­dnje ško­le
  • Overena diploma po­lo­že­nog ma­tu­rskog ispi­ta

Po­la­ga­nje pri­je­mnog ispi­ta je be­spla­tno.

Takođe, treba da popunite elektronski formular koji možete naći ovde. Popunjavanjem formulara šaljete zahtev za upis na fakultet. U najkraćem roku će Vam se javiti koordinator za upis iz MEF studentske službe.

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva - najmanje 16 bodova, maksimalno 20 bodova. 

Prijemni ispit na fakultetu - najmanje 31 bod, maksimalno 60 bodova. 

 

MEF kontakti


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: