Prijemni.rs
Maturang
  • Činjenice i razmišljanja od uticaja na izbor fakulteta


Kako biste u dogledno vreme doneli odluku o upisu na fakultet, za sada, pažljivo razmišljajte o svemu što se može smatrati odrednicom na tom putu. Pomoć, u tom smislu, biće primena određenih uputstava, koja slede u nastavku, a koja će učiniti da zadržite fokus i postanete jači kandidat na prijemnom ispitu.

Dilema

Foto: Pixabay

Na prvom mestu, mogućnosti koje vam se pružaju, u pogledu upisa na fakultet, sagledajte sa aspekta vaših interesovanja, sklonosti, zapaženih rezultata u dosadašnjem školovanju, ili, uspeha u pojedinim predmetima.

Vaša početna razmišljanja, dalje, najčešće zahtevaju informisanje o sledećem:

  • Obrazovnim trendovima, konkretnom fakultetu i studijskim programima,
  • Predviđenom nastavnom sadržaju i planovima realizacije nastave – šta je neophodno da naučite za vreme studija i šta će se očekivati da znate sticanjem datog zvanja,
  • Funkcionisanju datog obrazovnog profila u savremenoj praksi - potrebe tržišta rada, tj. prilike za zaposlenje,
  • Opisu poslova koje je moguće obavljati nakon diplomiranja (npr. da li su radni zadaci, obuhvaćeni radnim mestom, odgovarajući za vaše veštine, sklonosti, profesionalne želje i težnje),
  • Perspektivi date profesije,
  • Organizovanju pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita.

Pomenutim stavkama, koje će definisati vaš izbor, trebali biste posvetiti vreme i pažnju u funkciji postizanja rasterećenosti tokom perioda priprema za polaganje prijemnog ispita. Na taj način će i vaši ciljevi, uz maksimalnu efikasnost, biti lakše ostvarivi.

Takođe, pokušajte da izdvojite i vaš drugi izbor - alternativni fakultet, gde ćete biti u prilici da polažete prijemni, ako se vaše procene budu kretale u tom smeru. Pri tom, budite vođeni studijama za koje će važiti da ste dovoljno usredsređeni na učenje, i profesijom za koju biste bili stručan kadar i produktivan zaposleni. 

Dobro je u obzir uzeti i ponudu privatnih fakulteta. Iako kod nas još uvek nisu traženi koliko u svetu, njihova popularnost ipak raste iz godine u godinu. Akreditovani privatni fakulteti mogu pružiti podjednako kvalitetno obrazovanje kao i državni. Oni vam mogu biti kako prvi izbor, tako i alternativa. Na primer, ukoliko želite da studirate psihologiju, ali niste uspeli da upišete studije na državnom fakultetu, razmotrite opciju privatnih fakulteta za psihologiju. Na ovaj način nećete morati da izaberete drugu oblast, onu koja vam nije bila primarna, već ćete imati priliku da studirate ono što ste zaista želeli. 

Ukoliko se opredelite za izbor studija koje se značajno razlikuju od srednje škole koju pohađate, utoliko se više pobrinite da budete informisani o materiji za polaganje prijemnog ispita, ali i nastavnim predmetima koje ćete izučavati na odabranom obrazovnom profilu, kako biste unapred znali na koji način su konkretne naučne discipline zastupljene u smislu fonda časova, broja ESPB bodova i sl. Sa druge strane, ukoliko je odabrani fakultet blizak vašem profilu obrazovanja u srednjoj školi, priprema prijemnog ispita može vam biti olakšana. Na primer, ovo je slučaj sa pojedincima koji su završili srednju medicinsku školu, a žele da upišu medicinski fakultet. Naravno, ovo nije pravilo i zavisi od uloženog truda, usvojenog znanja u toku srednje škole, kvaliteta same škole, kao i mnogih drugih faktora. 

Maturanti, u ovom slučaju i preciznije – učenici četvrte godine srednje škole, trebali bi biti bolje upoznati sa ličnim sklonostima, znanjima i veštinama koje nastoje da usavršavaju kroz visoko obrazovanje i usmeravaju, naravno, u pravcu prakse i rada.

Stoga, ispravno razmotrite koja su zanimanja podobna da se u okviru njih iskoriste vaše sposobnosti, osobine i sl.

Konačno, korisno je da samostalno možete navesti konkretne i relevantne razloge usled kojih je određeno zanimanje vaš finalni izbor. Isto tako, važno je da ste svesni glavnih ciljeva koje smatrate da je potrebno postići tokom studija.

Radi razjašnjenja potencijalnih pitanja i nedoumica, osvrnite se na nastavne predmete koji su imali znatan uticaj na vas, oblasti koje su zavredele vašu pažnju. Samim tim, shvatićete da li karakter pojedinih studija opravdava vaš izbor, odnosno, da li ste spremni da na datom području ubuduće stičete naredni stepen obrazovanja.

Sopstvenu prednost osiguraćete upravo time što ćete znati šta želite da vaša karijera podrazumeva i kako da napreduje. Odabrani fakultet i studijski program biće vam podrška u svemu tome.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: