Prijemni.rs
Maturang
 • Pravila kucanja u Wordu


Mno­gi is­ku­sni ko­ri­sni­ci worda go­vo­re o mu­ka­ma ko­je ima­ju u su­sre­tu sa ve­li­kim bro­jem ma­tur­skih, di­plom­skih, se­mi­nar­skih i os­ta­lih ra­do­va ko­je im se do­no­se na u­slu­žno štam­pa­nje. Ma­da vam se ovo mo­že učini­ti ba­nal­nim, a mo­žda ste i sa­mi sklo­ni da pra­vi­te ne­ke slične oma­ške, ipak reč je o va­žnoj stva­ri: uko­li­ko ne po­štu­je­te pra­vi­la ku­ca­nja, pri­li­kom i­zme­na u oso­bi­na­ma stra­ni­ce ili u opi­si­ma sti­lo­va, mo­že­te iza­zva­ti pravu ka­tas­tro­fu u prelomu teksta. Naj­zad, ako ne po­štu­je­te pra­vi­la ku­ca­nja kao pra­vo­pi­snu nor­mu, čita­oci do­ku­men­ta mogu steći utisak o vašoj neprofesionalnosti.

Bu­de­te li po­što­va­li sa­mo ovih de­set pra­vi­la, va­ši do­ku­men­ti pi­sa­ni u word-u bi­će ure­dni:

 1. Zna­ko­vi in­ter­pun­kci­je (.,;:!?) ku­ca­ju se ne­po­sre­dno iza po­sle­dnjeg slo­va u reči, a iza njih se ku­ca je­dan ra­zmak;
  Pravilno: Šta to radiš? Brzo pokupi stvari.
  Nepravilno: Šta to radiš ? Brzo pokupi stvari.
  kao i : Šta to radiš ?Brzo pokupi stvari.
 2. Na kra­ju pa­su­sa, iza zna­ka in­ter­pun­kci­je ne tre­ba ku­ca­ti ra­zmak, ne­go samo znak za no­vi red (En­ter). Pa­sus ne sme da počinje ra­zma­kom;
  Nepravilan početak novog pasusa:
  Ovaj pasus ne počinje kako treba jer počinje sa nepotrebnim poljem razmaka.
 3. I­zmeđu dve reči ku­ca se is­ključivo je­dan ra­zmak.
 4. Pre otvorenih navodnika i o­tvo­re­ne za­gra­de ku­ca se ra­zmak, a ne­po­sre­dno iza ku­ca se tekst koji je pod navodnicima tj. u zagradi. Znak za za­tva­ra­nje na­vo­da i za­tvo­re­na za­gra­da ku­ca­ju se ne­po­sre­dno iza poslednjeg slo­va u tekstu, a eventualni razmak ili znak in­ter­pun­kci­je koji se odnosi na celu rečenicu unosi se ne­po­sre­dno iza navodnika ili zagrade.
  Nepravilno: Odmah iza otvorene zagrade ( nalazi se razmak viška).
 5. Aritmetički znakoviAri­tme­tički zna­ko­vi (+ - x : =) uvek se ku­ca­ju kao sa­mos­tal­ne reči, sa ra­zma­kom is­pred i iza njih. Izu­ze­tak je dvo­tačka ka­da se ko­ris­ti u fun­kci­ji o­zna­ke ra­zme­re, ka­da se ku­ca bez ra­zma­ka (npr. R 1:100)
  Pravilno: 120 x 60 piksela
  Nepravilno: 120x60 piksela
 6. Pro­ce­nat i pro­mil (%, ‰), ako sto­je uz broj, ku­ca­ju se bez ra­zma­ka (npr. 100%);
 7. Mer­ne o­zna­ke se ku­ca­ju sa ra­zma­kom is­pred i iza (npr. „
  Pravilno: os­ta­lo je 5 km do...
  Nepravilno: os­ta­lo je 5km do...
 8. Nu­me­rički za­pis da­tu­ma se is­pi­su­je u re­do­sle­du bro­je­va: dan, me­sec i go­di­na. Ispisuje se sa tačka­ma i bez ra­zma­ka (5.2.2008.). Načel­no, vo­deće nu­le u bro­ju da­na i me­se­ca se ne ku­ca­ju, ma­da pos­to­je pra­vi­la od­stu­pa­nja u te­hničkim do­ku­men­ti­ma (05.02.2008.);
 9. De­ci­mal­ni bro­je­vi se ku­ca­ju sa za­re­zom kao zna­kom za ra­zdva­ja­nje ce­log i de­ci­mal­nog de­la, bez ra­zma­ka (1,234). Tačka se mo­že ko­ris­ti­ti kao znak za ra­zdva­ja­nje kla­sa, što se čes­to ko­ris­ti za pi­sa­nje novčanih i­zno­sa (1.234,56);
 10. La­ti­nično slo­vo đ ni­kad ne tre­ba ku­ca­ti kao dvo­znak dj.

 

Sastavljeno na osnovu knjige „PC 1000 - hiljadu lakih rešenja za hiljadu računarskih problema",
grupa autora, izdavač PC press Beograd 2007.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: