Prijemni.rs
Maturang
  • Kako pisati…Velika i mala slova (drugi deo)


Ustanove - Nazivi ustanova, preduzeća, organizacija, političkih tela i udruženja pišu se velikim slovom na početku prve reči: Gradski sekretarijat za saobraćaj, Srpska demokratska stranka. Nezvanični nazivi ustanova koji se sastoje od prideva imena mesta u kom se nalazi i vrste ustanove takođe se mogu pisati velikim početnim slovom prve reči: Beogradski univerzitet, Berlinska opera. Kada se umesto zvaničnog i punog naziva neke ustanove koristi samo jedna imenica koja je sastavni deo naziva iste, ta imenica se piše velikim slovom, jer se odnosi na jednu jedinu, određenu ustanovu (Matica i njen Pravopis...). Ako se govori uopšteno o više ustanova istog tipa, onda se piše malim slovom. Takođe će se pisati malim slovom ako je ta imenica određena nekom zamenicom ili pridevom: naše udruženje, ovaj savet, gorepomenuta akademija. Ako naziv ustanove čini deo neke veće i složenije organizacije, oba naziva će se pisati velikim slovom prve reči (Izvršni odbor Udruženja novinara Srbije). Transkribovani nazivi ustanova će se pisati samo velikim početnim slovom prve reči: Stejt department, Forin. U slučaju da nismo sigurni da li je druga reč vlastito ime ili nije, uvek je bolje pisati je velikim slovom.

Narodi, etnici, rase, države, gradovi, sela i dr. naseljena mesta - Imena naroda, etnika (imena stanovnika) država, zemalja, pokrajina, gradova i dr. naseljenih mesta pišu se velikim slovom: Srbi, Bosanci, Nemci, Valjevci, Istrani, Tršićani, Španija, Engleska, Sarajevo, Madrid.

Naziv rase se piše malim slovom: crnci, belci, crvenokožci. Ako rasna pripadnost označava ujedno i etničku pripadnost, onda se piše velikim slovom: američki Crnci. Ukoliko je etnik postao zajednička imenica, onda se piše malim slovom: francuz (alatka), turopoljac (vrsta svinja), švaba (insekt).

Višečlana imena država - Neprava i izražajnim običajem stvorena imena treba pisati velikim slovom samo prve reči: Mletačka republika, Sveto rimsko carstvo, Dubrovačka republika, Osmanlijsko carstvo, Istočno rimsko carstvo, Vizantijsko carstvo, Rimska republika, Zemlja izlazećeg sunca, Zemlja hiljadu jezera, itd. Službena i pravna imena današnjih i ranijih država pišu se velikim slovom svake reči: Sjedinjene Američke Države, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika, Savezna Republika Jugoslavija.

Nazivi administrativnih jedinica - Nazivi administrativnih jedinica se pišu malim slovom: valjevski okrug, primorsko-krajiška oblast. Ako se ti isti nazivi koriste kao imena administrativnih ustanova, onda se prva reč piše velikim slovom: Kolubarski okrug se sastoji od više opština. Ali: U kolubarskom okrugu dobro uspeva paradjz. Višesložna imena naseljenih mesta, zemalja, država i kontinenata. Ako se ime sela, grada, zemlje, države ili kontinenta sastoji iz više reči, svaka reč se piše velikim slovom, osim veznika i predloga: Novi Sad, Banja Luka, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Savezna Republika Srbija, Severna Amerika, Južna Amerika, Bosna i Hercegovina.

Geografska imena - Imena geografskih pojmova pišu se velikim početnim slovom prve reči, ukoliko je druga reč zajednička imenica. Ukoliko se radi o vlastitom imenu, i druga reč se piše velkim slovom: Jadransko more, Balkansko poluostrvo, Velika Morava, Beli Drim. Transkribovana geografska imena pišu se velikim slovom obeju reči: Sijera Nevada, Rio Grande. Prevedena strana geografska imena pišu se velikim početnim slovom samo prve reči: Ognjena zemlja, Žuta reka, Aralsko jezero.

Titule, kad se nađu ispred vlastitih imena, obično se pišu malim slovom: car Dušan, knez Lazar, predsednik Buš, premijer Bler, don Pepe, hadži Toma, ban Kulin, Kulin ban, osim kada čine deo imena: Don Kihot, Hadži Ruvim, Don Huan.

Pridevi - Prisvojni pridevi na -ov, -ev i -in izvedeni od vlastitih imena, prezimena i nadimaka pišu se velikim slovom. Međutim, pridevi na -ski i -čki se pišu malim slovom. Pridevi izvedeni od imena praznika pišu se malim slovom: božićni, svetosavski, ćurđevdanski, prvomajski, itd.

Školski predmeti - Imena školskih predmeta se pišu malim slovom, osim ako se ne navodi zvaničan naziv predmeta: Juče sam polagao istoriju jezika; Ima keca iz biologije i hemije; Engleski mu je oduvek dobro išao, itd. Ali: U petak sam prijavio ispit iz predmeta Opšta lingvistika.

Strane sveta se pišu velikim početnim slovom ukoliko se koriste da označe narode koji tamo žive: Američki građanski rat je bio rat između Severa i Juga. Ukoliko reči sever, jug, istok, zapad predstavljaju čisto geografske pojmove, onda se pišu malim slovom. Sintagme Bliski/Srednji/Daleki istok i Divlji zapad pišu se velikim početnim slovom samo u prvoj reči.

Nazivi perioda, pokreta, pravaca i stilova - Nazivi istorijskih perioda, kulturnih, duhovnih i društveno-političkih pokreta i umetničkih pravaca i stilova pišu se malim slovom: hrišćanstvo, reformacija, protivreformacija, feminizam, pacifizam, srednji vek, kameno doba, novo doba, rokoko, renesansa, poentilizam, fovizam, realizam, modernizam.

Prva reč u rečenici

  • Prva reč u rečenici se piše velikim slovom, takođe se prvim slovom pišu prve reči stihova
  • Veliko početno slovo se piše i iza dve tačke, kao deo upravnog govora
  • Ako je upravni govor prekinut, nastavak se piše malim slovom
  • Pri pisanju pisama, nakon uvodnog pozdrava, obično se stavlja ili zarez ili uzvičnik. U oba slučaja, ako se pismo nastavlja u sledećem redu, rečenica počinje velikim slovom prve reči. Ukoliko, pak, nastavak sledi u istom redu, onda, ako uvodnom pozdravu sledi zarez, nastavak se piše malim slovom prve reči. Ako se pak, radi o uzvičniku, onda se piše veliko slovo.

Reči koje izražavaju poštovanje - Velikim početnim slovom pišu se zamenice Vi i Vaš iz poštovanja prema osobi kojoj se piše, ali nije pogrešno ni vi, vaš, ili Ti, Tvoj. U izrazima Vaša svetosti, Vaša ekselencijo Vaš ide velikim slovom, a titula malim.

Izvor teksta je sajt www.vokabular.org

 

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: