Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

MEF upis

Opšti uslovi

Završena gimnazija ili srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.

Položen prijemni ispit:

 • Test opšte informisanosti (60 bodova) - za sve studijske programe
 • Test opšte informisanosti (40 bodova) i Matematika (20 bodova) - OAS Primenjene informacione tehnologije

 

Prijava

Prijavljivanje i pre­da­ja do­ku­me­na­ta vr­ši­će se u Stu­de­nt­skoj slu­žbi MEF-a – Adre­sa: Jevrejska 24/I, Be­o­grad . Ka­ndi­da­ti uz pri­ja­vu po­dno­se i sle­de­ća do­ku­me­nta:

 • Kopija lične karte
 • Dve fotografije 3,5 x 4,5
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Ove­re­na sve­do­ča­nstva za­vr­še­ne če­tvo­ro­go­di­šnje sre­dnje ško­le
 • Overena diploma po­lo­že­nog ma­tu­rskog ispi­ta

Po­la­ga­nje pri­je­mnog ispi­ta je be­spla­tno.

Takođe, treba da popunite elektronski formular koji možete naći ovde. Popunjavanjem formulara šaljete zahtev za upis na fakultet. U najkraćem roku će Vam se javiti koordinator za upis iz MEF studentske službe.

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva - najmanje 16 bodova, maksimalno 20 bodova. 

Prijemni ispit na fakultetu - najmanje 31 bod, maksimalno 60 bodova. 

 

MEF kontakti
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog