Prijemni.rs
Maturang
  • Postdiplomske iz menadžmenta u inostranstvu - GMAT


GMAT test je neophodno položiti kako biste se upisali na mnoge od postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta u inostranstvu. Test meri osnovne verbalne, matematičke i veštine analitičkog pisanja, koje je osoba razvila tokom dugog perioda obrazovanja i rada. Ovim testom se ne meri poslovno znanje i iskustvo, radne veštine, specifični sadržaji sa dodiplomskih studija niti subjektivni kvaliteti kao što su motivacija, kreativnost i interpersonalne veštine.

Test se sastoji iz tri dela:
- Analytical Writing Assessment Section (Analysis of an Issue, Analysis of an Argument)
- Verbal Section (Reading Comprehension Questions, Critical-Reasoning Questions, Sentence Correction Questions)
- Quantitative Section (Problem Solving Questions, Data Sufficiency Questions).

Centri za polaganje ovih testova postoje širom sveta, pri čemu su neki mobilni i neki pružaju mogućnost polganja testa preko kompjutera a neki pisanu verziju testa. Za detaljnije informacije o izgledu testa, načinu prijavljivanja i datumima i mestu polaganja, posetite sajt Graduate management admission council www.gmac.com.

GMAT se može polagati i u Srbiji. Za više inofrmacija posetite veb sajt Mađunarodnog akademskog centra u Beogradu: www.iacbg.org


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: